رصد

دفاع از مرزهای عقیدتی اسلام و شیعه

رصد

دفاع از مرزهای عقیدتی اسلام و شیعه

  • ۰
  • ۰

 

باسمه تعالی

 

استاد:  آقای میناگر

نمونه سؤالات انقلاب اسلامی 

  فصل اول                                                           

1)انقلاب را از نظر لغوی و از نظر سیاسی  تعریف کنید؟

انقلاب از نظر لغوی به معنای تغییر،تحول،برگشتگی و تبدیل  است و از نظر سیاسی به معنای اقدام عده ای برای براندازی و ا یجاد حکومتی جدید است.

2)انقلاب در روند خود باید چند مرحله را بگذارند؟

الف-براندازی                    ب-انتقال و جابجایی قدرت    ج- پاک سازی مهره های اصلی حکومت قبلی د- تثبیت نظام جدید،سازندگی و تحقق آرمان های انقلاب

3)فرق انقلاب و کودتا را بیان نمائید(دو مورد ذکر شود؟

الف -در کودتا ارزش ها و زیر ساخته ها تغییر نمی یابد و ساختار نظام باقی  است فقط اراده کننده آن تغییر می یابد.

ب -در کودتا بر براندازی و جایگزینی و نیز شروع به سازندگی تقریبا هم زمان رخ می دهد و بعضا عوامل بیگانه دخالت دارند اما در انقلاب قاعدتاً چنین چیزی ممکن نیست.

4)کدام یک از جملات زیر درست هستند.

الف- با وجود ناگهانی و سریع بودن وقوع انقلاب روند شکل گیری آن نسبتاً طولانی نیست.

ب-کودتا در جوامعی روی می دهد که ارتش هیچ نقشی در ان جامعه ندارد.

ج-جنبش بستر های تحول در جامعه را شکل نمی دهد.

*د-هیچکدام

 

5)کدام یک از مفاهیم از حیث معنایی به انقلاب نزدیکتر است

الف)کودتا         * ب)جنبش                  ج)اصلاح              د)شورش                    

6)تفاوت عمده جنبش با انقلاب و اصلاح؟

الف-در شیوه ی اجرایی       ب-در شیوه رفتاری        ج-در شیوه رفتاری و اجرایی          *ج-در شیوه اجرایی و رفتا ی و هدف نهایی

7)معمولا اصلاح درکدام جامعه اتفاق می افتد؟

الف-جامعه خشن                 *ب-جامعه متعادل               د-جامعه اسلامی               د-در هر جامعه ای اتفاق می افتد

8)در کدام اعتراضات مردمی مقطعی و برای موضوع خاصی است

الف)کودتا           ب)جنبش                 ج)اصلاح                        *د)شورش

9)هدف از شورش چیست؟

الف)اعتراض به وضع موجود                   ب)براندازی کل نظام                                   ج)اعتراض به وضع‌اقتصادی  ××××                      د)هیچکدام

10)مهمترین عامل در وقوع هر انقلاب که فشار روان شناختی اجتماعی دارد؟

الف)ظهور و گسترش ایدئولوژی جدید       ب)رهبری    ج)روحیه انقلابی             *د)نارضایتی عمیق از وضعیت اجتماعی

 

 فصل دوم                                              

 

11)وضعیت اقتصادی ایران درقرن 19 را شرح دهید؟

فقر زیاد بود مردم برای گذراندن زندگی با مشکل مواجه بودند حتی شورش هایی برای کم یابی نان برپا شد و گرایش کلی اقتصاد در جهت گشترش تجارت تورم کاهش ارزش داخلی و خارجی واحد پول ملی و ارتباط با اروپا بود.

12)بیداری اسلامی در نهایت به چه تبدیل شد؟

انقلاب اسلامی

13)سکولاریسم چیست؟

به معنی نفی امر قدسی از زندگی بشر است این مقوله که حاصل رنسانس در اروپا بود انسان را موجودی این چهانی میداند و امر مقدس را که از جانب خداوند آمده باشد نفی می کند.

14)غرب گرایی یا مدرنیته را توضیح دهید؟

غرب گرایی متحول کردن جامعه اسلامی نیست وبلکه غربی شدن است که به دنبال آن هویت و استقلال از بین رفته و وابستگی به غرب را به دنبال دارد

15)چه عاملی باعث شد ایران در قرن 19 تشکیلات قوی قضایی نداشته باشد؟

1) عدم تفکیک قوا      2)ریشه های ساختار ی و تاریخی         3)رسمیت نیافتن حقوق فردی وشهروندی

16)مهمترین ویژگی دولت قاجاریه چیست؟

سلطنت مطلقه و فرد محوری و. این که شاه به عنوان ظل الله بود و همه  به شاه ختم می شد

17)چگونه در قرن 19 روابط ایران با خارج گسترش یافت؟

1-سفر سیاحان دانشجویان وبازرگانان

2-به علت بیکاری بسیار ی ارمردم برای یافتنن کار در خارج

3-سیاهان و بازرگانان و دیپلمات ها ی خارجی وارد کشور شد

18)کشورهای استعمارگر از چه طریقی به اهداف خود دست پیدا می کردند؟

کشور های استعما رگر با سعی در تغییر فرهنگ ها ارزشها و اعتقاد های مردم و هم چنین فرقه سازی کشورها را تحت سلطه خود می گرفتند.

19)انگلیس برای حضور مستمر در خاورمیانه چه اهدافی را دنبال می کرد؟

الف)اهداف سیاسی        ب)اهداف اقتصادی

20)وضعیت ایران از نظر امنیت اجتماعی در دوران قاجاریه چگونه بود؟

مردم در مقابل قدرت عریان بودند و زندگی و دارایی آنها تابع اراده شاه بود و در کشور ما امنیت اجتماعی وجود نداشت

 

 فصل سوم                                                                 

 

21)مهمترین نقش نهضت تنباکو در بین مردم چه بوده است؟

الف)نقش سیاسی                 *ب)نقش بیدارگرانه                 

ج)نقش مذهبی                        د)نقش عدالتخواهانه

22)تحریم تنباکودر چه سالی به وقوع پیوست؟

*الف)1270 شمسی                    ب)1272 شمسی

ج)1290 شمسی           د)1280 شمسی

23)تحریم تنباکو توسط کدام مرجع عالیقدر صورت گرفت؟

الف)حاج میرزا حسن آشتیانی                                  *ب)میرزای شیرازی

ج)آیت الله بروجردی                                             د)مدرس

24)شبه ترقی غرب گرا در چه دورانی برای مشروطیت تسلط یافت؟$

الف)رضا خان                             ب)دوران صفوی

*ج)اواخر قاجار                                   د)محمد رضا پهلوی

25)رضا خان در چه سالی بر مسند حکومت قرار گرفت و کدام شاه قاجار را از سلطنت برکنار کرد؟

الف)1304ش مظفرالدین شاه                           ب)1299احمد شاه

ج)1299  مظفرالدین شاه                           *د)1304  هجری ش. احمد شاه

 

26)علت توجه انگلستان به ایران ناشی از چه بود؟

به علت انقلاب سال1917 میلادی روسیه و خروج نیرو های روسی از ایران و وابسته کردن دولت ایران و چیره شدن کامل و کشور ایران بود.

27)رضا خان با کمک چه کسی و از سوی کدام کشور و در چه سالی کودتا نمود اولین منصب رضا خان چه بود؟

در سال1299 ش از سوی انگلیس ها به مراه شخصی به نام سید ضیاءالدین طباطبایی کودتا نمود و اولین منصب و پست رضا خان وزیر جنگ بود.

 

   فصل چهارم                                                     

 

28)دولت رضا خان نسبت به دولت ها ی قاجار به دلیل مبتنی بودن بر سه اصل از ثبات سیاسی برخوردار بود آنها را نام ببرید؟

1)ارتش      2)بروکراسی مدرن         3) پشتیبانی گسترده دربار

29)اقداماتی که ناسیونالیسم بشر مدرن آن را به هر قیمتی برای رسیدن به کاروان ترقی ضروری میدانست کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

الف)تاسیس بانک و راه آهن           ب)ایجاد مدرسه و دانشگاه    ج)احداث کارخانه  *د)هر سه مورد

30)یکی از نخستین اقدامات رضاخان که به کمک کارشناسی آلمانی محقق شد چه بود؟                                                   

*الف)بانک ملی    ب)احداث مدرسه     ج)احداث راه آهن  د)احداث کارخانه

31)چه کسی با احداث راه آهن در بندر شاه در جنوب شرقی دریای خزر به بندر خرمشهر مخالفت کرد؟

الف)میرزایی شیرازی    *ب)مصدق            ج)با هنر       د)حائری یزدی

32)فرایند هویت خواهی دوره پهلوی با دوره قاجار و روند وابستگی به غرب آمیزه ای از چند محور بود نام ببرید؟

  1-باستان گرایی    2-تجدد گرایی    3-مذهب زداییی

33)مخالفت روحانیون با سیاست کشف حجاب،مهمتریت قیامی را که انجام دادند کدام بود؟

قیام مسجد گوهرشاد

34)شفاف ترین اقدامی که برای رژیم شاه هزینه سنگینی داشت چه بود؟

لاحیه ی کاپیتالاسیون

35)حکومت رضا شاه چه نوع حکومتی بود؟

*الف)دیکتاتوری         ب)مارکسیتی        ج)دمکراسی          د)کمونیستی

36)بر اساس قانون اساسی که در جریان نهضت مشروطیت تدوین شده رژیم ایران..............بود.

*الف)مشروطه سلطنتی         ب)دیکتاتوری       ج)پهلوی       د)مشروطه

37)ترویج چه چیزی موجب شد تعریفی خاص از ایران گرایی و هویت بشر ایرانی آغاز گردد؟

*الف)ترویج باستان گرایی                     ب)ترویج تجدد گرایی                    ج)ترویج مذهب زدایی                     د) هر سه مورد

 

     فصل پنجم                                                        آقای قلیچ خانی

 

38)فرایند تکاملی الگوی پیشرفت و تعالی بر اساس................. یا................  آغاز می گردد.

مبانی دینی، نفی استعمار

39)تاسیس حوزه علمیه قم به کوشش و تلاش چه کسی بود  و عمده ترین نتیجهآن چه بود؟

آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی- انتقال مرکزیت مرجعیت شیعه از حوزه علمیه نجف به قم بود.

40)از مهمترین پدیده های جریان احیای تفکر دینی  دردهه1320ظهور چه کسی بودو مهمترین نوشته ایشان چه بود؟

ظهور امام خمینی بود- مشخص ترین کتاب کشف السرار  امام خمینی بود.

41)مهمترین نهضت حرکتضد استعماری دهه1320 چه بوده و به رهبری چه کسانی انجام شد؟

ملی شدن صنعت نفت- آیت الله کاشانی و دکتر مصدق

42)یکی از مهمترین وقایع دوران انقلاب که موج اعتصابات و تظاهرات وسیع را به دنبال داشت چه واقعه بود؟

واقعه کشتار مردم در 17 شهریور

43)مرحله اول نهضت اسلامی با عقب نشینی چه چیز هایی به پایان رسید؟

با عقب نشینی رژیم پهلوی و لغو لایحه  انجمن های ایالتی و ولایتی به پایان رسید.

44)پس از دستگیری امام به تصویب لایحه ی کاپیتولاسیون در 13 آبان1343شاه ایشان را به کجا تبعید کرد؟

ابتدا به ترکیه  و سپس به عراق تبعید شد

45)سه تن از مهمترین شخصیت های فعال و مبارز روحانی که در دهه 1340 فعالیت داشتند را نام ببرید؟

1-علامه طباطبایی       2-آیت الله طالقانی          3-آیت الله مطهری

46)مهمترین بستر مناسب برای حرکت علیه دولت پهلوی و تحقق انقلابی اسلامی فراهم آمده بود چه بود؟

در گذشت مشکوک آیت الله سید مصطفی خمینی فرزند ارشد امام خمینی در سال56 و از همه مهمتر درج مقاله توهین آمیز در روزنامه اطلاعات نسبت به امام

47)بیشتر تظاهرات از................................. شروع می شد و به همین رو جنبه مذهبی آن مشهود بود.

*الف)مساجد       ب)دانشگاهها        ج)خیابان ها              د)شهر های بزرگ

 

فصل ششم                                                     آقای میکاری و معتمدی     

 

48)نظریه های مختلف درباره انقلاب را نام ببرید؟(با ذکر نام نظریه پرداز)

1)تداااسکاچپول(نظریه دولت تحصیل دار)                                               2)جیمز دیویس(نظریه توقعات فراینده)

3)میشل فوکو(نظریه فرهمنگی انقلاب)                                    

49)میشل فوکو درباره انقلاب اسلامی در بررسی هایش بر چهچیزی تاکید می کند؟

ایشان تاکید دارندکه این انقلاب نمی تواند با انگیزهای اقتصادی و مادی صورت گرفته باشد زیرا اگر این انگیزه ها در کار بود مرفهان ومتمولان هیچ گاه در آن شرکت نمی کردند. عامل اصلی این جریان را شکست مدرنیسم می داند.

50)دو ویژگی اثر گذار در حرکت های مذهب تشیع را نام ببرید؟

1-امام زمان             2 -وجود روحانیت شیعه و نقش آنها در حفظ دین و رهبری

51)این سخن از کیست؟((انقلاب ناشی از تحول درونی برگرفته از هویت خودی و پاسخی به چالش های هویتی))

الف)آیت الله خامنه ای                      *ب)آیت الله خمینی

ج)هیچکدام                                    د)آیت الله مطهری

52)نظریه توقعات فراینده از کدام نظریه پرداز( نام شخص) می باشد؟

الف) الف)تداااسکاچپول                         ب)میشل فوکو

*ج) جیمز دیویس                                 د)هیچکدام

 

 

فصل هفتم                                                     آقایان محمد کریمی-یحیی مدرس

 

53)یکی از زمینه های پویایی نظام را توضیح دهید؟

تهاجم نظامی گسترده عراق زمینه چالش خارجی را برای جامعه پس از انقلاب فراهم نمود. البته تلاش برای حل این چالش ها به پویایی نظام کمک نموده و در تثبیت آن نیز موثر است.

54)نمونه هایی از خسارت جنگ تحمیلی را نام ببرید؟

بخشی از ظرفیت  نیرو های انقلابی صرف دفعتجاوز دشمن خارجی گردید و بسیاری از نظریه پردازان نظام درترور های داخلی و تهاجم خارجی از بین رفتند.

55) چراانقلاب مورد هجوم جریانهای غرب قرار گرفت؟

در حقیقت این نگاه بدعتی در عرصه بین الملل بود و به همین دلیل هم از جانب نظام بین الملل و هم از درون مورد هجوم قرار گرفت

56)تفاوت شورای انقلاب با دولت موقت در چه بوده است؟

شورای انقلاب بر پدیده (انقلاب نظام)) تاکید داشت اما دولت موقت بر پدیده (نظام) می ورزید

57)کودتای نوژه در چه سالی بود؟

الف)سال58                     ب)سال57

*ج)سال59                       د)سال 56

58)تعریفی از روحانیون مبارز راارائه دهید؟

رخدادی که گویای تکوین چهار چوب جدید اندیشه ای در دستگاه سیاست و تصمیم گیری کشور بود

59)چگونه در مسیر هویت و استقلال با قی ماندیم؟

با روحیه عمل و امیدواری به آینده

 

 

 

60)چند مورد از پبام های امام (ره)را در مهرسال 67را نامببرید؟(3 مورد)

1-تاکید بر سیاست نه شرقی و غربی 

 2-استفاده از نظر کارشناسان   

3-توسعه و تکامل بنیه دفاعی

61)دوران گفتمان سازندگی و توسعه اقتصادی را توضیح دهید؟

تلاش هایی برای تحقق آرمان و اهداف انقلاب اسلامی صورت گرفت که بر سیاست های این دوران با عنوان گفتمان سازندگی و توسعه اقتصادی نان برد.

62)نام دیگری که رهبر معظم انقلاب  برتهاجم فرهنگی نهادندچه بود؟

شبیخون فرهنگی

 

 فصل هشتم                                                             زهرا ایمانی

 

63)دستاوردهای انقلاب اسلامی در سطح داخلی کشور را نام ببرید؟

سیاسی و فرهنگی

64) دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی در سطح داخلی کشور را نام ببرید؟

  1-سرنگونی نظام شاهنشایی و استقرار حاکمیت الهی 2- افزایش بینش و مشارکت سیاسی مردم3-استقلال و دگرگونی اصول سیاسی و خارجی

65)در نظام فاشیستی حکومت....................... و........................ حاکم نیست.

الف)عدالت و مظهر                      *ب)اخلاق و مذهب                 

ج)تقید و تبعیت                        د)هیچکدام

66)با انقلاب اسلامی ایران چه موضوعی در ایران دگرباره رنگ گرفت؟

*الف)تقید به دین               ب)عدالت            ج)مذهب              د)اخلاق

67)سیاست رژیم های نامشروع چه بوده است؟

دور نگه داشتن مردم از مسائل و واقعیت های جامعه

68)رژیم پهلوی چگونه روی کار آمده بود؟

*الف)کودتا                     ب)انقلاب           ج)شورش                   د)مردمی

69)مهمترین دستاورد اجتماعی انقلاب اسلامی در سطح داخلی چه بوده است؟

ابعاد و روحیه خود باوری

70)ازدیدگاه امام خمینی مهمترین بها استقلال چه می باشد؟

نفی هر گونه وابستگی به نیرو های خارجی

71)الگوی استعمار و استبداد بر.......................... ایران پایه ریزی شده بود.

*الف)استحاله فرهنگی                   ب)حکومت رژیم پهلوی

ج)نفوذ قدرت های استعماری                   د)هیچکدام

 

  فصل نهم                                                            راستگو؛  ساجد عباسی

 

72)فرصتهای پیش روی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را نام ببرید؟

1)فرصتهای داخلی                  2)فرصتهای بین المللی

73)چالش های  داخلی پیش روی انقلاب اسلامی را نام ببرید؟(3 مورد)

1)تهاجم فرهنگی  2)نابرابری اجتماعی  3)مشکلات اقتصادی  4)علوم انسانی

74)کدامیک از موارد ذیل جزء موارد فرصتهای بین المللی پیش روی  انقلاب   اسلامی نمی باشد؟

الف)آینده جمعیت و جایگاه مسلمانان           ب)پتانسیل قدرت نرم جمهوری اسلامی     

*ج)تحریم ها                             ج)بیداری اسلامی در کشور های منطقه   

75)کلیدی ترین مولفه تعیین کننده مناسبات و جایگاه کشور ها در عرصه روابط بین الملل کدامیک از موارد زیر می باشد؟

الف)دانش                 *ب)قدرت             ج)ارتباطات            د)اطلاعات                                            

76)تهاجم فرهنگی را معنی کنید؟ وبراندازی فرهنگی از چند طریق صورت می گیرد؟

تهاجم فرهنگی یعنی تهی کردن جامعه از فرهنگ خودی و جایگزینی فرهنگ مورد نظر دشمن و براندازی از دو طریق1-تبلیغات 2- نفود و استحاله.

77)سکولاریسم را تعریف کنید؟

رهایی انسان از کنترل و نظارت دین و نیز از تاثیر مفاهیم و ارزش های ماوراءالطبیعی بر عقل و زبان و عمل او

78)یکی از جنبه های  برجسته جنگ نرم کدامیک از مواردزیر است؟

*الف)جنگ روانی                                             ب)شایعه

ج)کلی گویی                                           د)برچسب زدن

79)ضریب نفوذ شایعه به دو عامل.....؟

الف)درجه ابهام                                           ب)انتقال

ج)اهمیت شایعه                                          *د)گزینه الف و ب

 

استاد: حجت الاسلام جناب آقای میناگر

 

 

 

  • ۹۳/۱۱/۱۲
  • رصد

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی