رصد

دفاع از مرزهای عقیدتی اسلام و شیعه

رصد

دفاع از مرزهای عقیدتی اسلام و شیعه

 • ۱
 • ۰

بنام خدا

نمونه سؤالات اندیشه 1 دانشجویان کاردانی دانشگاه صنایع و معادن، رشتة حسابرسی ترم دوم – سه شنبه ساعت 16

/blog/minagar/templates/

چگونه انسان به بزرگترین سعادت نائل می شود؟

الف. خودشناسی  ب. غفلت   ج. توجه به نیازهای مادی  د. توجه به امیال نفسانی

 1. ................ از توصیه های مهم پیامبران الهی، عالمان اخلاق، عارفان و فیلسوفان است.

الف. دعوت به شناخت انسان  ب. روان شناسی ج. جامعه شناسی د. زیست شناسی

 1. این حدیث از کیست؟ (کسی که به خودشناسی دست یابد به بزرگترین سعادت و کامیابی رسیده است)

الف. حضرت علی (ع)    ب. حضرت محمد (ص)  ج. امام سجاد (ع)  د. امام حسین (ع)

 1. کدام یک از موارد زیر در قرآن در مورد خودشناسی می باشد؟

الف. انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است. ب. آیا انسان به یاد نمی آورد که ما او را آفریدیم و حال آنکه چیزی نبوده است. ج. ای کسانی که ایمان آورده اید به خود بپردازید.   د. هر سه مورد

 1. منظور از شناخت انسان چیست؟

الف. آن است که او دارای استعدادها و نیروهایی برای فهم خود و جهان و تکامل انسانی است.

ب. آدمی قبل از آنکه جهان پیرامون خود را بشناسی باید خود را بشناسد.

ج. غفلت نورزد و استعداد های خود را شکوفا سازد.     د. هر سه‌ مورد

 1. این سخن از کیست؟

انسان قبل از هر چیز باید به ارزیابی و شناخت دقیق و توانایی شناخت خود بپردازد؟

الف. ایمانوئل کانت   ب. سقراط حکیم   ج. نیوتن     د. هیچکدام

 1. دلایل رجحان و ضرورت خودشناسی را بیان کنید.

الف. مقدمه کمال انسان و پیش درآمد جهان شناسی   ب. مقدمه خودشناسی و حلال مشکلات انسان   ج. مقدمه در حقیقت انسان    د. الف و ب

 1. شناخت جهان عبارت است از:

الف. تعامل انسان با جهان خارج از خود ب. شناخت جهان درون خود ج. شناخت جهان و شناخت خود د. هر سه مورد

 1. کدام یک از روایات زیر از امیرالمومنین علی (ع) در مورد پیش درآمد جهان شناسی است؟

الف. کیف یعرف غیره من جهل نفسه ب. من عرف نفسه عرف ربه

ج. من عرف نفسه کان لغیره اعرف و من جهل نفسه کان بغیر اجهل    د. الف و ج

 1. حدیث (من عرف نفسه عرف ربه) به کدام یک از دلایل رجحان و ضرورت خودشناسی اشاره دارد و از کیست؟

الف. مقدمه خودشناسی امیرالمومنین (ع)   ب. پس درآمد خودشناسی – امیرالمومنین (ع)

ج. مقدمه کمال انسانی – پیامبر اکرم (ص)   د. مقدمه خودشناسی -  پیامبر اکرم (ص)

 1. خودشناسی مقدمه چیست؟

الف. محبت خدا   ب. ارتباط با خدا    ج. محبت و معرفت به خدا    د. هیچکدام

 1.  این آیه نشان دهنده چیست؟ (و در زمین آیاتی برای جویندگان یقین است و در وجود خود شما، آیا نمی‌بینید؟)

الف. ناظمی حکیم و علیم  ب. وجود ممکن الوجود انسان  ج. دعوت به خودشناسی  د. وابستگی به خدا

 1. آرامش راستین چیست؟

الف. همان انس با خدا و تبعیت از فرامین الهی است.     ب. شناخت درست انسان از خود

ج. کشف حقیقت واقعی خود       د. کشف زندگی دنیوی در آخرت

 1.  محور همه تعالیم ادیان الهی............... است.

الف. روح آدمی     ب. جسم آدمی   ج. روح و جسم آدمی   د. هیچکدام

 1.  ابزار شناخت روح ........................ و..................... است.

الف. تجربی – ابزارهای حسی  ب. غیرتجربی غیرحسی  ج. تامل – اندیشیدن   د. ب و ج

 1. ابزار حسی و تجربی تنها ابزار شناخت نیست بلکه قوای ................ و ................ نیز گونه ای دیگر از ابزار شناخت اند.

الف. مادی گرایی– عقل گرایی     ب. امور غیرمادی- تجربه حسی        ج. عقلانی مشهودات عرفانی             د. روش مکانیکی- روش علمی

 1. محدود کردن ابزار شناخت به هرکدام از حس یا عقل و یا شهود عرفانی، ناشی از ........................ است.

الف. عدم تفکر  ب. عدم شناخت خدا ج. عدم شناخت واقعی انسان  د. عدم تجربه

 1. علوم تجربی در باره مسائل .............. سکوت می کنند و نمی توانند درباره آنها اظهار نظر کنند.

الف. مادی  ب. حقیقی  ج. ماورای ماده  د. تجربی

 1. در جهان معاصر معیار و ملاک خوبی و بدی اخلاقی چیست؟

الف. بحران اخلاقی  ب. رذایل اخلاقی  ج. شهوترانی  د. لذت گرایی و سود گرایی

 1. ریشه بحران اخلاقی در جهان معاصر چیست؟

الف. نقض شخصیت واقعی زن  ب. غفلت از ساحت غیرمادی انسان و فضایل فطری او و عدم توجه به خدا و تعالیم پیامبر الهی

ج. استثمار و استعمار ملت‌های ضعیف          د. برده داری نوین و تزلزل کانون خانواده

 1. این حدیث از پیامبر گرامی اسلام به کدام یک از بحران‌های فرا روی انسان اشاره دارد؟ (اِنّی بُعِثتُ لِاُتَمَّم مَکارمَ الاَخلاق) من برانگیخته شدم تا مکارم اخلاق را تکمیل و به اوج خود برسانم.

الف. بحران معرفتی  ب. بحران روانی و معنوی   ج. بحران اخلاقی   د. بحران علمی

 1. راه برون رفت از بحران اخلاقی چیست؟

الف. تنها بعد مادی را در نظر نگیرد و تعالیم پیامبران الهی را عمل کند.  ب. توجه به بعد مادی و غیر مادی   ج. مکارم و فضایل اخلاقی را به اوج برساند.  

    د. زندگی را منحصر در دنیا نداند.

 1. بحران روانی و معنوی ناشی از چیست؟

الف. آدمی هویت واقعی خود را ازدست داده و خویشتن خویش را گم کرده است. ب. رابطه خود را با خدا نادیده انگاشته

ج. آدمی هویت و حقیقت انسانی خود را به خوبی نشناخته است و نقطه اتکا و آرامش خود، یعنی خدا را از دست داده است.

د. باخدا با تصور اینکه با آزادیش ناسازگار است قهر کرده است.

 1. چه چیزهایی انسان را از اعمال ضداخلاقی باز می دارد؟

الف. خدا و امامان         ب. خدا و آموزه های دینی             ج. خدا و ایمان به اخرت       د. تجربه و ایمان

 1. دین پشتوانه محکمی برای غلبه بر ............ است.

الف. دشمنان  ب. اضطراب های روانی  ج. مشکلات و سختی ها  د. حوادث دنیایی

 1. روانشناسی تجربی به اثبات رسانده که دین و ایمان دینی در پیشگیری و درمان................. بسیار موثر است.

الف. اضطراب روانی  ب. ناهنجاری های روانی  ج. مشکلات و سختی های دنیا  د. نابه سامانی های جامعه

 1. ایمان، امری است ................ و..................... که جایگاه آن قلب آدمی است.

الف. دنیوی و باطنی  ب. معنوی و حالتی روحی  ج. خالصانه و عارفانه  د. عرفانی و ذاتی

 1. شناخت واقعی امور معنوی و روحی از طریق کدام علم میسر است؟

الف. حصولی        ب. حضوری          ج. ذاتی           د. باطنی

 1. ایمان به معنای جایگیر شدن اعتقاد در .................. است.

الف. قلب  ب. باطن  ج. انسانیت  د. قلب . باطن

 1. آرزوی انسان نیل به .................و.................... است.

الف. سعادت و هدایت  ب. سعادت و خوشبختی  ج. تکمیل و تکامل  د. هدایت و سعادت

 1. ایمان تصدیق قلبی و اقرار زبانی و عمل به ارکان و اعضا است، از کیست؟

الف. امام علی (ع)  ب. امام جواد (ع)  ج. امام رضا (ع)  د. پیامبر اکرم (ص)

 1. از دیدگاه قرآن ایمان مبتنی بر چه چیزی است.

الف. شناخت راه خدا      ب. هدایت انسان ها     ج. معرفت و علم        د. ایمان و اعتقاد

 1. هنگامی که قوم بنی اسرائیل معجزات روشن حضرت موسی را دیدند به انکار برخاستند این آیه قرآن بیانگر چه مفهومی است؟

الف. ایمان بدون معرفت  ب. معرفت بدون ایمان  ج. ایمان بدون شناخت  د. کفر و ایمان باطل

 1. از دیدگاه اسلام ایمان دینی مبتنی بر چه چیزی است؟

الف. عمل و اراده        ب. عقل و اراده       ج. شناخت خدا          د. عقل و شناخت

 1. در روایات اسلامی عقل جهت ...................و.................... است.

الف. ظاهری و راهنمای مؤمن    ب. عملی و سعادت     ج. باطنی و راهنمای مؤمن               د. اصلی و راهنمای اخروی

 1. عقل راهنمای مؤمن است گفته کدام امام است؟

الف. امام رضا (ع)  ب. امام جواد (ع)  ج. امام حسین (ع)  د. امام صادق (ع)

 1. چه چیزی پشتوانه استوار اخلاق است؟

الف. علم  ب.  فطرت  ج. معرفت  د. دین

 1. اوامر و نواهی خدا در قالب وحی برای ..................... به دست می آید.

الف. فضایل اخلاقی  ب. ادامه‌ی حیات  ج. سعادت آدمی د. انجام دستورات الهی

 1. پیامبران الهی برای تحقق ............... مبعوث شده اند.

الف. وحی الهی  ب. فضایل اخلاقی  ج. هدایت  د. سعادت بشر

 1. برای مومنان راستین .....................و.................... انگیزه عمل به دستورات الهی است.

الف. عشق و ایمان بخدا  ب. عشق و محبت به‌خدا ج. سعادت و هدایت  د. دین و امامان

 1. اگر خدا (دین) نباشد همه چیز..................... است.

الف. مغلوب   ب. مشروط  ج. مباح  د. باطل

 1. اخلاق معنای خدا و دین و ایمان همچون اسکناس بدون پشتوانه است، از کیست؟

الف. داستایوسکی          ب. مطهری         ج. امپرسیم         د. امامان معصوم

 1. مکتب بزرگ مادی گرایی  و مادی نگری در کدام عرصه شکست خوردند؟

الف. عرصه آمپرسیم  ب. عرصه علم و اندیشه  ج. عرصه عمل  د. عرصه بحران معرفت

 1. براساس آموزه‌های دینی راه‌های شناخت چیست؟

الف. حس و عقل  ب. وحی الهی  ج. شهود عرفانی د. شهود عرفانی و وحی الهی و حس و عقل

 1. انسان از طریق ............ ضرورت وحی را اثبات کرد.

الف. علم  ب. شناخت  ج. معرفت  د. عقل

 1. انسان با کمک دو راه ...........................و........................ می تواند به سعادت دنیوی برسد.

الف. معرفت و ایمان  ب. عقل و وحی  ج. عقل و شناخت  د. اخلاقی و عرفانی

 1. اوصاف خدا و رابطه خدا با انسان و جهان در کدام حوزه مورد بررسی قرار می گیرد؟

الف.خداشناسی  ب. یکتا پرستی  ج. معرفت شناسی  د. انسان شناسی

 1. خداوند....................................... را بدون دیگری نمی پذیرد.

الف. ایمان  ب. عمل  ج. ایمان و عمل  د. هیچکدام

 1. ظاهر ایمان در چیست؟

الف. عمل  ب. عمل ظاهری و باطنی  ج. عقل  د. عمل و عقل

 1. کمترین مرتبه ایمان چیست؟

الف. آدمی به وحدانیت خدا را قبول داشته باشد. ب. آدمی به وحدانیت خدا و بندگی و رسالت محمد (ص) گواهی می دهد و اطاعت از حق را بپذیرد و امام زمان خود را بشناسد هرگاه چنین کرد او مؤمن است.

ج. گزینه الف و ب      د. هیچکدام

 1. ایمان راستین که باعث ........... آدمی میشود و ایمان توأم با .................. است.

الف. عمل و سعادت    ب. سعادت و عمل   ج. خوشبختی و عمل  د. عمل و خوشبختی

 1. عمل بدون ایمان نزد خدا مانند .................است که در روز طوفانی هیچ اثری از آن باقی نمی ماند چنین اعمالی نزد خداوند هیچ ارزشی ندارد.

الف. خاکستری   ب. خاک   ج. گزینه الف و ب   د. طوفان

 1. قرآن در آیه‌ی دیگری عمل............... را مانند سراب می داند که واقعیتی ندارد.

الف. انسان بی ایمان  ب. انسان بی عمل   ج. گزینه الف و ب  د. کافران

 1. ایمان و کفر دو امر ................... است.

الف. اختیاری   ب. اجباری   ج. واجب  د. مباح

 1. متعلقات ایمان را میتوان همه آن‌ها را به ...............................و............................. به خدا بازگرداند.

الف. توحید و عمل  ب. توحید و ایمان  ج. عمل و توحید  د. ایمان و توحید

 1. کدام گزینه از متعلقات ایمان است؟

الف. ایمان به خدا  ب. ایمان به آخرت  ج. عمل  د. گزینه الف وب

 1. مرتیه برتر ایمان، آن است که فرد به درجه ................ می رسد و هدفی جز رضایت خداوند ندارد.

الف. فردوس  ب. سعادت  ج. عصمت  د. خوشبختی

 1. ایمان دارای .................و......................... است.

الف. مراتب و درجات   ب. درجات و مراتب  ج. ظاهر و باطن   د. هیچکدام

 1. انسان باید به متعلقات ایمان بیشتر توجه کند و پیوسته به یاد ............... و.......................... باشد.

الف. خدا وقیامت   ب. قیامت و خدا   ج. اعمال و قیامت   د. هیچکدام

 1. در اسلام میان.......................و...................... تعارض وجود ندارد.

الف. ایمان و عمل   ب. ایمان و عقل  ج. عمل و ایمان   د. عقل و دین

 1. ...................... یکی از منابع احکام دین است.

الف. عقل  ب. ایمان  ج. عمل   د. الف و ج

 1. کدام گزینه از گزینه های زیر شامل ابعاد روح و روان انسان می باشند؟

الف. بعد ادراکی – نظری  ب. بعد نظری – عملی  ج. بعد ادراکی گرایشی انسانی  د. بعد گرایشی – عملی

 1. میل به جنس مخالف جزء کدام گرایش می باشد؟

الف. گرایش انسانی  ب. گرایش حیوانی  ج. گرایش عقلانی  د. گرایش ادراکی

 1. کدام آیه به دو ساحتی بودن انسان اشاره می کند؟

الف. ثم سواه و نَفخَ فیه مِن روحِهِ  ب. اللهُ یَتو فیَ الانفس حِینَ موتها

ج. انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق  د. و من اعرض ذکری فان له معیشه ضنکا

 1. کلمه توفی در این آیه به چه معنا و مفهوم است. الله یتوفی الانفس حین موتها

الف. اخذ و گرفتن  ب. اعتدال و دور از افراط  ج. خلقت جسمانی  د. دمیدن روح

 1. کدام گزینه از گزینه های زیر جزء نقش دین در رفع بحرانهای انسانی نیستند؟

الف. دین و بحران معرفتی  ب. دین و بحران اخلاقی  ج. دین و بحران روانی  د. دین و بحران زیستی

 1. گرایش های انسانی به چند گونه تقسیم می شوند؟

الف. گرایش های حیوانی گرایش انسانی  ب. گرایش انسانی  ج. گرایش حیوانی  د. هیچکدام

 1. ثم سواه و نفخ فیه من روحه، کدام یک از معنای زیر درست است؟

الف. هرکس از یاد من دل بگرداند در حقیقت زندگی تنگ خواهد داشت.

ب. سپس خدا، اندام انسان را موزون ساخت و از روح خویش در وی دمید.

ج. من برانگیخته شدم تا مکارم اخلاق را به اوج خود برسانم.  د. آگاه باشید که با یاد خدا دلهایتان آرام میگیرد.

 1. انسان با کمک چه نیرویی میتواند از امور محسوس به امور نامحسوس راه یابد؟

الف. قوه عقلانی  ب. روحی    ج. روانی   د. هیچکدام

 1. کدام گزینه از گزینه های زیر جزء بحرانهای فرا رو نیستند؟

الف. بحران معرفتی  ب. بحران اخلاقی  ج. بحران روانی و معنوی  د. بحران های مالی

 1. انسان با کمک .....................................و ....................................... میتواند به سعادت دنیوی و آخروی نایل گردد.

الف. دوبال عقل و روح   ب. عقل و احساس ج. اخلاق و فضایل دینی  د. دین و عقل

 1. حیات و تکامل و تعالی انسان در گرو چیست؟

الف. ارتباط با خدا  ب. اخلاق نیکو  ج. یاری دادن به دیگران  د. جهاد کردن

 1. انسان غیر از بدن مادی حقیقت دیگری دارد که این حقیقت انسان را از سایر حیوانات متمایز می گرداند و همه انسانها از آن برخوردارند؟

الف. عقل  ب. روح و روان  ج. اخلاق  د. جهاد

 1. با .................و............................ است که آدمی پیروی از دین را سعادت بخش می داند.

الف. منطق و تجربه   ب. فکر و عمل  ج. عقل و استدلال  د. گزینه الف و ب

 1. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. به چه موضوعی اشاره دارد؟

الف. عقل  ب. ایمان  ج. دین  د. معاد

 

77- شر را تعریف کرده واقسام آن را نام ببرید؟

در مورد شر انسان خود را محور قرار می دهد و هر چه را باعث آزار و زیان رنج و ناراحتی او شود شر می پندارد و آنچه را که او را یاری رساند خیر می شمارد و به طور کلی شر به دو قسم تقسیم می شود، شر اخلاقی و شر طبیعی

شر اخلاقی :گاه شر نتیجه عامل انسانی است.مانند: دزدی، قتل ، غارت وجنگ

شر طبیعی: گاهی شر بدون مداخله عامل انسانی پدید می آید: مانند آتشفشان، طوفان،سیل.

78-راه حل‌های مسئله شرور را نام ببرید؟ برای مطالعه 

شر لازمه جهان مادی و ناشی از آزادی انسان است و گاهی ناشی از جزئی نگری وگاهی ناشی از جهل انسان می باشد

79- معیار سنجیدن خیرات با شرور چیست و خداوند به پیامبر(ص) در این باره چه فرموده است؟

معیار سنجش خیر و شر در عالم کیفیت و کمالات انسانی است نه کمیت و تعداد افراد انسانی. از این رو در روایات اسلامی می خوانیم «لولاکَ لَما خلقتُ الافلاک» اگر تو پیامبر نبودی جهان را خلق نمی کردم. یعنی همه‌ی عالم را خدا به‌منظور وجود مقدس پیامبر گرامی خلق نموده است.

80- شر ناشی از آزادی انسان را توضیح دهید؟(برای مطالعه)

خداوند به انسان نعمت آزادی و اختیار ارزانی داشته است و خوبی ها وبدی ها را به او الهام کرده است. و دستورات سعادت بخش را از طریق رسولان برای تکامل انسان هدیه فرموده است.آدمی می تواند با اختیار راه تکامل را طی کند و می تواند نافرمانی کند و به وجدان و دستورهای الهی رونکند. بنابراین شر درجهان از شرارت انسان حاصل می شود وشرارت انسان ناشی از آزادی و اختیار اوست.

81- شرّ ناشی از جزئی نگری انسان‌ها را توضیح دهید؟(برای مطالعه)

اینکه انسان‌ها بسیاری ازامور را شر می دانند ریشه در قضاوتهای سطحی و جزئی وتنگ نظرانه وشتاب زده دارد خداوند از روی علم و حکمت نامتناهی بهترین جهان ممکن را آفرید که هر چیز آن به جای خود است و آدمیان به علت دانش کم نمی توانند جهان را به درستی داوری کنند.

82- راز فواید شرور جهان را نام ببرید؟(برای مطالعه)

شرور لازم ذاتی عالم ماده- شرور علت شکوفا شدن استعدادها- شرّعاملی برای بیداری غفلت- شرور هدیه ای به بندگان خاص- شرور آزمون الهی.

83- سخن امام صادق (ع)را درباره هنگامی که خدا به بنده ای لطف ویژه ای دارد و او را گرفتار سختی می کند بیان کنید؟(برای مطالعه)

امام صادق می فرماید: چون خداوند بنده ای را دوست بدارد او را در دریای سختی ها غوطه ور سازد و در بیانی دیگرمی فرماید: پیامبران بیشتر از دیگر مردم به بلا دچار می‌شوند، و سپس کسانی که برایشان شبیه‌ترند، هرچه شبیه تر بلا هم بیشتر.

84- رابطه شرور و آزمون الهی را توضیح دهید؟(برای مطالعه)

گاهی خداوند بندگانش را با مصیبت وسختی می آزماید تا مومنان راستین باز شناخته گردند، درست همانگونه که آدمیان طلای ناخالص را با حرارت ناب می کنند و زیبایی و بهایی بیشتر به آن می‌بخشید، همچین خداوند برخی بندگان را در کوران رنج و مصیبت و مشکلات محک می زند تا خالص و ارزش مندتر گردند.

85- انواع توحید را نام ببرید؟(برای مطالعه)

1-توحید در ذات 2- توحید در صفات 3- توحید در خالقیت 4- توحید در ربوبیت 5-توحید در اکاعت 6- توحید در حاکمیت 7- توحید در تقینن و تشریع 8- توحید در عبادت و پرستش

86- منظور از توحید ذاتی چیست؟

این است که خدا یگانه بی همتا و بی مانند است یعنی ذات خدا به گونه ای است که تعداد ندارد و نمی توان در عالم خارج و ذهن برای او فرد دیگری تصور کرد.

87- منظور از توحید ذاتی در قران و روایات را ذکر کنید؟(برای مطالعه)

1-خدا گواهی می دهد که معبودی جز او نیست 2- در سوره توحید:بگو خدا یکتا و یگانه است، نه کسی را زاده نه زاییده شده وبرای او هیچ گاه شبیه و مانندی نبوده است 3- امام علی علیه‌السلام می فرماید: او یکی است و برایش در میان موجودات مانندی نیست.

88- ذات خدا بسیط است و جزء ندارد به چه معنا است؟

در صورتی که ذات خدا مرکب باشد دارای اجزا می باشد و در مرکب اجزا به هم نیازمندند در حالی که ذات خدا بی نیاز مطلق است و این معنای بسیط بودن خداست.

89-علت رد تثلیت چیست؟(برای مطالعه)

هر یک از این سه خدا«خدای پسر- خدای پدر- روح القدوس»، دارای وجود و شخصیت مجزا هستند یعنی هر یک از آنها خدایی مستقل می‌باشند در این صورت با یکتایی خدا مخالف است.2- با این که سه خدا دارای یک شخصیت بوده و هر یک جزیی از آن را تشکیل می دهند که در این مورد هم با سباطت و مرکب نبودن خدا مخالف است.

90- توحید در ربوبیت به چه معنا است و چند جلوه دارد؟

تنها در اداره و تدبیر و کارگردانی جهان و انسان موثر است.1- تدبیر تکوینی 2- تدبیر تشریعی

91- توحید در خالقیت به چه معنا است؟

آفریدگار و خالق جز خدا وجود ندارد و هر موجودی که لباس هستی پوشیده است مخلوق و آفریده اوست.

92- ابلاغ پیام خدا به چند صورت انجام می گیرد؟(برای مطالعه)

1-از طریق وحی به پیامبر 2- در قالب احادیث

93- توحید در اطاعت به چه معنا است؟

تنها خدا را اطاعت کنیم و از مخالفت با او بپرهیزیم. انسان باید سخن او را گوش دهد و از فرامنیش اطاعت کند؛ زیرا جان هستی، از جمله انسان وابسته به خداست تنها او شایسته اطاعت است.

 94- آیه ای درباره هماهنگی نظام آفرینش و برهان ابطال چند خدایی را بیان کنید؟ (برای مطالعه)

لوکان فیها آلهه الا الله لفسدَتَا «اگر در آسمان و زمین خدایانی جز الله بود، نظام آنها به تباهی می گرایید.

96- توسل به اولیای الهی چه حکمی پیدا می کند؟

توسل و تعلق به غیر خدا هنگامی شرک محسوب می شود که ما برای آنها در اثر بخشی بدون اذن خدا اصالت و استقلال قائل شویم، ولی اگر آنها را وسایل بدانیم به اذن الهی اثر بخشی دارند و ما را به نتیجه مطلوب می رسانند.

59- اهمیت نماز چیست؟

بهترین تجلی عبادت خدا است نماز عبادتی جامع است که می تواند تمام وجود انسان را اعم از جهات بدنی و ظاهری و ذهنی و باطنی درخدمت خدا قرار دهد به خاطر همین آن‌را بهترین عمل دانسته‌اند.

60- مهم ترین اسرار نماز؟ (برای مطالعه)

تجلی به خدا، تجلی به وحدت، تجلی اخلاص، عامل رفع فاصله طبقاتی، مایه پرهیزگاری، اطاعت پذیری، مایه پاکیزگی، مایه انظباط و وقت شناسی، مایه شدابی و نشاط

62- آیا آدمی با مرگ به کلی نابود می شود سخن امیرالمومنین را بیان کنید؟(برای مطالعه)

هنگامی مرگ فرشتگان روح غیر مادی را می ستانند و بعد از آن اجزای بدن متلاشی می‌شود بدین سان حقیقت انسان تنها روح اوست که از مرحله ای وارد مرحله ی دیگر از زندگی می شود.

فرمایش امیرالمومنین: ای انسان ها ما وشما برای بقا آفریده شده ایم نه برای فنا و هنگام مرگ از سرایی به سرایی دیگر منتقل می‌شویم

64-گواهان روز رستاخیز به دو گروه تقسیم می شوند؟(برای مطالعه)

یکی وجود خود انسان و اعضا و جوارح او و دیگری شاهدان بیرون از وجودش مانند خداوند پیامبران، اوصای الهی.

66-معاد را تعریف کنید؟

معاد از نظر لغوی به معنای بازگشتن است و در اصطلاح به معنای درباره زنده شدن ادمی پس از مرگ است.

67- اهمیت معاد و دلیل علاقمندی انسان به معاد چیست؟ (برای مطالعه)

از موضوعات بسیار مهم و سرنوشت ساز انسان معاد است انسان به دو دلیل به تحقیق درباره معاد علاقمند است.

1-انسان ذاتا علم و حقیقت جو است به ویژه درباره آنچه با زندگی او ارتباط دارد و معاد از اینگونه موضوعات است.

2-شناخت غایت و هدف زندگی انسان از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا در شکل گیری فعالیتها و اعمال انسان نقش مهمی دارد.

 

m69- اهتمام قران به موضوع معاد پس از مرگ چه تعداد آیه است و نشانگر چیست؟(برای مطالعه)

پس از توحید موضوع مهمی که قران به آن اهمیت ویژه می دهد معاد است شمار آیات قران درباره جهان پس از مرگ بیش از 1400 آیه است و این تعداد آیه نشانگر اهمیت معاد است.

71- ) معانی دوگانه­ ی حکمت را بنویسید؟

معنای نخست آن است که افعال فاعل در نهایت اتقان استواری و کمال باشد و هیچ نقص و کاستی به فعل او راه نیابد.

خداوند به این معنا حکیم است و همه­ی افعال او به نیکوترین و کامل­ترین شکل ممکن تحقق می­پذیرد و از هر نقص و کاستی مبرّا است.

معنای دیگر حکمت، قبیح و بیهوده نبودن فعل فاعل است. بر اساس این معنا هنگامی که می­گوییم: خدا حکیم است به این معناست که خدا کار قبیح و زشت و لغو عبث و بیهوده انجام نمی­دهد. صفت حکمت به این معنا یک صفت صلبی است.

 

           72-) اقسام عدل را نام برده و یکی را توضیح دهید؟

عدل تکوینی، عدل تشریعی، عدل جزایی

عدل تکوینی: معنای عدل تکوینی در نظام تکوین یا جهان خلقت آن است که خدا در چنین نظامی به هر موجودی به اندازه­ی شایستگی و قابلیت او نعمت داده است و به تعبیری خدا به اندازه­ی ظرفیت و شایستگی هر شیء به او وجود و کمال اضافه کرده است و اجزای جهان در یک هماهنگی دقیق بر اساس قوانین ثابت با هم پیوند دارند به گونه­ای که نظم حاکم بر موجودات و کل نظام خلقت گواه روشنی بر چنین عدلی است.

          74 ) آیا بهتر نبود که خدا به دلیل شرور اندک این عالم، از خلقت عالم ماده صرف­نظر می­کرد؟(برای مطالعه)

می­توان گفت که ترک خیر کثیر عالم ماده به دلیل وجود شرور اندک، با فیض الهی منافات دارد.

زیرا ترک خیر کثیر به دلیل شر قلیل خود شر کثیر محسوب می­شود. آیا رواست که از خلق آتش به دلیل شر اندکی که ممکن است در پی داشته باشد اجتناب کرد؟

اگر آتش خلق نشود، خیرات بی­شماری که از آن حاصل می­آیند  از میان می­روند.

              75-) دلایل و فواید آفرینش جهان به نحوی که دارای شر و نقص باشد را نام ببرید؟

1)شرور، لازمه­ی ذاتی عالم ماده، 2) شرور، علت شکوفا شدن استعدادها، 3) شر، عاملی برای بیداری از غفلت، 4) شرور، هدیه­ای به بندگان خاص، 5) شرور، آزمون و آزمایش الهی.

 

              76) پنج مورد از مراتب توحید را نام ببرید و توحید در ذات را تعریف کنید؟ (برای مطالعه)

توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت، توحید در حاکمیت، توحید در اطاعت، توحید در تقنین و تشریع، توحید در عبادت و پرستش

توحید در ذات: مقصود از توحید ذاتی این است که خدا یگانه و بی­همتا و بی­مانند است. به عبارت روشن­تر ذات خدا به گونه­ای است که تعدد و کثرت بر نمی­دارد و نمی­توان در عالم خارج و ذهن، برای او فرد دیگری تصور کرد.

 

                77-) توحید در تشییع و تقنین به چه معناست؟ ویژگی این صفت الهی چیست؟(برای مطالعه)

به این معنا که قانون­گذاری و تشریع فقط ویژه­ی خدا است. زیرا کسی که می­تواند زمام امور بندگان را به دست گیرد جز خدا نیست.

ویژگی­ها: انسان­شناس باشد یعنی به همه­ی رموز و اسرار جسمی و روانی و روحی انسان آگاه باشد. انسان­شناسی کامل­تر از خدا نیست، دوم از هر نوع سودجویی پیراسته باشد زیرا قانون­گذاران ممکن است تحت تأثیر منافع شخصی، گروهی، حزبی قانون وضع کنند. تنها خداست که عاری از این خصیصه است و همچنین عاری از حس سودجویی است.

 

                      78-) با توجه به توحید در عبادت، توسل به اولیای الهی شرک محسوب می­شود؟

با توجه به معنای عبادت، بی­گمان توسل و تعلق به غیر خدا هنگامی شرک محسوب می­شود که ما برای آن­ها در اثربخشی بدون اذن خدا اصالت و استقلال قائل شویم ولی اگر آن­ها را وسایلی بدانیم که به مشیت و اذن الهی اثربخشی دارند و ما را به نتیجه­ی مطلوب می­رسانند از مسیر توحید خارج نشده­ایم.

        ) معاد را با برهان حکمت بررسی نمایید؟(برای مطالعه)

خدا حکیم و بی­نیاز مطلق است و هیچ کار لغو و بیهوده­ای انجام نمی­دهد. از این رو آفرینش هر موجود و نیز شرایط رشد و تکامل آن را به گونه­ای بر نهاده است که به کمال مطلوب خود برسد. بنابراین نظام آفرینش، نظام احسن است یعنی بهتر از آن قابل تصور نیست.

از سوی دیگر در انسان میل به جاودانگی و همچنین قابلیت جاودانگی و بقا بای روح غیر مادی او وجود دارد.

حال اگر شرایط و بستر این­گونه زندگی برای او فراهم نباشد، آفرینش او لغو و بیهوده خواهد بود. از آن­جا که خدا خالق انسان است و هیچ کار بیهوده­ای انجام نمی­دهد بی­گمان شرایط و بستر مناسب را برای جاودانگی انسان مهیا نموده است. بنابراین غیر از دنیای مادی و موقت، سرای جاویدان نیز وجود دارد که آدمی در آن­جا جاویدان زندگی کند.

             79    -) در قرآن برای روز قیامت چه اوصافی بر­شمرده­اند؟ (شش مورد را نام ببرید) (برای مطالعه)

واقع شدنی و تردید­ناپذیر، نزدیک بودن، حق، خبر بزرگ، فراخوانی همراه رهبر، فریاد، فرار از بستگان، قطع پیوند­ها و جدایی، پیر­کننده، آشکار شدن راز­ها، سود ندادن مال و فرزند، پذیرفته شدن عذر­ها، حسرت

                   80-) میزان به چه معناست و برای چه کسانی است؟ (برای مطالعه)

معیار سنجش اعمال در آن روز حق است(قیامت). هر عملی که با حق همراه است، سنگین­تر راستگویی روز قیامت حق تجسم می­یابند و اعمال بر آن عرضه می­شوند و آن­گاه سرنوشت انسان­ها تعییین می­گردد.

اعمال هر کس بر اعمال پیامبران و اوصیا عرضه می­شود و ملاک و معیار و میزان هر امتی عمل پیامبر و وصّی پیامبر آن امت است. از قرآن و روایات بر­می­آید که میزان برای اهل ایمان است. برای مشرکان و گنهکارانی که بر اثر برخی گناهان، همه­ی کارهای خوب خود را تباه کرده­اند و آنان که هیچ شباهتی به پیامبران ندارند، میزانی نخواهد بود.

  81-) چهار مورد از اعمالی که انسان را به بهشت می­رساند را نام ببرید؟ یک مورد را توضیح  دهید؟(برای مطالعه)

ایمان و عمل صالح، تقوا، پیروی از خدا و رسول، راستی و راستگویی، احسان و نیکوکاری، اهتمام به نماز، هجرت و جهاد، شهادت در راه خدا، انفاق در راه خدا

پیروی از خدا و رسول: هرکس از اوامر و نواهی خدا و رسولش پیروی کند خدا او را به بهشت در می­آورد و هر کس خدا و رسولش را نافرمانی کند، خدا او را به جهنم می­برد.

              82 ) دلایل قرآنی بر نقلی بودن فطرت خداشناسی در انسان را نوشته و توضیح دهید؟

غاشیه(88) پس تذکر ده که تو تنها تذکردهنده­ای.

روم(30) پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن این فطرتی است که خداوند انسان­ها را بر آن آفریده، دگرگونی در آفرینش الهی نیست. این است آیین استوار، ولی بیشتر مردم نمی­دانند.

از آیاتی که ذکرش گذشت به خوبی بر­می­آید که خداوند انسان را بر فطرت خداشناسی خلق کرده یعنی حتی فرزندان مشرکان هنگام تولد معرفت خدا را همراه دارند و با فطرت الهی متولد می­شود  و تمام راه­های عقلی خداشناسی فقط برای تنبه و یادآوری فطرت است.

                 83-) نظریه­ ی اهل تشبیه را با دلیل عقلی نقد و بررسی نمایید؟(برای مطالعه)

دلیل عقلی: خدایی که دارای اعضا و جوارح مادی است، مرکب و نیازمند اعضا و در نتیجه مخلوق و وابسته است و نیازمندی و مخلوق بودن با بی نیازی و خالق بودن و واجب الوجود بودن سازگار نیست. بنابراین نظریه‌ی اهل تشبیه باطل است.


سولات تستی اندیشه
1- این آیه چه دلالتی دارد: ثم سواه و نفخ فیه من روحه
******الف) دو بعدی بودن انسان            ج) به مرگ
ب) به روح                         د) به ما سوی الله


2- ملاک نیاز معلول به علت چیست؟
الف) رابطه علیت                               ج) وجود علت مادی
******ب) ضعف وجودی معلول            د) وجود علل تعاقبی


3- اشاره به این آیه از کدام گزینه آمده است: ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون
الف) محال بودن تسلسل                                      ج) ایجاد شیء از عدم
ب) توازی میان علت و معلول                     *******د) محال بودن دور


4- در کدام گزینه دو تا از عناصر سازنده¬ی نظم آمده است؟
الف) طراحی و ماده¬ی اولی                                     ج) غایت¬مندی و ساختار¬مندی
ب) صانع و حکیم نظری                                *******د) طراحی و سازماندهی دقیق


5- نظم در مقابل چه معنایی به شمار می¬رود؟
الف) در مقابل شورش                                   *********ج) در مقابل هرج و مرج
ب) در مقابل بی انضباطی                                              د) در مقابل بی ترتیبی


6- این آیه دلالت بر نقد نظریه¬ی کدام گروه درباره¬ی صفات الهی دارد: لا یحیتون به علماٌ
الف) متکلمین ج) اهل تنزیه
ب) اهل تشبیه د) اشاعره


7- معنای عدالت از دیدگاه امام علی (ع) در کدام گزینه آمده است؟
الف) قضاوت                                                                           ج) بیدادگری
**********ب) هر چیزی را در جای مناسب خود نهادن                 د) نهایت درست بودن کار


8- صفات یگانه خداوند که در مسئله¬ی شر به چالش کشیده می¬شود در کدام گزینه آمده است؟
********الف) علم، قدرت و خیر مطلق                      ج) علم، اراده و حکمت
ب) اراده، حکمت و خیر مطلق                                             د) خلق، رزق و عدل


9- مفاهیم خیر و شر چگونه مفاهیمی است؟
************الف) برهانی و عقلانی است                       ج) عینی و مشاهدتی است
ب) بدیهی و وجدانی است                                              د) تعلیمی و تعلمی است


10- این¬که انسان¬ها برخی امور را شر می¬پندارند در چه چیز ریشه دارد؟
الف) در علم آنان                   ************** ج) در جهل آنان
ب) در احساسات آنان                 د) در خرد جمعی آنان


11- گاهی مصائبی به بندگان خدا می¬رسد در رابطه با مسئله شر این¬ها چه هستند؟
الف) برای تبدیل شر به خیر                            ***********ج) آزمون الهی
ب)برای استعدادسازی                                 د) شرور طبیعی

12- این آیه دلالت بر چه امری دارد: قل هوالله احد
الف) توحید در عبادت                                 **********ج) توحید ذاتی
ب) توحید صفاتی                                      د) توحید ربوبی


13- توحید صفاتی یعنی چه؟
الف) یعنی همه¬ی صفات خداوند قدیم و زاید بر ذات هستند
ب) یعنی همه¬ی صفات خداوند حادث و زاید بر ذات هستند
*****ج)یعنی همه¬ی صفات کمالی خداوند عین هم و عین ذات می¬باشند
د) یعنی درباره¬ی صفات خدا نباید حرفی زد


14- اعتقاد به این¬که فقط خدا در اداره و تدبیر و کارگردانی انسان و جهان موثر است چه نامیده می-شود؟
الف) توحید در خالقیت                                ج) توحید در صفات
ب) توحید در غبادت                           ********د) توحید در ربوبیت


15- خواندن اسماء و صفات الهی در دعاهای مأثور به چه امری اشاره دارد؟
الف) به دعا                                        ج) به عبادت
**********ب) به توسل                                          د) به اجابت
16- از نظر قرآن کریم منکران معاد دچار چه انکاری هستند؟
الف) انکار غایت¬مندی آفرینش ج) انکار حقیقت هستی
ب) انکار لقای پروردگارشان د) انکار عالم پس از مرگ


17- مرتبه¬ی برتر ایمان آن است که خرد به درجه ای از ........... برسد که هدفی جز رضایت خداوند ندارد.
الف) معرفت                                           ******* ج) عصمت
ب) عمل صالح                                          د) عالم غیب
18- میل انسان به جاودانگی به کدام برهان در اثبات معاد مربوط می¬شود؟
الف) برهان معنویت                          *******ج)برهان حکمت
ب) برهان فطرت                              د) برهان عدالت

19- متعلق حساب در قیامت چیست؟
الف) عبادات انسان                         ****ج) اعمال مبتنی بر نیت
ب) زندگی اجتماعی انسان در قبال مردم              د) همه¬ی عمر و اعمال انسان
20- موت به چه معنایی است؟
الف) اجل ج) از دست رفتن قدرت و توانایی چیزی
ب) مرگ مفاجات د) از دست رفتن


21- حسابرسی خدا چگونه است؟
******الف) به گونه¬ای است که حجت بر بندگان نمام می¬شود
ب) به گونه¬ای است که جهان را در بر¬می¬گیرد
ج) به گونه¬ای است که بهشت و جهنم را به لرزه می¬آورد
د) به گونه¬ای است که شامل مؤمنین نمی¬شود

"موفق و مؤید باشید"
انشاا...

 • ۹۴/۰۲/۲۳
 • رصد

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی