رصد

دفاع از مرزهای عقیدتی اسلام و شیعه

رصد

دفاع از مرزهای عقیدتی اسلام و شیعه

  • ۲
  • ۰

باسمه تعالی

نمونه سؤالات تستی اندیشه اسلامی 2 د. آیه الله بروجردی ترم 94- 95

با سلام و آرزوی موفقیت برای دانشجویان عزیز 


قابل توجه دانشجویان محترم مناسب است برای اطمینان بیشتر نسبت به پاسخ های تستی به کتاب نیز مراجعه فرمایید.

 برای به دست آوردن فایل نمونه سؤالات تستی اندیشه 2 تمام فصل ها جمله ی زیر را کلیک نمایید:

http://blog.ir/panel/minagar/mediapanel#list/blog/minagar/archives/

http://blog.ir/panel/minagar/mediapanel#list/blog/minagar/archives/

باسمه تعالی

نمونه سؤالات تستی اندیشه اسلامی 2 د. آیه الله بروجردی ترم 94- 95

با سلام و آرزوی موفقیت برای دانشجویان عزیز 

قابل توجه دانشجویان محترم مناسب است برای اطمینان بیشتر نسبت به پاسخ های تستی به کتاب نیز مراجعه فرمایید.

 برای به دست آوردن فایل نمونه سؤالات تستی اندیشه 2 تمام فصل ها جمله ی زیر را کلیک نمایید:

 

http://blog.ir/panel/minagar/mediapanel#list/blog/minagar/archives/

 

         بسم الله الرحمن الرحیم

 

سولات تستی اندیشه 2 فصل اول

 

 

تنظیم:قاسمی 

 فصل اول:پیشینه دین و پیامبری

تعداد سوالات:37

 

1:دین در لغت به چه معناست؟

1-þفرمانبرداری         2- ¨عقاید            3- ¨قوانین             4-¨ سعادت

 

2:کدامیک جز ابعاد دین نیست؟

1-¨حقوقی و جزایی                  2- þسیاسی  

 3- ¨اقتصادی                        4- ¨روانی و ارمانی

 

3:در قران واژه دین به چه صورت اورده شده است؟

1-¨جمع            2- ¨جمع مکسر             3- þمفرد               4- ¨هیچکدام

 

4:شریعتها و مذاهب در طول تاریخ دارای حقیقت واحدی هستند که همان.......است؟

1-¨دین          2-þاسلام          3-¨تعالیم الهی        4-¨ موارد1و3

 

5:نام عمومی ادیان که در واقع بیانگر روح تعالیم همه پیامبران اسمانی است چیست؟

1-þاسلام         2-¨دین          3-¨شریعت          ¨4-شیعه

 

6:درباره ی مراتب دین کدام عبارت درست نیست؟

1-¨حقیقت وماهیت دین واحد است و همه ی پیامبران مردم را به یک دین فرا خواندند.

2-¨قران نام دینی را که تمامی پیامبران مردم را به آن فرا میخوانده اند اسلام نامیده است.

3-¨دین دارای حقیقت واحدی است که بهترین معرف آن واژه ی اسلام است.

4-þدین در همه ی زمانها به نام اسلام بود وهمیشه امت خدا واحد نبوده است.

 

7:همه ی شریعتها و مذاهب .....هم هستند

1-¨همه شبیه هم هستند

2-¨متفاوت از هم هستند

3-þمکمل هم هستند

4-¨دارای هدف واحد هستند

 

8:پیدایش دین حق که همان اسلام است همزمان با........بوده است

1-¨با نزول قرآن کریم

2-þبا پیدایش انسان

3-¨پیامبری حضرت نوح"ع"

4-¨پیامبری حضرت محمد"ص"

 

9:اختلاف شریعتها و مذاهب برحسب......است که ریشه دراستعدادهای امتهای گذشته و آینده دارد؟

1-¨پیامبران مختلف          2-þدرجات کمال 

 3-¨امورمعنوی              4-¨تفاوت در دین

 

10:کدام دین است که احتیاج به تبلیغ ندارد زیرا آنها دین خود رانعمتی الهی میدانند؟

1-þیهودیت          2-¨مسیحیت            3-¨اسلام        4-¨زرتشتی

 

11:خداوند اولین شریعت را برای هدایت انسانها ازطریق کدام پیامبر نازل فرمود؟

1-¨ابراهیم"ع"        2-¨موسی"ع"        3-¨محمد"ص"        4-þنوح"ع"

 

12:عبران نام کدام قوم میباشد؟

1-¨قوم نوح        2-¨قوم مسیح       3-þقوم اسرائیل        4-¨قوم داوود

 

13:کدامیک از معجزات حضرت موسی"ع"است؟

1-¨سخن گفتن بامردگان                 2-þاژدهاشدن عصا و ید و بیضا                                  3-¨شق القمر                                 4-¨هیچکدام

 

14:کسی که سرپرستی"مریم"مادر حضرت عیسی را بعد ازورود به معبد به عهده گرفت که بود؟

1-¨عمران        2-¨حنّه        3-þزکریا        4-¨هیچکدام

 

15:کدام پیامبر در حالیکه کودکی درگهواره بود لب به سخن گشود؟

1-¨موسی"ع"        2-¨نوح"ع"        3-þعیسی"ع"        4-¨ابراهیم"ع"

 

16:حضرت عیسی در چه سنی به رسالت رسید و انجیل را دریافت نمود؟

1-¨50سالگی        2-¨ازهمان کودکی        3-¨نوح"ع"        4-þسی سالگی

 

17:کدامیک از معجزات حضرت عیسی"ع" نیست؟

1-¨زنده کردن مردگان                       2-¨شفای بیماران

3-¨آگاهی ازامورپنهان                       4-þ  ید و بیضا

 

18:حضرت موسی"ع"تورات را در کجا دریافت کرد؟

1-¨مصر          2-þطور         3-¨کناررودنیل          4-¨حوالی دریای میت  

 

19:کدام دین توصیه به خوش رفتاری با دیگر اقلیتهای دینی را دارد؟

1-¨زرتشت        2-þاسلام        3-¨مسیحیت        4-¨یهودیت

 

20:کدامیک از موارد زیر فقط بخش عهد قدیم کتاب مقدس را قبول دارند؟

1-¨مسلمانان          2-¨مسیحیان          3-¨زرتشتیان          4-þیهودیان

 

21:عهدقدیم و عهد جدید هرکدام چه بخشی از کتاب مقدس هستند؟

1-¨یک دوم کتاب عهدقدیم و یک دوم عهد جدید

2-¨سه چهارم کتاب عهدجدید و یک چهارم عهدقدیم

3-þسه چهارم کتاب عهدقدیم و یک چهارم عهد جدید

4-¨هیچکدام صحیح نیست

 

22:کتاب مقدس در "اصل" به چه زبانی نوشته شده است؟

1-¨یونانی       2-þعبری         3-¨عربی        4-¨ مصری

 

23:کدام کتاب به نسخه ی "سبعینه" معروف است؟

1-þکتاب مقدس        2-¨قرآن کریم        3-¨انجیل         4-¨تورات

 

24:"عهد جدید" در کتاب مقدس به چه زبانی ترجمه شده است؟

1-¨عربی        2-þیونانی        3-¨عِبرانی          4-¨هیچکدام

 

25:کدام انجیل از همه اناجیل دیگر متاخرتر است؟

1-¨متّی          2-þیوحنّا          3-¨مَرقُس          4-¨لوقّا

 

26:کدامیک ازسه انجیل زیر "هم نوا" یا"هم دید" نامیده میشود؟

1-¨متی-مرقس-یوحنا

2-¨مرقس-یوحنا-لوقا

3-¨متی-لوقا-یوحنا

4-þمتی-مرقس-لوقا

 

27:ازنظر "جان.بی.ناس"کدامیک از انجیل ها در مورد کیفیت موت و حیات عیسی"ع" مربوط میشود؟

1-¨متی        2-þیوحنا        3-¨مرقس        4-¨لوقا

 

28:کتاب مقدس به چند بخش تقسیم میشود؟

1-¨دوبخش:یهودیت و مسیحیات

2-¨یک بخش کلی

3-¨چهاربخش

4-þسه بخش:شریعت موسی-دیگر انبیا-شریعت عیسی

 

29:ازدیدگاه قرآن کریم کدام ازدوکتب ازکتب آسمانی برای هدایت قوم بنی اسرائیل و دیگران بوده اند؟

1-þانجیل و تورات

2-¨کتاب مقدس و تورات

3-¨زبوروانجیل

4-¨کتاب مقدس وانجیل

 

30:چرا کتاب مقدس را نمیتوان وحی الهی در آموزه های حضرت موسی وعیسی "ع"دانست؟

1-¨دچار تحریفات فراوانی شده اند

2-¨صفاتی ناپسند مانند مستی-شراب خواری و....به انبیای الهی نسبت میدهند

3-¨ازعهد قدیم چنین بر می آید که در زمانهایی تورات ناپدید شده و بعدهاکسانی مدعی یافتن آنها شدند.

4-þهمه ی موارد

 

31:کدامیک از عوامل زمینه ساز رویگردانی از دین مسیحیت است؟

1-¨فساد مالی و اخلاقی

2-¨آموزه های غیر عقلانی مسیحیت

3-¨خشونت و تفتیش عقاید

4-þهمه ی موارد

 

32:کدامیک در قلمرو پیشرفت مسلمانان به شمار نمی آید؟

1-¨قلمرو پزشکی                    2-þقلمرو ابزارآلات 

 3-¨قلمرو شیمی                     4-¨قلمرو صنعت کاغذ

 

33:کتاب معروف "ابن سینا" که یکی از کتب مرجع علم پزشکی بوده است,چیست؟

1-þقانون         2-¨شفا         3-¨رساله فی الطب          4-¨الحاوی

 

34:یکی از ثمرات عدالت ..........است؟

1-¨جلوگیری از هرج و مرج

2-¨ایجاد نظم و قانون در جامعه

3-þشکوفایی استعدادها و کمال رساندن آنها

4-¨برپایی قسط و عدل در جامعه

 

35:یکی از ویژگی های تمدن چیست؟

1-þهمزیستی مسالمت آمیز با پیروان مذاهب دیگر

2-¨محبت و مهربانی باافراد هم دین خود

3-¨برابری و اتحاد در برابر مذاهب دیگر

4-¨موارد دو و سه

 

36:این آیه از قرآن کریم "باآنچه خدایت داده سرای آخرت را بجوی و سهم خود را از دنیا فراموش مکن" به کدامیک ازابعاد عدالت اشاره دارد؟

1-¨عدالت در اقتصاد

2-¨عدالت در داوری

3-þعدالت در امور معنوی و مادی

4-¨عدالت در برابر قانون

 

37:..........عنوان جنبشی است که طرفدار بازگشت یهودیان به فلسطین و ایجاد کشوری ویژه بنی اسرائیل است؟

1-þصهیونیسم        2-¨لیبرالیسم          3-¨سکولاریسم         4-¨سوسیالیسم

 

{ {

١. بر اساس کدام دیدگاه تنها یک دین حقانیت کامل دارد؟

¨١-شمول گرایی  þ٢-انحصار گرایی

¨٣-کثرت گرایی  ¨٤-سکولاریسم

 

٢.براساس کدام یک از دیدگاه ها «همه مذاهب به طور همزمان از حقانیت و نجات بخشی یکسانی برخوردارند»؟

¨١-شمول گرایی  þ٢-کثرت گرایی

¨٣-انحصارگرایی ¨٤-لیبرالیسم

 

٣.براساس دیدگاه کثرت گرایی:

þ١-آموزه های گوناگون همه مذاهب یکسان و پیروان همه مذاهب اهل نجات اند.

¨٢-آموزه های یک دین خاص نجات بخش و پیروان همه مذاهب اهل نجات اند.

¨٣-آموزه های گوناگون همه مذاهب یکسان و پیروان یک دین اهل نجات اند.

¨٤-آموزه های یک دین خاص نجات بخش وپیروان یک دین اهل نجات اند.

 

٤. جان هیک مدافع و مروج کدام دیدگاه در مورد دین میباشد؟

¨١-شمول گرایی  ¨٢-انحصارگرایی

þ٣-کثرت گرایی  ¨٤-لیبرالیسم

 

٥. آیه «و ما ٲرْسَلناکَ اِلّا رَحْمَۃً لِلْعٰالَمینَ» را در نفی کدام یک از دیدگاه های زیر میتوان بیان کرد؟

¨١- انحصار گرایی  ¨٢- شمول گرایی

þ۳- کثرت گرایی     ¨٤-علم گرایی

 

٦. پیامبر گرامی اسلام در نامه خود خطاب به چه کسی می فرمایند:«همانا من تو را به خدای واحد بی شریک واطاعت از او دعوت می کنم و می خواهم از من تبعیت کرده وبه آیین من ایمان بیاوری؛چرا که من فرستاده خدا هستم».

¨١- هرقل  þ٢-نجاشی  ¨۳-پادشاه مصر ¨٤-رهبران قبایل یهود

 

۷.علم در معنای عام وخاص به تر تیب شامل:

¨١-در هر دو معنا مقصود تمام شاخه های علوم

þ٢-در معنای عام مقصود تمام شاخه های علوم و در معنای خاص مقصود فقط علوم تجربی

¨۳-در معنای عام مقصود فقط علوم تجربی ودر معنای خاص مقصود تمام شاخه های علوم

¨٤-در هر دو معنا مقصود فقط علوم تجربی

 

۸. تعالیمی را که خداوند برای هدایت بشر نازل کرده٬چه نام دارد؟

¨١- حجت  þ٢- دین ¨۳- نبوت  ¨٤- ولایت

 

۹. کدام یک از ویژگی های علوم تجربی نمیباشد؟

¨١- بر مبنای مشاهده و آزمایش اند.

¨٢-رئالیسم (واقع گرایی) قوانین علمی

þ٣- ثابت بودن نظریه های علمی

¨٤- عدم قطعیت کامل در نظریه های علمی

 

١٠. چه کسی مسٲله انقلاب علمی را مطرح می سازد؟

¨١- ایان بار بور  þ٢- توماس کوهن

¨٣- نیوتن           ¨٤- رودلف کارناپ

 

١١. هنگامی که دانشمندان از یک سنت خاص علمی تبعیت می کنند٬حال نظریات مخالف با این سنت یا علم را رد می کند مانند............. یا با آن کج دار و مریز رفتار می کند مانند............. .

¨١- هیپنوتیزم٬ادراک فراحسی

þ٢- هیپنوتیزم٬طب سوزنی

¨٣-ادراک فراحسی٬طب سوزنی

¨٤- طب سوزنی٬طب سوزنی

 

١٢. همهٔ گزینه های زیر بیانگر دیدگاه اسلام دربارهٔ علوم تجربی می باشد به جز:

¨١-حجت باطن بودن عقل از منظرامام موسی کاظم ﴿ع﴾

¨٢-واجب بودن طلب علم بر هر مسلمان از دیدگاه پیامبر اسلام ﴿ص﴾

¨٣-سفارش کردن قرآن کریم به تفکر و تعقل در خلقت آسمان ها و زمین

þ٤-متعارض و ناسازگار بودن علوم تجربی با آموزه های دینی

 

١٣. از منظر قرآن دوزخیان چه افرادی هستند؟

¨١- عالمان علوم تجربی   ¨٢- متکلمان مسیحی

þ٣-آنان که به دستور عقل رفتار نکرده اند  ¨٤-پیروان دیدگاه پوزیتیویسم

 

١٤. دلیل ناسازگار بودن برخی از آموزه های دینی با عقل و نتایج علمی این است که:

¨١- نظریه های علمی از قطعیت کافی برخوردار نیستند.

þ٢- کتابی مانند کتاب مقدس مسیحیان تحریف شده است.

¨٣- علوم تجربی با آموزه های دینی ناسازگار است.

¨٤- نظریه های علمی جنبه الحادی ومادی گرایانه دارند.

 

١٥. بر فرض تعارض نظریه علمی با نظریه دینی٬تقدم با کدام است؟

¨١- نظریه علمی          ¨٢- نظریه دینی

¨٣- تقدم ظنی دینی بر علمی یقینی    þ٤- تقدم یقینی بر غیر یقینی

 

١٦. از نظر بسیاری از صاحب نظران تعارض میان علم  و دین  در حقیقت تعارض بین چه اموری هست؟

þ١- علم تجربی رنسانسی و الهیات قرون وسطایی

¨٢- علم دینی وعلم غیر دینی

¨٣- نظریه داروین ودین

¨٤- علوم تجربی و دین مسیح

 

١٧. چه کسی طبیعت ومتن کتاب مقدس را دو راه همطراز و رهنمون به خداوند می داند؟

¨١- شهید استاد مطهری        ¨٢- علامه طباطبایی

¨٣- نیوتن                         þ٤- گالیله

 

١٨. روایات اسلامی عقل را چگونه حجت می داند؟

¨١- در غیر مسائل شرعی حجت می داند.

¨٢- در اثبات اعتقاداتحجت می داند.

þ٣- حجیت عقل را همطراز با حجیت قرآن کریم وروایات می داند.

¨٤- در وضع قوانین بر اساس عدالت حجت می داند.

 

١٩. آیات قرآن دربارهٔ زمین و آسمان و دیگر تحولات کیهانی و تفکر در آن ناظر بر کدام نظریه دربارهٔ علم ودین است؟

¨١- تمایز علم ودین       þ٢- تعامل علم و دین

¨٣- تعارض علم و دین   ¨٤- استقلال علم ودین

 

٢٠. منظور از علم در رابطه بین علم ودین چه علمی است؟

¨١- علم عقلی  ¨٢- علم نقلی  þ٣- علم تجربی ¨٤- علم عرفانی

 

٢١. علم ودین حقایق مشترکی را به دو شیوهٔ متفاوت بیان می کنند٬بیانگر کدام یک از دیدگاه ها دربارهٔ رابطهٔ علم ودین می باشد؟

þ١- علم ودین دو شیوهٔ بیان یک واقعیت

¨٢- علم تٲیید کننده دین

¨٣- تعامل علم ودین

¨٤- تعارض علم و دین

 

٢٢. تشبیه زمین به گاهواره در قرآن و نیز اشاره به حرکت زمین توسط دانشمندان نجوم مانند کپرنیک٬گالیله و کپلر بیانگر کدام دیدگاه دربارهٔ علم و دین است؟

¨١-تعامل علم ودین  þ٢-علم ودین دو شیوهٔ بیان یک واقعیت

¨٣-علم تٲیید کنندهٔ دین  ¨٤-تعارض علم و دین

 

٢٣. کدام یک از دیدگاه ها نظریات علمی را پشتیبان آموزه های دینی میداند؟

¨١- تعامل علم ودین      ¨٢- علم گرایی

¨٣- سکولاریسم          þ٤- علم تٲیید کنندهٔ دین

 

٢٤. کشف مسٲلهٔ زوجیت عمومی توسط گیاه شناسان در قرن هجدهم میلادی و مطرح شدن آن توسط قرآن در چهارده قرن پیش مربوط به کدام دیدگاه است؟

¨١- علم ودین مکمل یکدیگر

þ٢-علم تٲیید کنندهٔ دین

¨٣- علم ودین دو شیوهٔ بیان یک واقعیت

¨٤-تمایز علم و دین

 

٢٥. اشاره کردن قرآن به قانون جاذبهٔ زمین و کشف آن بعدها  توسط نیوتن ٬مٶید کدام زیر است؟

þ١- علم تٲیید کنندهٔ دین    ¨٢- تمایز علم و دین

¨٣- تعامل علم ودین       ¨٤- علم گرایی

 

٢٦. عقیدهٔ دونالد مک کی که علم در پی کشف علل وقایع و هدف الهیات نیز کشف معنای وقایع است٬ مربوط به کدام دیدگاه در مورد رابطهٔ علم ودین می باشد؟

¨١- علم تٲیید کنندهٔ دین             ¨٢- علم گرایی

þ٣- علم و دین مکمل یکدیگر     ¨٤- پوزیتیویسم

 

٢٧. نگاه استاد مرتضی مطهری به رابطهٔ بین علم ودین به کدام یک از دیدگاه ها برمی گردد؟

¨١- تمایز علم و دین      þ٢- علم ودین مکمل یکدیگر

¨٣- علم تٲیید کنندهٔ دین   ¨٤- تعارض علم و دین

 

٢٨. همهٔ گزینه های زیر رابطهٔ بین علم وایمان را از منظر شهید استاد مطهری نشان می دهد به جز:

¨١- علم ابزار می سازد و ایمان مقصد

¨٢- علم نیروی منفصل می دهد و ایمان نیروی متصل

þ٣- علم امنیت درونی می دهد و ایمان امنیت برونی

¨٤- علم زیبایی اندیشه است و ایمان زیبایی احساس .

 

٢٩. عدم تعارض و ناسازگاری بین علم و دین به کدام دیدگاه مرتبط است؟

¨١- علم گرایی                     ¨٢- دین گرایی

¨٣- تعامل علم ودین              þ٤- تمایز علم و دین

 

٣٠. عبارت «علم ودین صودت های گوناگون زندگی اند که هر کدام حدود و قلمرو خاص خود را دارند و هیچ کدام نباید در قلمرو یکدیگر دخالت کنند.» به کدام گزینه مربوط است؟

þ١- نظریهٔ تمایز علم و دین ¨٢- نظریهٔ تعارض علم و دین

¨٣- نظریهٔ تعامل علم و دین ¨٤- نظریهٔ دارونیسم

 

٣١. کدام یک از موارد زیر به دیدگاه ناسازگاری علم ودین در باب رابطهٔ علم و دین بازمی گردد؟

þ١- نظریهٔ تکامل انسان از حیوانات پست تر

¨٢- مسٲلهٔ زوجیت عمومی

¨٣- اشارهٔ قرآن به قانون جاذبهٔ زمین

¨٤- حرکت زمین

 

٣٢. کدام دیدگاه علم را با دین ناسازگار می داند؟

¨١- شمول گرایی         ¨٢- لیبرالیسم

þ٣- پوزیتیویسم            ¨٤- سکولاریسم

 

٣٣. علم دینی در کدام یک از دوره ها با تٲکید بیشتری مطرح می گردد؟

¨١- رونسانس       ¨٢- قرون وسطی

¨٣- جاهلیت         þ٤- بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

 

٣٤. همهٔ گزینه های زیر به جز ............... ادامه دهندهٔ جریان پوزیتیویسم می باشند.

¨١- مارکس فروید          þ٢- هانس رایشنباخ

¨٣- برتراند راسل          ¨٤- جان دیویی

 

٣٥. اگر علم به کشف رابطهٔ بین موجودات عالم بپردازد و از این طریق به حکمت و قدرت خداوند پی ببرد و خداوند را خالق همهٔ موجودات عالم بداند٬ چنین علمی ...............

میباشد.

¨١- علم نقلی

þ٢- علم دینی

¨٣- علم عقلی

¨٤- علم هنری

 

٣٦. مبانی سکولاریسم کدامند؟

¨١- فرد گرایی و علم گرایی

þ٢- علم گرایی و عقل گرایی

¨٣- فرد گرایی و عقل گرایی

¨٤- آزادی و عدالت

 

٣٧. سکولاریسم در واژهٔ فارسی به کدام معنای زیر نیست؟

١-دین گریزی ٢-دنیا مداری ٣-دنیا محوری ü٤-دین پرور

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سولات تستی اندیشه 2  فصل سوم

«شناخت اسلام»

 

گردآورندگان:

ابوالفتحی      

 بیگی

گودرزی

 

 

1-کدام یک از گزینه های زیر معنای «وارسلنا الریاح لواقع» است؟

الف)و بادها را باردار کننده فرستادیم □                      ب)و بادها را جابه جا کننده فرستادیم□ 

ج)وبادها را حرکت کننده فرستادیم  □                      د)و بادها را باران زا فرستادیم. □ 

2-سنت در لغت به چه معناست؟

الف)رفتار و افکار   □                                      ب)روش و طریق  □ 

ج)عهد و پیمان    □                                       د)دگرگونی        □  

3-قرآن در بیش از چند آیه مردم را به تفکر و تعقل و تدبر دعوت نموده است؟

الف)بیش از سیصد آیه    □                           ب)بیش از 400 آیه       □   

ج)بیش از 500 آیه        □                          د)بیش از 200 آیه         □ 

4-شیواترین و زیباترین الفاظ و جذاب ترین ترکیب برای ابلاغ یک پیام چه نام دارد؟

الف)اعجاز       □                                       ب)فصاحت  □ 

ج)معانی بیان   □                                       د)بلاغت     □ 

5-کدام یک از موارد زیر محدودیت عقل بشری در شناخت شمرده نمی شود؟

الف) کلی بودن حکم عقل  □                         ب) آسیب ناپذیری عقل در تشخیص  □ 

ج) ناتوانی عقل در تشخیص آثار اخروی   □        د) اجمالی بودن حکم عقل  □ 

 

6-از آیه «انا نحن نزلنا الذکره و انا له لحافظون» در چه مطلبی استفاده می شود؟

الف)خداوند مبدأ نزول ذکر است  □                  ب)فصاحت و بلاغت قرآن      □ 

ج)یادخدا پسندیده است            □                  د)جامعیت دین اسلام          □ 

7- کدام جنبه از اعجاز قرآن به بهترین شیوه معانی خود را به مخاطبان می رساند؟

الف)فصاحت        □                                 ب)بلاغت      □ 

ج)اعجاز علمی      □                                د)تحدی گری □ 

8-امی بودن به چه معناست؟

الف) بی خردی و بی تدبیری   □                 ب)بی علم و دانش   □ 

ج ) بی سواد           □                             د)درس ناخوانده     □ 

9- آیه «الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها» بیانگر کدام یک از جنبه اعجاز قرآن است؟

الف)فصاحت و بلاغت   □                   ب)هماهنگی و عدم اختلاف   □ 

ج)اسرار آفرینش         □                   د)معارف الهی                    □   

10- محال بودن اجتماع نقیضین به کدام نوع زیر مربوط می شود؟

الف)اجتماع      □                           ب)سنت     □ 

ج)عقل عملی    □                         د)عقل نظری  □ 

 

11-قبیح بودن ظلم به کدام نوع زیر مربوط می شود؟

الف)عقل عملی      □                           ب)سنت       □ 

ج)عقل نظری        □                           د)اجتماع      □ 

12-رابطه واژه بنی و رسول کدام است؟

الف) رسول عام تر است      □                ب)بنی عام تر است        □ 

ج)هردومترادف همدیگرند    □              د)کاملا باهم متفاوت اند.  □ 

13-براساس چه حدیثی تمام مقام های هارون جز نبوت برای امام علی ثابت است؟

الف)حدیث ثقلین     □                   ب)حدیث سفینه     □ 

ج)حدیث جابر           □                 د) حدیث منزلت     □ 

14-آیه شریفه « انا نحن نزلنا الذکی و انا له لحافظون » بیانگر چیست؟

الف)حفظ قرآن توسط اصحاب    □              ب)نزول رحمت الهی   □ 

ج)تحریف ناپذیری قرآن           □              د)ذکر قلبی              □ 

15- پیام آیه شریفه « وماآناکم الرسول فخذوه ومانهاکم عنه فانتهوا» چیست؟

الف) اطاعت خداوند         □                      ب)حجیت سخنان پیامبر       □   

ج) دوری از مخالفین پیامبر  □                   د) اطاعت از خدا و رسول        □  

 

16- آیه شریفه « و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب و لاتخطه بیمینک اذا الارتاب المبطلون » بیانگر کدام از ابعاد اعجاز قرآن است؟

الف) فصاحت و بلاغت      □                     ب)معارف بلند از فرد درس نخوانده   □ 

ج)هماهنگی و عدم اختلاف  □                    د) اسرار آفرینش    □ 

17- کدام عبارت از جمله زیر صحیح نیست؟

الف)باوجود قطعی الصدور بودن قرآن نیازی به مرجع دیگری نیست. □ 

ب) قرآن حجت صامت است و نیاز به امام ناطق دارد. □ 

ج) قرآن به سبب اعجاز معنوی ازخود پاسداری می کند ولی سیره بندی نیاز به صیانت دارد. □ 

د) امام علاوه بر وحدت بخشی به جامعه از تحریف محتوایی دین جلوگیری می کند. □ 

18-اولین پیامبری که دین الهی را اسلام و پیروان آن را مسلمان نامید؟

الف) آدم (ع)       □                                  ب)ابراهیم (ع)      □ 

ج)نوح (ع)          □                                د)حضرت محمد(ص) □ 

19-روایات اسلامی عقل را چگونه حجت می داند؟

الف)در غیر مسائل شرعی حجت می داند     □         

 ب)در اثبات اعتقادات حجت می داند         □  

ج)حجیت عقل راهم طراز با حجیت قرآن کریم و روایات می داند.  □ 

د)در وضع قوانین بر اساس عدالت حجت می داند.   □  

20- کدام گزینه صحیح است؟

الف) آیات مدنی مربوط به عقاید و مکی مربوط به احکام اند. □ 

ب) آیات مکی و مدنی مشترک در احکام و عقایدند□ 

ج)آیات مکی بیشتر مربوط به عقاید و مدنی مربوط به احکام اند. □ 

د) آیات مدنی مربوط به اخلاق و آیات مکی مربوط به احکام اند. □ 

21-آیه «وارسلنا الریاح لواقع » اشاره به چیزی دارد؟

الف)جاذبه عمومی     □                 ب)تلقیح نباتات به وسیله باد□ 

ج)حرکت و بلندی آسمان  □                   د)همه موارد□ 

22- تفاوت نبی با رسول چیست؟

الف)نبی عام تر از رسول است   □                ب)نبی دارای شریعت جداگانه است برخلاف رسول□ 

ج) نبی دارای کتاب آسمانی است  □               د)رسول عام تر از نبی است  □ 

23-کدام یک از گزینه های زیر روشنمند بودن فهم دین اشاره دارد؟

الف)مجتهد بودن    □                       ب)دانشمند بودن□ 

ج)آگاهی از فقه     □                        د)مراجعه به احادیث صحیح□ 

24-آیه شریفه ما این ذکر (قرآن) را برتو نازل کردیم تا آنچه به سوی مردم نازل شده است برای آنها روشن سازی «وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس مانزل الیهم» بیانگر کدام گزینه زیر است؟

الف)فصاحت و بلاغت قرآن □    ب)حجیت عقل □      ج)حجیت سنت□      د)حجیت اجتماع□ 

25-آیه شریفه « خدا همان کسی است که آسمان ها را بدون ستون هایی که برای شما دیدنی باشد « الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها» به کدام گزینه اشاره دارد؟

الف)حرکت زمین  □                               ب)حرکت بادها  □ 

ج)جاذبه عمومی    □                              د)علم و دانش الهی  □ 

26- کدام یک از آیات قرآن اشاره به اعجاز قرآن از نظر اسرار آفرینش دلالت دارد؟

الف) و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و لا تخطه بیمینک اذا الارتاب المبطلون□ 

ب)افلا یتدبرون القرآن و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافأ□ 

ج) و تری الجبال تحسبها جامده و هی تمرمر اسحاب□ 

د)همه موارد□ 

27-کدام یک از گزینه های زیر از اعجاز قرآن از نظر اسرار آفرینش است؟

الف)حرکت زمین □                                ب)تلقیح نباتات به وسیله باد□ 

ج) جاذبه عمومی  □                               د) همه موارد□ 

28- آیه روبرو به کدام مورد اشاره می کند«الله الذی رفع السماوات یغیرعمدترونها»

الف) تلقیح نباتات به وسیله باد  □             ب) جاذبه عمومی  □                              

ج) حرکت زمین   □                              د)همه موارد□ 

 

 

29-کدام یک از گزینه های زیر به خبرهای غیبی قرآن می پردازد؟

الف)ناتوانی انسان از معاوضه با قرآن□ 

ب)پیروزی رومیان پس از مدت کوتاهی □ 

ج)پیروزی پیامبر بر مشرکان و بازگشت پیامبر به مکه□ 

د) همه موارد□ 

30-کدام یک از گزینه های زیر در مصونیت قرآن در تحریف درست بیان شده است؟

الف)کتاب های آسمانی پیامبران پیشین نظیر تورات و انجیل تحریف شده است□ 

ب)کتابها به صورتی که حضرت موسی وعیسی از وحی دریافت کرده اند اکنون در دسترس است. □ 

ج)بی تردید قرآن برخلاف کتابهای آسمانی پیشین ازهرگونه تحریفی در امان نمانده است. □ 

د)حکمت الهی نیز اقتضا می کند کتابی که باید تا ابد هدایتگر مردم باشد دست خورده باقی نماند تا رسالت خود را به انجام رساند. □ 

31-کدام یک از گزینه های زیر از دلالیل تحریف ناپذیری قرآن نیست؟

الف)مسلمانان به آموزش و حفظ کتابت قرآن عنایت ویژه ای داشتند. □ 

ب)خداوند خود حفظ و صیانت قرآن را برعهده گرفته است. □ 

ج)امام علی (ع) و سایر امامان هیچگاه درمورد تحریف قرآن سخنی نگفته اند. □ 

د)همه موارد□ 

 

32-کدام یک از تعریف های زیر در مورد سنت درست است؟

الف)در لغت به معنای روش و طریقه است     □ 

ب)هرگز برای سنت خدا تبدیلی نمی یابی و هرگز برای سنت خدا دگرگونی نخواهی یافت. □ 

ج) در اصطلاح تمام گفتارها و کردارها و تقریرها معصومان سنت نامیده می شود. □ 

د) همه موارد□ 

33- حدیث ثقلین به کدام یک ازگزینه های زیراشاره میکند.« من دوچیزگرانبهادرمیان شما میگذارم یکی کتاب خدا و دیگری اهل بیتم را،مادامی که به آن چنگ می زنید هیچگاه گمراه نخواهیدشد»

الف) سنت   □                               ب)حجیت سنت    □ 

ج)عقل    □                                  د)حجیت عقل     □ 

34- کدام یک از تعریف های زیر در مورد عقل درست است؟

الف)در لغت به معنای منع و بازداشتن است. □ 

ب)قوه ای است در انسان که اورا از سایر حیوانات متمایز می کند□ 

ج)امور خوب و بد و حق و باطل را از یکدیگر باز می شناسد□ 

د)همه موارد□ 

35-انواع تقسیمات عقل کدام اند؟

الف)عقل نظری   □                      ب)عقل عملی   □ 

ج)عقل ظاهری   □                      د)الف و ب       □ 

36-لازمه عدم حجیت احکام و استدلال یقینی عقل چیست؟

الف) شکاکیت محض    □                     ب)تناقض    □ 

ج)زشتی ظلم             □                     د)عدالت      □ 

37-منظور از معنی آیه روبرو چیست؟« پس بندگان خدا با عقل خدای خویش را شناختند و به واسطه آن کار پسندیده و زیبا را از ناپسند و زشت تشخیص می دهد»

الف) خداوند بر اساس عدل و احسان رفتار می کند. □ 

ب)عقل توانایی بازشناسی افعال پسندیده را از ناپسند دارد. □ 

ج)خوبی و بدی تنها می تواند از طریق پیامبران الهی معلوم شود. □ 

د) امر به معروف و نهی از منکر□ 

38-دو موهبت الهی از دیدگاه اسلام کدام اند؟

الف)دین و ایمان گرایی  □                      ب)عقل و عقل گرایی□ 

ج)عقل و دین    □                              د)عقل گرایی و ایمان گرایی□ 

39-خاتمیت در قرآن به چه کسی اشاره دارد؟

الف)پیامبر گرامی اسلام     □                        ب)حضرت مهدی□ 

ج)از حضرت آدم تا پیامبر اسلام   □                 د)پیامبران الوالعزم□ 

 

 

40- کدام یک از گزینه زیر معنی کامل خاتمیت را می رساند؟

الف)بدین معناست که سلسله امامان الهی به حضرت مهدی(عج) ختم می شود و پس از او هیچ امامی نیامده و نخواهد آمد. □ 

ب) بدین معناست که سلسله پیامبران الهی به پیامبر اسلام (ص) ختم می شود و پس از او هیچ امامی نیامده و نخواهد آمد. □ 

ج) بدین معناست که از پیامبر اسلام شروع و به حضرت مهدی (عج) ختم می شود. □ 

د)بدین معناست که فقط مختص پیامبران الوالعزم است. □ 

41-کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

الف)خاتم الانبیا به معنای زینت تمام پیامبران است □ 

ب) پیامبر اسلام خاتم الانبیاء ست نه خاتم رسولان□ 

ج) پس از پیامبری بی شک نبی دیگری نمی آید ولی ممکن است رسولی بیاید□ 

د)همه موارد□ 

42-فهم حقایق قرآن به فرمایش امام حسین (ع) و امام صادق(ع) مخصوص چه گروهی است؟

الف) انبیاء الهی     □                                           ب)خواص□ 

ج)اولیاء       □                                                  د) توده مردم□ 

 

 

43-کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

الف)زبان خطاب قرآن – باوجود اعجاز آمیز بودن- همان زبان متعارف عقلایی است چرا که مخاطبان آحاد انسان هایند. □ 

ب)بااینکه ظواهر قرآن روشن و آشکار است چنان نیست که از تفسیر بی نیاز باشد. □ 

ج)قرآن قول ثقیل است یعنی هرچند زبان آن عقلایی و واژگانش عربی مبین است اما به این معنانیست که بهره همگان از این کتاب الهی یکسان باشد. □ 

د)همه موارد□ 

44-خداوند بیان و تبیین قرآن را برعهده .................... و سپس ...................................نهاده است.

الف)پیامبر و مفسران متعهد و پرهیزکار     □               ب) پیامبر و امامان معصوم□ 

ج) امامان معصوم و مفسران        □                          د)هیچکدام□ 

45- بی شک قرآن نبوت پیامبر را نیز اثبات می کند

الف) چرا که دعوی نبوت همراه آن صورت گرفت. □ 

ب) مردم را به معارضه با خود دعوت کرد. □ 

ج) مردم از این مقابله عاجز ماندند□ 

د) همه موارد□ 

46- بهترین دلیل برای اثبات اعجاز قرآن چیست؟

الف)تحدی بودن  □                ب)اعجاز ادبی  □         ج) اعجاز علمی  □      د)هیچکدام□ 

47-معاد در لغت به چه معناست؟

الف)میعادگاه  □                  ب)بازگشت گاه□                   ج)آخرت □         د)همه موارد□ 

48-آیه شریفه زیر به کدام یک از جنبه های اعجاز قرآن اشاره دارد؟

«افلا یتدبرون القرآن و لو کان من عندالله لوجدوا فیه اختلافا کثیرأ»

الف) اعجاز قرآن ازنظر اسرار آفرینش  □                ب)اعجاز قرآن از نظر معارف الهی□ 

ج)اعجاز قرآن ازنظرهماهنگی و عدم اختلاف در سبک و محتوا □                د)همه موارد□ 

49-از آیه روبرو چه نکاتی برداشت می شود«وتری الجبال تحسبها جامده و هی تمر مرالسحاب»

الف) حرکت کوه ها بدون حرکت زمین امکان ندارد. □ 

ب) حرکت کوه ها بدون حرکت زمین ممکن است. □ 

ج) حرکت زمین مانند حرکت کوه ها بی سروصدا است. □ 

د) هیچ کدام□ 

50- پیامبر گرامی اسلام با...............و ..................خود به تببین جزئیات آیات و تفسیر آیه های مربوط به احکام می پرداخت؟

الف) گفتار و کردار   □                    ب) گفتار و رفتار□ 

ج)رفتار و کردار     □                     د)رفتار و پندار□ 

 

 

پاسخنامه سوالات فصل سوم

سوال

الف

ب

ج

د

سوال

الف

ب

ج

د

1-

 

 

 

26-

 

 

 

2-

 

 

 

27-

 

 

 

3-

 

 

 

28-

 

 

 

4-

 

 

 

29-

 

 

 

5-

 

 

 

30-

 

 

 

6-

 

 

 

31-

 

 

 

7-

 

 

 

32-

 

 

 

8-

 

 

 

33-

 

 

 

9-

 

 

 

34-

 

 

 

10-

 

 

 

35-

 

 

 

11-

 

 

 

36-

 

 

 

12-

 

 

 

37-

 

 

 

13-

 

 

 

38-

 

 

 

14-

 

 

 

39-

 

 

 

15-

 

 

 

40-

 

 

 

16-

 

 

 

41-

 

 

 

17-

 

 

 

42-

 

 

 

18-

 

 

 

43-

 

 

 

19-

 

 

 

44-

 

 

 

20-

 

 

 

45-

 

 

 

21-

 

 

 

46-

 

 

 

22-

 

 

 

47-

 

 

 

23-

 

 

 

48-

 

 

 

24-

 

 

 

49-

 

 

 

25-

 

 

 

50-

 

█□

 

 

 

 

سوالات تستی فصل چهارم

«امامت و ولایت»

 

1-چه کسی با گرفتن چهارصد هزار درهم از معاویه با جعل حدیث آیه لیله المبیت که درشأن علی(ع) نازل شده بود را در مورد ابن ملجم و از فضائل او خواند؟

الف)سمره بن جندب□    ب)کعب الاحبار □      ج)وهب بن منبه   □           د)هشام بن حکم □

2- کدام یک از آیات از دلالیل نصب امامان نمی باشد؟

الف)آیه انذار  □          ب)آیه ولایت □            ج) آیه مباهله   □                 د)آیه تبلیغ  □

3- امام در اصطلاح متکلمان اهل سنت دارای چه ویژگی است؟

الف)معصوم است  □                                                     ب) منصوب مردم است □  

 ج)می تواند با زور و قدرت سرپرستی جامعه را به عهده گیرد □       د)موارد ب و ج   □

4- پیامبر (ص) در هنگام رحلت تجهیز سپاه برای جنگ با کدام یک از تهدیدات را امر فرمود و متخلفان از آن را نفرین کرد؟

الف) امپراتوری ایران □     ب)امپراتوری روم  □              ج) منافقان  □         د) مشرکان  □

5- کدام یک از شرایط زیر از خصوصیات  ویژه امامت در مذهب تشیع است؟

الف)دارای عصمت است  □                                 ب) امام از مصالح عموم خبر می دهد  □

ج)انسان ها انتخاب می کنند   □                               د)اخلاق خوب دارند    □

6-از دیدگاه شیعه اثنی عشری بحث از امامت از قسمت کدام یک از مباحث است؟

الف)بحث فقهی□      ب)بحث کلامی و اعتقادی □       ج)بحث سیاسی □        د)بحث اجتماعی□

7- کدام عالم اهل سنت رسما پیروی از مذهب شیعه را برای برادران اهل سنت جایز دانست؟

الف)اقبال لاهوری □   ب)ابن خلدون □           ج)شیخ محمود شلتوت □     د)احمد بن حنبل□

8-چند نفر از علما و محدثان اسلامی، حدیث متواتر غدیر را روایت و نقل کردند؟

الف)110 نفر  □          ب)450 نفر  □           ج) 350 نفر  □          د)85 نفر□

9- کدام گزینه از نظر دلالیل روایتی ادله نصب و عصمت امامان درست نیست؟

الف) حدیث منزلت □    ب)حدیث سفینه □      ج) امامان دوازده گانه  □      د)آیه انذار□

10-منظور پیامبر گرامی اسلام (ص) از جمله زیر چیست؟

«هرکس اهل بیت رادوست بداردخدارادوست داشته و هرکس آنهارا دشمن بدارد خدارادشمن دانسته»

الف)محبت اهل بیت □       ب) خاتمیت □           ج) مهدویت □              د)امامت□

11- امام صادق برای خودسازی چه چیزی را توصیه می کند؟

الف)نماز خواندن□      ب)باتقوا بودن □         ج)اخلاق نیکو داشتن  □            د)شناختن خود□

12-کدام یک از موارد زیر جزء اصلی ترین وظایف پیامبر اسلام بوده است؟

الف)وحدت و انسجام امت□    ب)تبیین وحی□    ج) تبیین و تشریع اصول اسلام □    د)هیچکدام□

13- این سخن از کدام امام است «زمین خالی از پیشوا نمی باشد تا اگر افراد باایمان مطلبی را در دین افزودند آن را رد کند و اگر کم کردند تکمیل نماید»

الف)پیامبر اکرم(ص) □     ب)امام صادق(ع) □       ج) امام علی(ع) □         د)امام حسین(ع) □

14-براساس حدیث غدیر چه امر مهمی در غدیر خم به فعلیت رسید؟

الف)جعل ولایت عامه برای حضرت علی از طرف مردم  □

ب) جعل ولایت عامه برای حضرت علی از طرف پیامبر  □

ج) جعل ولایت عامه برای حضرت علی از طرف خداوند □

د) اظهار محبت پیامبر اکرم به علی  □

15-کلمه امام به چه معناست؟

الف)قصدکردن و توجه نمودن □       ب)پیشوا  □      ج) رهبر □         د)همه موارد□

 

16-کدام آیه شریفه در پاسخ به درخواست حضرت ابراهیم هرگونه ظلم را از امام نفی می کند؟

الف) لاینال عهدی الظالمین □                   ب)قل لا اسئلکم علیه اجرأ الا الموده فی القربی□

ج) یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک □           د) انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس□

17-در آیات مربوط به حضرت خضر و حضرت موسی کدام شخصیت مشابه حضرت مهدی است؟

الف)هارون نبی،برادر موسی□  ب)حضرت موسی □    ج)هردو پیامبر الهی□      د) حضرت خضر□

18-پیرامون ظهور منجی در چه موضوعی اهل سنت و شیعه اتفاق نظر دارند؟

الف) ظهور مردی از خاندان پیامبر در آخر الزمان□  ب) نسبت منجی آخرالزمان با پیامبر و نام کنیه□

ج)قیام با شمشیر و متولد شدن ایشان درگذشته□  د)پایان غیبت صغری وادامه داشتن غیبت کبری□

19-کدام یک ضرورت وجود امام را عقلا به اثبات می رساند؟

الف) تمرکز بر مشترکات مذاهب اسلامی □           ب)شناختن راویان روایات متواتر□

ج)اختلاف در تفسیر برخی آیات  □                    د)عدم محدودیت امامت به زمان پیامبر□

20- طبق روایات ز امام زمان در زمان غیبت وظیفه مردم چیست؟

الف)خواندن قرآن و عبادات   □                 ب)رجوع به عقل و علم  □                                  ج)تقوا و بندگی □                                 د)رجوع به مجتهدان آگاه و عادل□

21-بهترین عمل برای شیعیان در زمان غیبت کدام عمل زیر بیان شده است؟

الف) خواندن قرآن و عبادات □                       ب) انتظار فرج□

ج)تقوا و بندگی  □                                      د)جهاد و مبارزه□

22-آیه شریفه لاینال عهدی الظالمین بیانگر کدام ویژگی امام است؟

الف)علم امام □       ب)عدالت امام  □        ج)عصمت امام  □            د)حکمت امام□

23-کدام گزینه دلالیل عصمت را درست بیان کرده است؟

الف)امر به اطاعت مطلق از خدا به معنای ضمانت عصمت است□

ب)عصمت اهل بیت را می توان با آیه تطهیر اثبات کرد. □

ج)براساس حدیث ثقلین اهل بیت و عترت پیامبر همسنگ با قرآن اند. □

د)همه موارد□

24- پیامبران الهی به چه سبب دارای مقام عصمت هستند؟

الف)عدم قدرت بر گناه و علم به عظمت خدا □               ب)شایستگی ذاتی□

ج)عنایات و توجهات الهی□                                  د) شایستگی ذاتی و عنایات و توجهات الهی□

25-اما باقر (ع)علت غیبت امام زمان را چگونه بیان می کند؟

الف)مسئله آزمون الهی □                                     ب)کامل نبودن عقل بشر□

ج)فراهم نبودن مقدمات و بستر مناسب ظهور □          د)جلوگیری از کشته شدن□

26-خداوند در پاسخ به کدام یک از پیامبران خود فرمود امامت و رهبر جامعه اسلامی عهدی است که به ظالمین نمی رسد؟

الف)آدم□              ب)ابراهیم □                     ج)موسی  □                   د)محمد □

27-مقصود از اراده در آیه شریفه«انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا» کدام نوع اراده است؟

الف)تکوینی  □         ب)تشریعی □               ج)تکوینی و تشریعی □         د)شوق نفسانی□

 

 

 

28-منشاء عصمت انبیاء از دیدگاه متکلمان اسلامی چیست؟

الف)شایستگی ذاتی و مجاهدتهای فردی □     ب)عشق به خدا و آگاهی از پیامدهای ناگوارمعصیت□ ج)عنایات و توجهات خداوندی و شایستگی ذاتی□  د)مجاهدتهای فردی واجتماعی وعشق به خدا□

29-کدام گزینه از نظر دلالیل قرآنی ادله نصب و عصمت امامان درست نیست؟

الف)حدیث منزلت □           ب)آیه انذار   □                ج)آیه ولایت   □        د)آیه تبلیغ  □

30-کدام پیامبر برای مدتی از قوم خود غایب شد؟

الف)داوود □         ب)صالح  □             ج)یونس □           د)سلیمان□

31-پیامبر در کدام حدیث می فرماید:

«من دو چیز گران بها در میان شما می گذارم یکی کتاب خدا و دیگر اهل بیت و عترتم و مادامی که به آن چنگ زنید هیچگاه گمراه نخواهید شد.»

الف)ثقلین □                ب)ولایت □                ج)غدیر  □                د)تطهیر□

32-کدام گزینه مقصود از مولی بودن پیامبر گرامی و امیرالمومنین را بیان کرده است؟

الف)در ماجرای غدیر پیامبر کاروان زائر خانه خدا را در سرزمینی بی آب وعلف آن هم در نیم روزی بسیار گرم متوقف ساخت     □

ب)پیامبر پیش از طرح ولایت امیرامومنین علی(ع)از اصول سه گانه توحید و نبوت و معاد سخن گفت و از مردم نیز قرار گرفت آنگاه پیام الهی را ابلاغ کرد     □

ج)درآغاز خطبه حضرت از نزدیک بودن رحلت خود خبر داد که این امر نشان می دهد ایشان از وضع امت پس از خویش نگران بودن      □

د)همه موارد      □

33-معنای انتظار چیست؟

الف)انتظار در لغت به معنای چشم به راه بودن□      ب)حتی اعمال زشت و ناپسند انجام دادن□

ج)زمینه و محیط را به گونه ای مناسب برای فرد مورد انتظار فراهم کردن□    د)گزینه الف و ج□

34-کدام گزینه از نشانه های سیمای جامعه انسانی در عصر ظهور است؟

الف)تکامل و اعتلای عقلانیت□   ب)تکامل اخلاق □         ج)گسترش امنیت □       د)همه موارد□

35- کدام گزینه از اولیای ظاهری و اولیای پنهانی را درست نام برده است؟

الف)حضرت عیسی و حضرت سلیمان  □               ب)حضرت موسی و حضرت خضر□

ج)حضرت ابراهیم و حضرت نوح  □                     د)حضرت عیسی و حضرت موسی□

 

36- منظور از معنی آیه زیر چیست؟

«اگر از عمر جهان جز یک روز باقی نمانده باشد خداوند آن روز را به قدری طولانی می کند که مردی از فرزندان من قیام نماید و دنیا را از عدل و قسط پرسازد همانگونه که از ستم پر شده است.»

الف)خاتمیت  □             ب)امامت  □            ج)مهدویت □               د)محبت به اهل بیت□

37-این حدیث به چه نامی مشهور است؟

«آیا راضی نیستی که نسبت به من همانند هارون نسبت به موسی باشی با این تفاوت که بعد از من پیامبری نیست»

الف)منزلت   □       ب)ولایت   □              ج)تطهیر     □               د)غدیر   □

38-قرآن درحدیث.................به صراحت اظهارمی داردکه خداوند رجس راینراز اهل بیت برداشته است؟

الف)منزلت   □    ب)ولایت    □        ج)تطهیر     □            د)ولایت   □

39-امام به معنای پیشوا و رهبر به معنای.............................و...............................است؟

الف)قصدکردن و احتیاط   □                        ب)قصد کردن و توجه نمودن    □

ج)صالح و مورد اعتماد      □                        د)باایمان و درستکار               □

40- بعد از رحلت پیامبر اختلاف درباره مسئله امامت و جانشینی در کجا به اوج خود رسید؟

الف)سقیفه     □          ب)مدینه      □              ج)مکه      □                  د)یثرب    □

41-کدام مذهب شیعه امامیه اثناعشری از جمله مذاهبی است که سایر مذاهب اهل سنت شرعا می توانند آن را تقلید کنند؟

الف)مذهب جعفری  □  ب)محمد بن حریر طبری □      ج)ابن خلدون □       د)جعفرسبحانی□

42-کدام یک از موارد زیر جز وظایف پیامبر اکرم نیست؟

الف)دریافت و ابلاغ وحی  □     ب)تبیین وحی   □    ج)زمامداری جامعه    □       د)اقرار     □

43- پیامبردرطول ...............سال نبوتش فرصت نیافت تمام تفاضیل وجزئیات احکام الهی را بیان نماید.

الف)21 سال   □      ب)22 سال    □          ج)23 سال    □            د)24 سال      □

44-کدام اهل هستند که دونوع وضوگرفتن دارند که در واقع یکی از آنها مطابق وضوی پیامبر است؟

الف)تشیع و تسنن   □       ب)تسنن  □          ج)اشاعره  □         د)معتزله □ 

 

45- چه کسی دستگاه تبلیغاتی معاویه بود؟

الف)سمره بن جندب    □    ب)کعب الاحبار □    ج)وهب بن جنته  □    د) وهب بن منبه   □

46-بعد از رحلت پیامبر چه اتفاقی در بازار جعل افتاد؟

الف)جعل احادیث مستند به پیامبر   □          ب)وارد شدن جاعلان حدیث با انگیزه های گوناگون□

ج)وارد کردن اسراویلیان و مسیحیات به تریخ اسلام توسط کعب الاحبار و وجب بن منبه به خاطر دشمنی با اسلام      □             د)همه موارد□

47-پس از کدام یک از احادیث خلیفه دوم به حضرت علی (ع) تبریک گفت؟

الف)منزلت   □          ب)ثقلین    □             ج)غدیر     □                   د)ولایت  □

48-مرحوم علامه امینی در کتاب........................... با مراجعه به کتاب های رجالی اهل سنت نام ویژگی هفتصد نفر از جاعلان حدیث را بیان می کند؟

الف)اصول کافی   □     ب)الغدیر      □          ج)تفسیر کبیر    □        د)کنزالعمال  □

49-درکدام حدیث پیامبر اهل بیت خود را به کشتی نوح مانند کرده است؟

الف)حدیث سفینه  □ ب)حدیث غدیر    □      ج)حدیث منزلت     □             د)آیه تبلیغ□

50-مقصود از کلمه رجس در آیه تطهیر چیست؟

الف)آلودگی    □                    ب)پلیدی فکری     □   

 ج)پلیدی روحی   □                د)پلیدی فکری و روحی و رفتاری  □

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخنامه سوالات فصل چهارم

سوال

الف

ب

ج

د

سوال

الف

ب

ج

د

1-

 

 

 

26-

 

 

 

2-

 

 

 

27-

 

 

 

3-

 

 

 

28-

 

 

 

4-

 

 

 

29-

 

 

 

5-

 

 

 

30-

 

 

 

6-

 

 

 

31-

 

 

 

7-

 

 

 

32-

 

 

 

8-

 

 

 

33-

 

 

 

9-

 

 

 

34-

 

 

 

10-

 

 

 

35-

 

 

 

11-

 

 

 

36-

 

 

 

12-

 

 

 

37-

 

 

 

13-

 

 

 

38-

 

 

 

14-

 

 

 

39-

 

 

 

15-

 

 

 

40-

 

 

 

16-

 

 

 

41-

 

 

 

17-

 

 

 

42-

 

 

 

18-

 

 

 

43-

 

 

 

19-

 

 

 

44-

 

 

 

20-

 

 

 

45-

 

 

 

21-

 

 

 

46-

 

 

 

22-

 

 

 

47-

 

 

 

23-

 

 

 

48-

 

 

 

24-

 

 

 

49-

 

 

 

25-

 

 

 

50-

 

 

 

 

بسمه تعالی

فصل دوم از اندیشه اسلامی 2

ایمان مرادپور

1- کدام یک از موارد زیر حقیقتی است که خداوند حکیم انسان های والا و شایسته ای را برای هدایت و سعادت انسان ها بر انگیخته است ؟

الف )توحید               ب)معاد                    ج )نبوت                            د)امامت

2-این تعریف مربوط به کدام یک از اسم های زیر است (( برنامه و اعتقادات و اعمال و روشی که از جانب خداوند به پیامبر نازل شده و سپس به مردم لازم است  برساند))؟

الف )دین                 ب)برنامه های اعتقادی                      ج )سعادت                د)معجزه

3-کدام یک از موارد زیر ازویژگی های پیامبران اند؟

الف )معصوم بودن                                              ب)دریافت و ابلاغ وحی                  

ج )از هر  گونه بیماری و نقص مبرایند                       د)همه ی موارد

4-حکیم به چه معناست؟

الف )کارهایی بیهوده انجام می دهند                          ب)کارهایی هدف مند انجام می دهد     

ج )کارهایی لغو و بیهوده انجام نمی دهد                     د)موارد ب و ج

5-کدام یک از اهداف زیر هدف از بعثت انبیاست؟

الف )دعوت به نیکوکاری                                      ب)دعوت به توحید

ج )دعوت به معرفت                                  د)همه ی موارد

6-کدام یک از موارد زیر از تعاریف اصطلاحی(( وحی )) شمرده نمی شود؟

الف )القای معانی و معارف به قلب پیامبر از جانب خدای متعال

ب)هرنوع ادراک و تفهیم سری و پنهانی

ج )امری است که فقط از طریق کتاب می توان استخراج کرد                 د)موارد ب و ج

7- وحی لغوی چیست؟

الف )وحی به صورت مستقیم                       ب) هرنوع ادراک و تفهیم سری و پنهانی                   

ج )وحی به صورت ارسال فرشته وحی               د) وحی به صورت مطلق و بدون قرینه

8- معنای واژه معجزه به چه معناست؟

الف)انجام کارهای خارق العاده ی بشری                              ب)آوردن پیام های الهی

ج)از عجز می آید یعنی ناتوانی و انجام کارهایی که بشر عاجز از آوردن آن است   د)الف و ج

9- دادن دو معجزه: تبدیل شدن عصا به مار بزرگ و ید و بیضا از کارهای خارق العاده کدامیک از انبیا می باشد؟

الف)حضرت عیسی      ب)حضرت موسی        ج)حضرت موسی و هارون     د)حضرت ابراهیم

10-کدام یک از موارد زیر از معانی تحدی است؟

الف)ضربه زدن به دشمن                                       ب)دعوت به مبارزه و هم آوردی         

ج)جنگ های خیلی بزرگ                            د)دعوت به رجزخانی

11-عصمت در لغت کدام یک از موارد زیر است؟

الف)رفتن به سوی کارهای بد                        ب)مرتکب شدن به گناه

ج)منع کردن                                           د)همه ی موارد

12-کدام یک از موارد زیر از اقسام عصمت نیست؟

الف)عصمت از گناه                                   ب)عصمت در مقابل دریافت و ابلاغ وحی

ج)عصمت از تمام امورات دنیوی                              د)عصمت از خطا و اشتباه

13- قرآن کریم پیامبران را چه کسانی می دانند؟

الف)کسانی که فقط از جانب خدا آمده و هیچ کس قادر به گمراه کردن او نیست

ب)کسانی که فقط کارشان تعلیم وحی به مردم است

ج)فقط کاتبان قرآن اند                               د)موارد ب و ج

14- واژه عهد قدیم توسط چه کسی نامگذاری شد؟

الف)ترتولیان 200 سال بعد از میلاد     ب)مرقس      ج)میلتوس ، اسقف ساردس           د)پطرس

15- واژه عهد جدید توسط چه کسی نامگذاری شد؟

الف)متّی                            ب)لوقّا           ج)پُولُس                                      د) ترتولیان 200 سال بعد از میلاد    

16-معانی لغوی لیبرالیسم کدام یک از موارد زیر است؟

الف)طرفدار بازگشت یهودیان به فلسطین                             ب)آزادی خواهی

ج)آزاد منشی                                                    د)موارد ب و  ج

17- بنیانگذار صهیونیسم چه کسی بود؟

الف)تئودور هرتزل                          ب)عده ای از سیاسی گرایان

ج)آزادی خواه ها                             د)همه ی موارد

18- یهودیان کدام کتاب را منسوب به حضرت موسی می دانند؟

الف)کتاب منسوب به انبیا                                      ب)کتاب مکتوبات       

ج)کتاب شریعت یا تورات                  د)کتاب نامه ها

19- عالمان اسلام از چه ابزاری برای مشخص نمودن مسایل فقهی استفاده می کنند ؟

الف)قاعده اهم و مهم                       ب)گشوده بودن باب اجتهاد

ج)پیروی از قواعد حاکمه فقهی            د)همه ی موارد

20- اسلام برای اثبات حقانیت خود از چه معجزه ای ارزنده ای استفاده کرده است؟

الف)زنده کردن مردگان                     ب)شفای بیماران لاعلاج

ج)کتاب قرآن                                د)همه ی موارد

21- کدام یک از موارد زیر از دیدگاههای  در مورد رابطه ی بین علم و دین است؟

الف)علم تایید کننده دین                             ب)علم و دین مکمل یکدیگرند

ج)ناسازگاری کامل علم و دین                                د) موارد الف و ب

22- (( هرچه علم اسرار و قوانین طبیعی را بیشتر کشف کند انسان به ظرافت به پیچیدگی های دین پی می برد)) مربوط به کدام یک از دیدگاه رابطه ی بین علم و دین است؟

الف)علم و دین مکمل یکدیگرند                    ب)علم تائید کننده دین است

ج)علم و دین ، دو شیوه بیان یک واقعیت                   د)همه ی موارد

23- (( حوزه علم از دین کاملاً جداست و هیچ گونه تعارضی با هم ندارد )) مربوط به کدام یک از دیدگاههای زیر است؟

الف)ناسازگاری علم و دین                          ب)جدایی کامل حوزه علم از دین

ج) علم تائید کننده دین است                         د)همه ی موارد

24- ((علم و دین هریک جنبه خاصی از حقیقت را بررسی می کنند و هر دو نگرش را گرد آوردیم)) بیان گر کدام دیدگاه است؟

الف )مکمل بودن         ب)تائید کننده دین                 ج)ناسازگاری             د)جدایی هردو

 

 

25- بهترین دلیل بر حقانیت دین کدام یک از موارد زیر است

الف )ارسال تمام کتابهای آسمانی          ب)قرآن و معجزه پیامبر                   

ج)آمد و شد شب و روز                    د)همه ی موارد

26-چه کسی سرپرستی حضرت مریم (ع) را برعهده گرفت؟

الف )حنه                  ب)حضرت زکریا        ج)حضرت یحیی         د)عمران

27- چه قومی عهد جدید را بر عهده دارند؟

الف )یهودیان              ب)مسیحیان                         ج)یونانیان                  د)اعراب

28- تعیین هدف و سمت و سوی علم باید به دست چه کسانی صورت گیرد؟

الف )آگاهان              ب)مریدان                 ج)صالحان و متدّینان              د)همه ی موارد

29- کدام یک از موارد زیر از اقسام عقل است؟

الف )عقل عملی و عقل نظری                        ب)عقل دینی و عقل نظری

ج)عقل عملی و عقل دینی                           د)همه ی موارد

30- امام صادق علیه السلام چه چیزی را راهنمای مومن قرار داده است؟

الف )توحید                         ب)شریعت                ج)عقل                     د)دین

 

باسمه تعالی

 

1.قرآن قول ثقیل است به چه معناست؟

ü   الف)بهره همگان از این کتاب یکسان نیست

ب)ظواهر قرآن آشکار و روشن است

ج)بهره همگان ازاین کتاب یکسان است

د)قرآن از تفسیر بی نیاز است

2.کدام یک از گزینه های زیر از ابعاد اعجاز قرآن نیست؟

الف)اعجاز قرآن از نظر معارف الهی

ب)فصاحت و بلاغت

ü   ج)حکمت الهی

د)اعجاز قرآن از نظر اسرار آفرینش

3.اسلام در لغت به چه معناست؟

الف)کاملترین شریعت

ü   ب)تسلیم شدن و گردن نهادن

ج)هدیه و رحمت

د)فصاحت و بلاغت

4.جمله زیر بیانگر کدام یک از ابعاد اعجاز قرآن است؟

«خداوند برای ابلاغ پیام خود شیواترین و زیباترین الفاظ و جذابترین ترکیب به کار گرفته است»

الف)اعجاز قرآن از نظر معارف الهی

ب)از نظر هماهنگی و عدم اختلاف در سبک و محتوا

ج)اعجاز قرآن از نظر اسرار آفرینش

ü   د)اعجاز قرآن از نگاه فصاحت و بلاغت

5.معاد در لغت به چه معناست؟

ü   الف)بازگشت گاه

ب)اجماع مسلمانان

ج)تسلیم شدن

د)پایان داد ن به چیزی

6.قرآن درباره وجوب نماز،روزه،زکات،خمس و حج سخن گفته اما جزئیات آنها را بیان نکرده است.برای فهم آنها باید کدام روش را در پیش گرفت؟

الف)آگاهی از معانی الفاظ قرآن

ü   ب)مراجعه به احادیث صحیح از پیامبر گرامی اسلام و معصومین (ع)

ج)آگاهی از قواعد زبان عربی

د)آگاهی از تاریخ نزول قرآن

7.کدام یک از گزینه های زیر از دلایل تحریف ناپذیری قرآن نیست؟

الف)اجماع مسلمانان بر عدم تحریف قرآن

ب)زیرا خداوند حفظ و صیانت آن را برعهده دارد

ج)ناتوانی انسان از معارضه با قرآن

ü   د)معصومین همواره مردم را به تدبّر و عمل به قرآن می خوانند

8.سنت در لغت به چه معناست؟

الف)گفتارها و کردارها

ü   ب)روش و طریقه در گفتار و رفتار

ج)تسلیم شدن و گردن نهادن

د)روشمندی در گفتار

9.آیه ی زیر بیانگر کدام یک از اعجاز قرآن است؟

«الذی جَعَلَ لَکم الأرض مَهداً»

الف)اعجاز از نظر هماهنگی

ü   ب)اعجاز از نظر اسرار آفرینش

ج)اعجاز از نظر معارف

د)اعجاز از نظر خبرهای غیبی

10.اسلام در اصطلاح به چه معناست؟

الف)تسلیم شدن و گردن نهادن

ب)هدیه و دارویی شفابخش که خداوند از سر لطف به انسان ها ارزانی داده است.

ج)به معنای بازگشت گاه است

ü   د)آخرین و کاملترین شریعت که خداوند برای هدایت همه انسان ها آفریده است

11.آنچه پیامبران و معصومین در تبیین آیات الهی گفته یا انجام داده اند را چه می نامند؟

الف)اسلام

ب)حجیت سنت

ü   ج)سنت

د)حجیت عقل

12.در مورد خاتم کدام گزینه نادرست است؟

الف)سلسله پیامبران الهی با پیامبر اسلام ختم می شود و لهذا به آن حضرت خاتم الانبیاء گفته می شود.

ü   ب)زینت

ج)انگشتر

د)پایان دادن به چیزی

13.کدام یک از موارد زیر در مورد عقل صحیح می باشد؟

الف)عقل در لغت به معنای منع و بازداشتن است،و در اصطلاح به تمام کردارها و گفتارها گفته می شود.

ب)عقل در لغت به معنای روش و طریقه است،در اصطلاح قوه ای است که او را از سایر حیوانات بار می دارد

ج)قوه ای که انسان را از بیراهه باز می دارد،و در اصطلاح به تمام کردارها و گفتارها گفته می شود.

ü   د)عقل در لغت به معنی منع و بازداشتن است،و در اصطلاح قوه ای است که او را از سایر حیوانات متمایز می دارد.

14.اصولا به واسطه ی................. است که جهت های دیگر را درک می کنیم.لازمه ی عدم حجیت و استدلال های یقینی............. است؟

الف)سنت-شکاکیت محض

ب)عقل-اجماع تناقض

ج)سنت-اجماع تناقض

ü   د)عقل-شکاکیت محض

15.دلیل برتری قرآن بر تمامی معجزات پیامبران پیشین کدام یک از موارد زیر بوده است؟

الف)طول کشیدن نزول آن بر قلب پیامبر

ü   ب)به روز بودن آن و وجود آن در بین عامه مردم

ج)تنوع مطالب و موضوعات آن

د)بیان ساده آن یا همان بلاغت قرآن

16.خداوند بیان و تبیین قرآن را برعهده چه کسانی قرار داده است؟

الف)پیامبر،عالمان و مفسران

ب)عالمان و مفسران متعهد

ج)پیامبر،امامان معصوم

ü   د)پیامبر،امامان،مفسران با صلاحیت

17.اسلام در لغت و در اصطلاح به ترتیب کدام یک از موارد زیر می باشد؟

الف)هدیه و رحمت-آخرین و کاملترین شریعت

ü   ب)تسلیم شدن و گردن نهادن-آخرین و کاملترین شریعت

ج)بازگشت گاه-اجماع مسلمانان بر عدم تحریف

د)تسلیم شدن و گردن نهادن-پایان دادن به چیزی

18.چرا فهم برخی از آیات،بدون مراجعه به احادیث صحیح اسلامی امکانپذیر نیست؟

ü   الف)زیرا اغلب این آیات،مطلق هایی اند که قیود آنها در احادیث پیامبر و امامان آمده است

ب)به دلیل دشوار بودن آیات

ج)زیرا معنای اغلب آیات در احادیث آمده است

د)به دلیل کلی بودن آیات،و راحت بودن فهم آنها از طریق احادیث

19.قرآن در آیه ی مبارکه ی تطهیر به صراحت اظهار می دارد که خداوند رجس را نیز از اهل بیت برداشته است؟مقصود از رجس چیست؟

الف)ضلالت و گمراهی معنوی

ب)نجاست ظاهری و پلیدی آن

ü   ج)هر نوع پلیدی فکری،روحی و رفتاری

د)پرهیز از هر نوع پیش داوری

20.چرا قرآن با وجود اعجاز آمیز بودن، همان زبان متعارف عقلایی است؟

ü   الف)چون باید هدایتگر انسان ها از ظلمات به روشنایی باشد

ب)چرا که مخاطبان،آحاد انسان هایند

ج)عبارات برای فهم توده مردم است

د)حقایق آن برای انبیای الهی است

 

به نام خدا

 

استاد:

 میناگر

 

دانشجو:

احسان ماهرو بختیاری

 

درس:

اندیشه اسلامی (2)

فصل 5

 

تعداد تست: 20

 

1- ولایت در باب ولایت فقیه به چه معناست؟

الف) ربوبیت ¨       ب) سرپرستی و حاکمیت þ         ج) معنویت ¨           د) حکومت و ؟؟؟؟؟ ¨

2- فقیه در بحث ولایت فقیه به چه معناست؟

الف) مجتهدی که آگاه به قوانین اسلام باشد ¨        ب) مجتهدی که با تقوا و کاردان باشد ¨

ج)  هیچکدام ¨                  د) الف و ب þ

3- کدام یک از گزینه های زیر از اهداف حکومت ولی فقیه نیست؟

الف) عدالت را در تمام جامعه بر پا سازد ¨

ب) تربیت و فرهنگ اسلامی را در  جامعه رواج دهد ¨

ج) سطح معنویات و فضایل اخلاقی جامعه را اعتلا بخشد ¨

د) قرآن کریم را به همه مردم آموزش دهد þ

4- این گفته امام علی (ع) مربوط به کدام یک از اهداف ولایت فقیه است؟

«این وظیفه امام است که حدود اسلام و ایمان را به مردم تعلیم دهد »

الف) رواج تعلیم و تربیت و فرهنگ اسلامی در جامعه þ

ب) اعتلا بخشیدن سطح فضایل اخلاقی در جامعه ¨

ج) برپا کردم عدالت در جامعه ¨

د) برابری را در جامعه محقق سازد ¨

5- کدام گزینه از ویژگی های ولی فقیه است؟

الف) کاردانی ¨         ب) ایمان ¨           ج) آگاهی از قانون اسلامی ¨         د) همه موارد þ

6- کدام گزینه از اهداف حکومت ولی فقیه است؟

الف) برپا کردن عدالت در جامعه ¨             ب) تشکیل زمینه برای ولایت حضرت ولی عصر (ع) ¨

ج) اعتلا بخشیدن سطح معنویات جامعه ¨         د) همه موارد ¨

7- پیامبر اسلام می فرمایند: «فردی لیاقت و شایستگی امامت را دارد که دارای سه خصل باشد». این سه خصلت کدامند؟

الف) تقوایی، بردباری، آگاهی ¨                ب) تقوایی، بردباری، نیک حکومت کردن þ

ج) تقوایی، متانت، نیک حکومت کردن ¨              د) نیک حکومت کردن، کاردانی، بردباری ¨

8- عدالت به چه معناست؟

الف)هر چیزی را در جای خود قرار دادن ¨                   ب) آگاهی دادن به مردم ¨

ج) حقوق همه افراد را مراعات کردن ¨                    د) الف و ج þ 

9- کدام گزینه نادرست است؟

الف) حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی است  ¨   

ب) آراستگی به فضایل اخلاقی از ویژگی های ولی فقیه است ¨

ج) عدالت یعنی هرچیزی را در جای خود قرار دادن ¨  

د) هیچکدام þ

10-خردمندان هنگامی که بخواهند مسئولیت مهمی را به کسی واگذار کنند، چند ویژگی را در نظر می گیرند، کدام یک از گزینه های زیر جز این ویژگی­ها است؟

الف) آگاهی فرد به آن مسئولیت و چگونگی انجام آن ¨            ب) توانایی او بر انجام چند مسئولیت ¨

ج) امانت داری او به گونه ای باشد که در کارش خیانت نکند ¨          د) همه موارد þ

11- مشروعیت به چه معناست؟

الف) بر حق بودن þ              ب) مصونیت ¨           ج) سرپرست ¨         د) هیچکدام ¨

12-حاکمیت ولی فقیه انتصابی است، یعنی . . . . . . . . . . . . . .؟

الف) مردم باید با رای خود چنین حاکمیتی را بپذیرند تا استقرار یابد ¨

ب) صفاتی را که قرآن و معصومین برای رهبری جامعه اسلامی بر شمرده اند در ولی فقیه وجود دارد þ

ج) الف و ب ¨                                           د) هیچکدام ¨

13-ولایت فقیه برای اثبات حاکمیت خود به دلیل پذیرفتن نیاز دارد که به آن . . . . . . . . می گویند.

الف) حاکمیت ¨             ب) مشروعیت þ           ج) دلیل عقل ¨        د) دلیل نقلی ¨

14-کدام گزینه نادرست است؟

الف) فقیه به معنای عالم و متخصص در فقه است ¨              ب) فقیه باید باتقوا باشد ¨

ج) هدف حکومت اسلامی عمل به دستورهای الهی است ¨   

د) از اهدافد ولی فقیه حذف برابری و برادری در جامعه است þ

15-حاکمیت وکالتی آن است که . . . . . . . . . . . . . . ؟

الف) حاکم، مقام و سمت خود را از مردم دریافت می کند þ

ب) حاکم، مقام خود را از خدا و معصومین دریافت نماید ¨

ج) حاکم، مقام و سمت خود را از شخص خاصی دریافت نماید ¨

د) هیچکدام ¨

16-حاکمیت ولایتی به دو پایه . . . . . . . . . . . . و . . . . . . . . . . . . . استوار است.

الف) دین و پذیرش مردمی þ                 ب) پذیرش مردمی و رای افراد خاصی ¨

ج) دین و رهبری جامعه ¨                  د) مکتب و گفته معصومین ¨

17-حاکمیت ولی فقیه، هم انتصابی است (. . . . . . . . . . . . . ) و هم انتخابی (. . . . . . . . . . . . . ).

الف) در تحقق و استقرار آن – در اصل نبوت  ¨

ب) در راس مردم – در قرآن کریم ¨

ج) در اصل نبوت – در تحقق و استقرار آن  þ

د) هیچکدام ¨

18-نصب عامه آن است که . . . . . . . . . . . . . . ؟

الف) خداوند و معصومین فرد خاصی را به رهبری جامعه اسلامی انتخاب نکرده اند þ

ب) خداوند و معصومین فرد خاصی را به رهبری جامعه اسلامی انتخاب کرده اند ¨

ج) فرد فقط به انتخاب مردم رهبر شده، بدون داشتن ویژگی هایی که خداوند و معصومین گفته اند ¨

د) گزینه الف و ج ¨

19-این گفته امیر المونین مربوط به کدام یک از ویژگی های ولایت فقیه است؟

«ای مردم! سزاوارترین مردم به امر حکومت کسی است که از همه تواناتر و آگاه تر به اوامر الهی باشد.»

الف) کاردانی ¨       ب) آگاهی از قانون اسلام þ        ج) ایمان  ¨            د) عدالت ¨

20-کدام گزینه ویژگی های ولایت فقیه نیست؟

الف) کاردانی – ایمان – عدالت ¨           ب) کاردانی – آگاهی از قانون اسلام – ایمان ¨

ج) عدالت – ایمان – صداقت þ            د) عدالت – آراستگی به فضایل اخلاقی – کاردانی  ¨

 

 

 

فصل پنجم

اندیشه2

تنظیم: مهشاد امیدی

استاد: میناگر

1-وجود ....... در زندگی اجتماعی انسان، یک نیاز و ضرورت فطری و طبیعی و عقلی به شمار می آیید؟

1)دین   2)جامعه   3) حکومت   4) رهبر

2-پیامبر اسلام در کدام شهر حکومت اسلامی را تاسیس کرد؟

1) مکه 2)مدینه 3) بصره 4) شام

3-ولایت در باب ولایت فقیه در معنای چیست؟

1)سرپرستی 2) حکومت کردن 3) سرپرستی و حاکمیت 4)تصرف در امور

4-هدف حکومت اسلامی چیست؟

1) هدایت بشر 2) رهبری بشر 3) عمل به دستورات الهی 4)گزینه 1و 3

5-اداره و تدبیر جوامع اسلامی به چه عواملی بستگی دارد؟

1) دین ، حکومت

2) قوانین و مقرارات، حکومت

3)حکومت

 4) دین

6-تداوم زنگی اجتماعی، حیات و موجودیت ملت نیازمند ..... و ...... است؟

1)دین و ولایت 2)ولایت و مجری 3)حاکم و مجری 4) فقیه و دین

7- اگر خداوند ..... را در جامعه تعیین نکند، دین از بین می رود و سنت ها و احکام الهی تغییر می کند؟

1) پیامبر 2)فقیه 3) امامان 4) اولی الامر

8-دلایل اثبات ولایت فقیه به دو دسته ...... و ........ تقسیم می شود؟

1) نقلی و عرفانی 2)عقلی و عرفانی 3)عقلی و نقلی 4) حکمی و شرعی

9-کدام یک دلایل عقلی اثبات ولایت فقیه نیست؟

1)      آگاهی فرد به آن مسئولیت و چگونگی انجام آن

2)توانایی او بر انجام چنین مسئولیت

3)امانت داری در انجام مسئولیت

4)هیچکدام

 

10-جامعه ی اسلامی برای اجرای قوانین اسلامی، عدالت، فضایل اخلاقی بی شک به ...... و ....... نیازمند است؟

1)فقیهان و مجتهدان 2) امامان و پیامبران 3)اوالامران و کتاب خدا 4) مجتهدان و علما

11-وظایفی که بعد از پیامبر جانشیانان ایشان باید عهده دار باشند عبارت ان از؟

1)      تبلیغ و بیان احکام الهی

2)      قضاوت و حل اختلاف مردم

3)      رهبری و تصدی حکومت

4)      همه موارد

 

12-بر طبق حدیث امام حسین(ع): جریان کارها و احکام الهی به دست .... دین است که امین حلال و حرام خداوند می باشند؟

1) فقیهان 2) مجتهدان 3) علما 4) پیامبران

 

13-یکی از مسائل اساسی در باب ولایت فقیه، مبنای ..... آن است؟

1)      مقبولیت 2) مشروعیت 3) معروفیت 4) گزینه 1 و 2


                                                                  

14-کدام یک از موارد زیر در تعریف مشروعیت به کار برده نمی شود؟

1)حقایق و بر حق بودن 2) مقبول و معتبر بودن 3) موارد 1 و2   4) هیچکدام

15-از دیدگاه اسلامی، حق حاکمیت اصالتـاً از آن ...... است و هیچ فرد یا گروهی چنین حقی ندارد مگر آن که ..... چنین حقی را به کسی واگذار کرده باشد.

1)      علما-خدا  2) فقیهان- خدا 3) خدا - خدا 4) امامان-پیامبران

 

16-به تعابیری دیگر .... و ...... از طرف خداوند برگزیده شده اند ودلیل و ملاک این ...... همین برگزیدگی از سوی خداست؟

1)پیامبران و علما -  مشروعیت

2) فقیهان و مجتهدان- مقبولیت

3)  پبامبر و امامان معصوم - مشروعیت

4)امامان و پیامبران- مقبولیت

17-انتخاب حاکمیت توسط مردم به چه صورت است؟

1)انتخاب معیار مطابق صفات قرآن و احادیث پیامبران، امامان معصوم می باشند.

2) انتخاب معیار برخلاف صفات قرآن و احادیث پیامبران، امامان معصوم می باشند.

3)گزینه 1 و 2

4) انتخاب معیار مطابق صفات قرآن و احادیث پیامبران، امامان معصوم نمی باشد.

18-حاکمیت ولی فقیه به چه صورت است؟

1)انتخابی  2) انتصابی  3) گزینه 1 و 2     4)مردم سالاری

19-حاکمیت.... آن است که حاکم مقام و سمت خود را از مردم دریافت کند؟

1)      وکالت   2) ولایت  3) امامت 4) حکومت

20-انسان را به خاطر دارا بودن کدام یک از صفات زیر گرامی داشته می شود؟

1)عقل  2) منطق  3) فهم  4) حکمت

21-دلایل اسلام برای لزوم وضرورت تشکیل حکومت چیست؟

1)      وحدت مسلمانان

2)       اجرای برخی از قوانین مستلزم تشکیل حکومت 3

3)      گزینه 1 و 2

4)      برای جلوگیری از گناه و فساد در جامعه 

 

22- فقیه در لغت به چه معناست؟

1)عالم و متخصص در امر فقه2) دانا و عاقل 3) حکیم و توانا 4) آگاه و زمامدار

23-از فقها و مجتهدان در احادیث به چه عنوان یاد شده؟

1)نواب عام امامان معصوم علیهم السلام

2) عادل و عالم به قوانین اسلام

3) با تقوا و کاردان

4) نواب خاص امامان علیهم السلام

24- کدام یک ار فقیهان دوران غیبت امام عصر(عج) نیستند؟

1) شیخ طوسی

2)محقق کرکی

3)ملا احمد نراقی

4) زارة ابن اعین

25- امام خمینی وظایف و اختیارات ولایت فقیه را چگونه معرفی می کند؟

1)عادل و عالم به قوانین اسلام

2) کمتر از اختیارات پیامبران و امامان

3) همان اختیارات پیامبر و امامان معصوم

4) گزینه 1 و 3

26-جایگاه فقیه در امور اجتماعی چگونه است؟

1)همانند جایگاه امامان معصوم (ع)

2) همانند جایگاه پیامبران و دوستدارانشان

3) همانند جایگاه امامان معصوم (ع) و محبانشان

4) جایگاه ویژه ای در نظر مردم دارند

27-کدام یک شامل اهداف حکومت ولی فقه نمی باشد؟

1)عمل به تعالیم اسلام

2)برادری و برابری در جامعه

3)ارتقای سطح زندگی مادی و معنوی

4)جلوگیری به شخص خود از ازدیاد گناه و فساد در جامعه

 

28-در احادیث معتبر ومتواتر،.... و ..... را لازم و ملزوم هم دانستند و جدایی آنها موجب هلاکت و گمراهی جامعه می شود؟

1)      قرآن و عترت

2)      امامت و ولایت

3)      قرآن و احادیث

4)      امامت و نبوت

 

29-در زمان غیبت امام عصر وظیفه ی اجرای احکام الهی بر عهده ی چه کسی است؟

1)مجتهد واجد شرایط

2)علما

3)ولی فقیه

4) اولی الامر

 

30-کدام یک از ویژیگی های ولی فقه نیست؟

1)      آگاهی از قانون اسلام

2)      آگاهی از قانون اساسی

3)      ایمان به تعالیم اسلام

4)      عادل و کاردان

31-پیامبر اسلام فردی را شایسته امامت و رهبری می داند که از .... بازدارنده از گناه برخوردار باشد.

1)عصمت  2)تقوا  3) ایمان 4) همه ی موارد

32-برای اثبات حکم شرعی به کدام یک از موارد زیر می توان استناد کرد؟

1)منبع کتاب 2) سنت معصومان 3) اجماع و عقل 4) همه ی موارد

33- بر طبق روایت از حضرت عصر(عج) : ایشان راویان احادیث امامان و آگاه به احکام خدا را چگونه معرفی می کنند؟

1)      نایبان امام   2) کاتبان امام 3) پشتیبان امام 4) هیچکدام

 

34-کدام یک از موارد زیر جز مهم ترین وظایف پیامبر(ص) نمی باشد؟

1)تبلیغ و بیان احکام الهی

2)قضاوت و حل و فصل اختلافات مردم

3)رهبری و تصدی حکومت

4) تبلیغ تنها واجات الهی

 

35-در عصر غیبت وظیفه رهبری  تدبیر جامعه ی اسلامی به .... آگاه و عادل و با تقوا سپرده شده و وظیفه مردم است که زمینه حاکمیت آنان را فراهم آورند.

1)علما  2)فقیهان 3) مؤمنان آگاه 4)امامان معصوم علیهم السلام

 

36-به چه دلیل در عصر غیبت، فقیه حق حکومت را دارد؟

1)بر اساس قرآن

2)بر اساس عقل

3)بر اساس احادیث

4)موارد 2 و 3

 

37-آیا هر نوع حاکمیتی که مردم پذیرفتند از نظر شرع نیز معتبر است؟

1)بلی  2)خیر  3) اگر بر اساس قرآن و احادیث پیامبر و معصومین باشد بلی   4)اگر فقط با تایید امامان باشد بلی

 

38-معیار تصمیم گیری حاکمیت کدام یک از موارد زیر است؟

1)قوانین دینی

2)ضوابط دینی

3)تشخیص حاکم

4)همه ی موارد

 

39-پیامبر اهداف میانی رسالت خود را چه چیزی میداند؟

1)سرنگونی مشرکان

2)ریشه کنی کفر

3)اجرای عدالت

4)تعیین جانشین

 

40- اگر خداوند اولی الامر را در جامعه تعیین نکند؟

1)دین از بین می رود

2)بدعت گزاران زیاد می شوند

3) سنت و احکام الهی تغییر می کند

4)همه ی موارد

 

باسمه تعالی

نمونه سؤالات اندیشه 2 فصل 4 امامت و ولایت

تهیه کننده آقای: پاپی

 

1.کدام یک از ویژگی ها زیر از ویژگی امامت نیست ؟

الف)امام باید از جانب خدا نصب گردد .□

ب) امام دارای مقام پیراستگی از گناه است.□

ج) نسبت به همه ی امور دینی علم لدنی و وسیع و گسترده داشته باشد.□

د)امام دارای همه شئونات پیامبری و وحی است R

2. متکلمان اهل سنت منصب امامت را چگونه می دانند ؟

الف)عادی و الهی □

ب) غیر عادی و غیر الهی □

ج) عادی و غیر الهی R

د) انتخاب مردم و الهی □

3. عبارت « امامت از مصالح همگانی است که به خود امت بستگی دارد آن ها هر کسی را تعیین کردند او پیشوا و امام خواهد بود » و «امامت ستون و پایه ی دین است » به ترتیب از آن کدام مذهب است ؟

الف) مقنوله – تشیع □    ب) اهل سنت - تشیعR    ج) مقنوله اهل سنت □   د) تشیع- اهل سنت□

4. هدف از تقریب بین مذاهب چیست ؟

الف) به هم نزدیک شدن اندیشه ها R

ب) هماهنگی و وحدت جامعه اسلامی□

ج)پرداختن به مسائل علمی□

د)پیروی از سفارشات قرآن□

5. کدام یک از موارد زیر صحیح نیست ؟

الف) پیامبر در طول 23 سال نبوتش فرصت نیافت تمام تفاضیل و جزئیات احکام الهی را بیان نماید□

ب)هدف از تقریب بین مذاهب اسلامی تأکید بر نقاط مشترک و وحدت و انسجام امت اسلامی در برابر مستکبران و دین ستیزان است.□

ج) از منظر اهل سنت امامت ادامه ی رسالت استR

د)اختلاف درباره ی مسئله ی امامت و جانشینی رسول خدا قبل از رحلت آن حضرت بوده و بعد از رحلت پیامبر به اوج خود می رسد □

6.کدام یک از موارد زیر از انگیزه های جاعلان احادیث نیست؟

الف) به تحریک خلفا و امرای وقت □

ب) مقام خواهی و کینه دوزیR

ج) به خاطر عدواتی که با اسلام داشتند □

د) در ازای مزدی که دریافت می کردند □

7. کدام یک از موارد از دلایل قرآنی از ادله و عصمت امامان نیست؟

الف) آیه انذار  □    ب) آیه ی ولایت □    ج) آیه ی تبلیغ  □     د) آیه ی تطهیرR

8. اولین کسانی که پیامبر اسلام دعوت کرد چه کسانی بودند ؟

الف) دعوت خویشاوندان و نزدیکان R                    ب) دعوت مسیحیان□

ج) دعوت یهودیان □                                               د) دعوت قریشیان □

9. در آغاز رسالت پیامبر نخستین وصی اسلام چه کسی بود ؟

الف) ابی بکر□      ب) حضرت علی (ع)R     ج) ابی لهب   □      د) عمر□

10. هنگامی که امام علی (ع) در حال رکوع انگشتر خویش را به مستمند بخشید کدام آیه نازل شد؟

الف) آیه ی ولایت R  ب) آیه ی تطهیر  □     ج) آیه ی انذار  □       د) آیه تبلیغ□

11. با توجه به آیه ی ولایت کدام گزینه از ولات امامت امام علی (ع) نمی باشد ؟

الف) بسیاری از مفسدان و محدثان درباره ی شأن نزول این آیه گفته اند□

ب) تعبیر ولی در این آیه به معنای سرپرست و حاکم و صاحب اختیار است □.

ج)منظور از ذکات در این آیه اصطلاح فقهی آن نیست □

د) تعبیر ولی در این آیه به معنای سرپرست و حاکم و صاحب اختیار نیستR

12. تعبیر واژه ی ولی در آیه ی ولایت به چه معناست ؟

الف)ناصر و یاور□     ب) سرپرست و حاکم   R     ج) دوست و همراه  □     د)جانشین□

13. منظور از زکات در آیه ی ولایت چیست؟

الف) اصطلاح فقهی آن   □               ب) هر انفاقی که برای خدا انجام گیردR

ب) همان خیرات کردن است □           د) اصطلاح قرآنی آن نیست□

14. زکات اصطلاحی در چه زمانی بر مسلمانان واجب شده است؟

الف) قبل از هجرت □       ب) در آغاز رسالت□      ج) بعد از رحلت پیامبر□    د)بعد از هجرت R

15. کدام آیه برای همگانی کردن دعوت و شروع آن با خویشاوندان و نزدیکان نازل شد ؟

الف) آیه ی انزار  R ب) آیه ی ولایت□     ج) آیه تبلیغ    □   د) آیه ی تطهیر□

16. کدام آیه بر پیامبر نازل شد مبنی بر این که اگر جانشین خود را معلوم نکنی رسالتت را به پایان نرسانده ایی ؟

الف) آیه ی انذار □     ب) آیه ی تطهیر□      ج) آیه ی ولایت□      د) آیه ی تبلیغR

17. پیامبر پیش از طرح ولایت علی در غدیر از چه اصولی سخن گفت ؟

الف) توحید- معاد و نبوتR            ب) امامت – توحید – معاد □

ج) معاد و رستاخیز□                          د) دستورات الهی□

18. طبق فرمایشات پیامبر دو جانشین  گرانقدر پیامبر (ص)کدامند ؟

الف) رسالت و نبوت□       ب) قرآن و عترتR        ج) قرآن و نبوت□         د) نبوت و عترت□

19. حدیث غدیر از احادیث...................است و .............. نفر از صحابه و............ از تابعین آن را از آغاز تاکنون نقل کرده اند؟

الف) متواتر – 110-89 R      ب) متواتر 89-110  □    ج)متواتر 120-98 □    د)متواتر 89-120□

20. منظور از مولا بودن پیامبر و علی (ع) چیست؟

الف) دوست و رهبر□    ب) زعامت و دوستی□    ج)زعامت و رهبریR     د)سرپرستی و زعامت□

21. مقصود از اولویت پیامبر بر مؤمنان چیست؟

الف) صاحب اختیار□                               ب) پیامبر بر مؤمنان از خودش سزاوارتر است R

ج) پیامبر نبی فرستاده ی الهی است□          د) پیامبر (ص) سرپرست مؤمنان است□

22. منظور از سزاوار بودن پیامبر بر مردم چیست؟

الف) پیامبر (ص) به امر الهی حق تصرف در نفوس و اموال مومنان را دارد R

ب) پیامبر (ص) به امر الهی رهبری امت اسلام است□

ج)پیامبر (ص) صاحب اختیار امت خویش است□

د)پیامبر امام علی (ع) را جانشین خویش می داند .□

23. پس از این امام علی (ع) در حادثه ی غدیر جانشین پیامبر شد ، ابوبکر و عمر به امام علی (ع) چه گفتند ؟

الف) اینک تو مولا و سرپرست ما هستی□

ب) اینک تو دوست و همراه ما هستی□

ج)اینک تو سزاوار جانشینی پیامبر هستی □

د) اینک تو سزاوار ترین فرد نسبت به هر مرد و زن مؤمن شده ایی R

24. آخرین امیر دشمنان پیامبر برای خاموش کردن دعوات الهی چه بود؟

الف) تصمیم به قتل پیامبر در بستر خویش□

ب)متهم کردن پیامبر به سحر و جادو□

ج)با توجه به نداشتن فرزند پسر پیامبر پس از مرگ دعوتش خاموش خواهند شد R

د) همه ی موارد □

25. کدام گزینه از حمله اقدامات دشمنان پیامبر برای نابودسازی دعوت ایشان نیست؟

الف) تصمیم به قتل پیامبر در بستر خویش□

ب)متهم کردن پیامبر به سحر و جادو□

ج) دوستی با پیامبر از درِ نفاق افکنی□

د) تصمیم به قتل حضرت علی (ع)R

26. پس از نصب امام علی (ع) در روز غدیر کدام آیه نازل شد؟

الف) آیه ی اکمال دینیR

ب)آیه ی انزار□

ج)آیه ی ولایت□

د)آیه  ی تطهیر□

27. با توجه به نص قرآن کریم کدام مقامات هارون را نسبت به موسی داشت؟

الف) نبوت – خلافت و جانشینی – وزارت R

ب) خلافت- نبوت – امامت□

ج) وزارت – جانشینی – وحیR

د)امامت – خلافت و جانشینی – وحی□

28.کدام یک از دلایل عصمت امامان نیست؟

الف) بر این اساس که امامت یک منصب الهی است خداوند اطاعت مطلق از امامان را لازم شمرده  آن ها همسنگ با اطاعت از خود و پیامبر دانسته□

ب) عصمت اهل بیت را می توان با آیه ی تطهیر نیز اثبات نمود□

ج)بر اساس حدیث ثقلین ، اهل بیت و عترت پیامبر همسنگ با قرآنند □

د)پیامبر امامانِ قبل از خود را مشخص نمودهR

29. از دیدگاه قرآن محبت به اهل بیت چه جایگاهی دارد؟

الف)از ضروریات دینی استR

ب) از فروعات دین است□

ج)دارای پاداش اخروی دارد□

د)مستحب است□

30. از دیدگاه قرآن اولیای الهی ............... هستند ................ که مردم آن ها را می شناسند و............. که مردم نمی شناسند ؟

الف) سه ، ظاهری ، باطنی□                          ب) دو ، ظاهری ، غیبی R

ج) دو ، غایب ، ظاهر □                              د) سه ، ظاهری ، غایب □

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ۹۵/۰۲/۱۴
  • رصد

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی