رصد

دفاع از مرزهای عقیدتی اسلام و شیعه

رصد

دفاع از مرزهای عقیدتی اسلام و شیعه

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۲
  • ۰

باسمه تعالی

نمونه سؤالات تستی اندیشه اسلامی 2 د. آیه الله بروجردی ترم 94- 95

با سلام و آرزوی موفقیت برای دانشجویان عزیز 


قابل توجه دانشجویان محترم مناسب است برای اطمینان بیشتر نسبت به پاسخ های تستی به کتاب نیز مراجعه فرمایید.

 برای به دست آوردن فایل نمونه سؤالات تستی اندیشه 2 تمام فصل ها جمله ی زیر را کلیک نمایید:

http://blog.ir/panel/minagar/mediapanel#list/blog/minagar/archives/

http://blog.ir/panel/minagar/mediapanel#list/blog/minagar/archives/

باسمه تعالی

نمونه سؤالات تستی اندیشه اسلامی 2 د. آیه الله بروجردی ترم 94- 95

با سلام و آرزوی موفقیت برای دانشجویان عزیز 

قابل توجه دانشجویان محترم مناسب است برای اطمینان بیشتر نسبت به پاسخ های تستی به کتاب نیز مراجعه فرمایید.

 برای به دست آوردن فایل نمونه سؤالات تستی اندیشه 2 تمام فصل ها جمله ی زیر را کلیک نمایید:

 

http://blog.ir/panel/minagar/mediapanel#list/blog/minagar/archives/

 

         بسم الله الرحمن الرحیم

 

سولات تستی اندیشه 2 فصل اول

 

 

تنظیم:قاسمی 

 فصل اول:پیشینه دین و پیامبری

تعداد سوالات:37

 

1:دین در لغت به چه معناست؟

1-þفرمانبرداری         2- ¨عقاید            3- ¨قوانین             4-¨ سعادت

 

2:کدامیک جز ابعاد دین نیست؟

1-¨حقوقی و جزایی                  2- þسیاسی  

 3- ¨اقتصادی                        4- ¨روانی و ارمانی

 

3:در قران واژه دین به چه صورت اورده شده است؟

1-¨جمع            2- ¨جمع مکسر             3- þمفرد               4- ¨هیچکدام

 

4:شریعتها و مذاهب در طول تاریخ دارای حقیقت واحدی هستند که همان.......است؟

1-¨دین          2-þاسلام          3-¨تعالیم الهی        4-¨ موارد1و3

 

5:نام عمومی ادیان که در واقع بیانگر روح تعالیم همه پیامبران اسمانی است چیست؟

1-þاسلام         2-¨دین          3-¨شریعت          ¨4-شیعه

 

6:درباره ی مراتب دین کدام عبارت درست نیست؟

1-¨حقیقت وماهیت دین واحد است و همه ی پیامبران مردم را به یک دین فرا خواندند.

2-¨قران نام دینی را که تمامی پیامبران مردم را به آن فرا میخوانده اند اسلام نامیده است.

3-¨دین دارای حقیقت واحدی است که بهترین معرف آن واژه ی اسلام است.

4-þدین در همه ی زمانها به نام اسلام بود وهمیشه امت خدا واحد نبوده است.

 

7:همه ی شریعتها و مذاهب .....هم هستند

1-¨همه شبیه هم هستند

2-¨متفاوت از هم هستند

3-þمکمل هم هستند

4-¨دارای هدف واحد هستند

 

8:پیدایش دین حق که همان اسلام است همزمان با........بوده است

1-¨با نزول قرآن کریم

2-þبا پیدایش انسان

3-¨پیامبری حضرت نوح"ع"

4-¨پیامبری حضرت محمد"ص"

 

9:اختلاف شریعتها و مذاهب برحسب......است که ریشه دراستعدادهای امتهای گذشته و آینده دارد؟

1-¨پیامبران مختلف          2-þدرجات کمال 

 3-¨امورمعنوی              4-¨تفاوت در دین

 

10:کدام دین است که احتیاج به تبلیغ ندارد زیرا آنها دین خود رانعمتی الهی میدانند؟

1-þیهودیت          2-¨مسیحیت            3-¨اسلام        4-¨زرتشتی

 

11:خداوند اولین شریعت را برای هدایت انسانها ازطریق کدام پیامبر نازل فرمود؟

1-¨ابراهیم"ع"        2-¨موسی"ع"        3-¨محمد"ص"        4-þنوح"ع"

 

12:عبران نام کدام قوم میباشد؟

1-¨قوم نوح        2-¨قوم مسیح       3-þقوم اسرائیل        4-¨قوم داوود

 

13:کدامیک از معجزات حضرت موسی"ع"است؟

1-¨سخن گفتن بامردگان                 2-þاژدهاشدن عصا و ید و بیضا                                  3-¨شق القمر                                 4-¨هیچکدام

 

14:کسی که سرپرستی"مریم"مادر حضرت عیسی را بعد ازورود به معبد به عهده گرفت که بود؟

1-¨عمران        2-¨حنّه        3-þزکریا        4-¨هیچکدام

 

15:کدام پیامبر در حالیکه کودکی درگهواره بود لب به سخن گشود؟

1-¨موسی"ع"        2-¨نوح"ع"        3-þعیسی"ع"        4-¨ابراهیم"ع"

 

16:حضرت عیسی در چه سنی به رسالت رسید و انجیل را دریافت نمود؟

1-¨50سالگی        2-¨ازهمان کودکی        3-¨نوح"ع"        4-þسی سالگی

 

17:کدامیک از معجزات حضرت عیسی"ع" نیست؟

1-¨زنده کردن مردگان                       2-¨شفای بیماران

3-¨آگاهی ازامورپنهان                       4-þ  ید و بیضا

 

18:حضرت موسی"ع"تورات را در کجا دریافت کرد؟

1-¨مصر          2-þطور         3-¨کناررودنیل          4-¨حوالی دریای میت  

 

19:کدام دین توصیه به خوش رفتاری با دیگر اقلیتهای دینی را دارد؟

1-¨زرتشت        2-þاسلام        3-¨مسیحیت        4-¨یهودیت

 

20:کدامیک از موارد زیر فقط بخش عهد قدیم کتاب مقدس را قبول دارند؟

1-¨مسلمانان          2-¨مسیحیان          3-¨زرتشتیان          4-þیهودیان

 

21:عهدقدیم و عهد جدید هرکدام چه بخشی از کتاب مقدس هستند؟

1-¨یک دوم کتاب عهدقدیم و یک دوم عهد جدید

2-¨سه چهارم کتاب عهدجدید و یک چهارم عهدقدیم

3-þسه چهارم کتاب عهدقدیم و یک چهارم عهد جدید

4-¨هیچکدام صحیح نیست

 

22:کتاب مقدس در "اصل" به چه زبانی نوشته شده است؟

1-¨یونانی       2-þعبری         3-¨عربی        4-¨ مصری

 

23:کدام کتاب به نسخه ی "سبعینه" معروف است؟

1-þکتاب مقدس        2-¨قرآن کریم        3-¨انجیل         4-¨تورات

 

24:"عهد جدید" در کتاب مقدس به چه زبانی ترجمه شده است؟

1-¨عربی        2-þیونانی        3-¨عِبرانی          4-¨هیچکدام

 

25:کدام انجیل از همه اناجیل دیگر متاخرتر است؟

1-¨متّی          2-þیوحنّا          3-¨مَرقُس          4-¨لوقّا

 

26:کدامیک ازسه انجیل زیر "هم نوا" یا"هم دید" نامیده میشود؟

1-¨متی-مرقس-یوحنا

2-¨مرقس-یوحنا-لوقا

3-¨متی-لوقا-یوحنا

4-þمتی-مرقس-لوقا

 

27:ازنظر "جان.بی.ناس"کدامیک از انجیل ها در مورد کیفیت موت و حیات عیسی"ع" مربوط میشود؟

1-¨متی        2-þیوحنا        3-¨مرقس        4-¨لوقا

 

28:کتاب مقدس به چند بخش تقسیم میشود؟

1-¨دوبخش:یهودیت و مسیحیات

2-¨یک بخش کلی

3-¨چهاربخش

4-þسه بخش:شریعت موسی-دیگر انبیا-شریعت عیسی

 

29:ازدیدگاه قرآن کریم کدام ازدوکتب ازکتب آسمانی برای هدایت قوم بنی اسرائیل و دیگران بوده اند؟

1-þانجیل و تورات

2-¨کتاب مقدس و تورات

3-¨زبوروانجیل

4-¨کتاب مقدس وانجیل

 

30:چرا کتاب مقدس را نمیتوان وحی الهی در آموزه های حضرت موسی وعیسی "ع"دانست؟

1-¨دچار تحریفات فراوانی شده اند

2-¨صفاتی ناپسند مانند مستی-شراب خواری و....به انبیای الهی نسبت میدهند

3-¨ازعهد قدیم چنین بر می آید که در زمانهایی تورات ناپدید شده و بعدهاکسانی مدعی یافتن آنها شدند.

4-þهمه ی موارد

 

31:کدامیک از عوامل زمینه ساز رویگردانی از دین مسیحیت است؟

1-¨فساد مالی و اخلاقی

2-¨آموزه های غیر عقلانی مسیحیت

3-¨خشونت و تفتیش عقاید

4-þهمه ی موارد

 

32:کدامیک در قلمرو پیشرفت مسلمانان به شمار نمی آید؟

1-¨قلمرو پزشکی                    2-þقلمرو ابزارآلات 

 3-¨قلمرو شیمی                     4-¨قلمرو صنعت کاغذ

 

33:کتاب معروف "ابن سینا" که یکی از کتب مرجع علم پزشکی بوده است,چیست؟

1-þقانون         2-¨شفا         3-¨رساله فی الطب          4-¨الحاوی

 

34:یکی از ثمرات عدالت ..........است؟

1-¨جلوگیری از هرج و مرج

2-¨ایجاد نظم و قانون در جامعه

3-þشکوفایی استعدادها و کمال رساندن آنها

4-¨برپایی قسط و عدل در جامعه

 

35:یکی از ویژگی های تمدن چیست؟

1-þهمزیستی مسالمت آمیز با پیروان مذاهب دیگر

2-¨محبت و مهربانی باافراد هم دین خود

3-¨برابری و اتحاد در برابر مذاهب دیگر

4-¨موارد دو و سه

 

36:این آیه از قرآن کریم "باآنچه خدایت داده سرای آخرت را بجوی و سهم خود را از دنیا فراموش مکن" به کدامیک ازابعاد عدالت اشاره دارد؟

1-¨عدالت در اقتصاد

2-¨عدالت در داوری

3-þعدالت در امور معنوی و مادی

4-¨عدالت در برابر قانون

 

37:..........عنوان جنبشی است که طرفدار بازگشت یهودیان به فلسطین و ایجاد کشوری ویژه بنی اسرائیل است؟

1-þصهیونیسم        2-¨لیبرالیسم          3-¨سکولاریسم         4-¨سوسیالیسم

 

{ {

١. بر اساس کدام دیدگاه تنها یک دین حقانیت کامل دارد؟

¨١-شمول گرایی  þ٢-انحصار گرایی

¨٣-کثرت گرایی  ¨٤-سکولاریسم

 

٢.براساس کدام یک از دیدگاه ها «همه مذاهب به طور همزمان از حقانیت و نجات بخشی یکسانی برخوردارند»؟

¨١-شمول گرایی  þ٢-کثرت گرایی

¨٣-انحصارگرایی ¨٤-لیبرالیسم

 

٣.براساس دیدگاه کثرت گرایی:

þ١-آموزه های گوناگون همه مذاهب یکسان و پیروان همه مذاهب اهل نجات اند.

¨٢-آموزه های یک دین خاص نجات بخش و پیروان همه مذاهب اهل نجات اند.

¨٣-آموزه های گوناگون همه مذاهب یکسان و پیروان یک دین اهل نجات اند.

¨٤-آموزه های یک دین خاص نجات بخش وپیروان یک دین اهل نجات اند.

 

٤. جان هیک مدافع و مروج کدام دیدگاه در مورد دین میباشد؟

¨١-شمول گرایی  ¨٢-انحصارگرایی

þ٣-کثرت گرایی  ¨٤-لیبرالیسم

 

٥. آیه «و ما ٲرْسَلناکَ اِلّا رَحْمَۃً لِلْعٰالَمینَ» را در نفی کدام یک از دیدگاه های زیر میتوان بیان کرد؟

¨١- انحصار گرایی  ¨٢- شمول گرایی

þ۳- کثرت گرایی     ¨٤-علم گرایی

 

٦. پیامبر گرامی اسلام در نامه خود خطاب به چه کسی می فرمایند:«همانا من تو را به خدای واحد بی شریک واطاعت از او دعوت می کنم و می خواهم از من تبعیت کرده وبه آیین من ایمان بیاوری؛چرا که من فرستاده خدا هستم».

¨١- هرقل  þ٢-نجاشی  ¨۳-پادشاه مصر ¨٤-رهبران قبایل یهود

 

۷.علم در معنای عام وخاص به تر تیب شامل:

¨١-در هر دو معنا مقصود تمام شاخه های علوم

þ٢-در معنای عام مقصود تمام شاخه های علوم و در معنای خاص مقصود فقط علوم تجربی

¨۳-در معنای عام مقصود فقط علوم تجربی ودر معنای خاص مقصود تمام شاخه های علوم

¨٤-در هر دو معنا مقصود فقط علوم تجربی

 

۸. تعالیمی را که خداوند برای هدایت بشر نازل کرده٬چه نام دارد؟

¨١- حجت  þ٢- دین ¨۳- نبوت  ¨٤- ولایت

 

۹. کدام یک از ویژگی های علوم تجربی نمیباشد؟

¨١- بر مبنای مشاهده و آزمایش اند.

¨٢-رئالیسم (واقع گرایی) قوانین علمی

þ٣- ثابت بودن نظریه های علمی

¨٤- عدم قطعیت کامل در نظریه های علمی

 

١٠. چه کسی مسٲله انقلاب علمی را مطرح می سازد؟

¨١- ایان بار بور  þ٢- توماس کوهن

¨٣- نیوتن           ¨٤- رودلف کارناپ

 

١١. هنگامی که دانشمندان از یک سنت خاص علمی تبعیت می کنند٬حال نظریات مخالف با این سنت یا علم را رد می کند مانند............. یا با آن کج دار و مریز رفتار می کند مانند............. .

¨١- هیپنوتیزم٬ادراک فراحسی

þ٢- هیپنوتیزم٬طب سوزنی

¨٣-ادراک فراحسی٬طب سوزنی

¨٤- طب سوزنی٬طب سوزنی

 

١٢. همهٔ گزینه های زیر بیانگر دیدگاه اسلام دربارهٔ علوم تجربی می باشد به جز:

¨١-حجت باطن بودن عقل از منظرامام موسی کاظم ﴿ع﴾

¨٢-واجب بودن طلب علم بر هر مسلمان از دیدگاه پیامبر اسلام ﴿ص﴾

¨٣-سفارش کردن قرآن کریم به تفکر و تعقل در خلقت آسمان ها و زمین

þ٤-متعارض و ناسازگار بودن علوم تجربی با آموزه های دینی

 

١٣. از منظر قرآن دوزخیان چه افرادی هستند؟

¨١- عالمان علوم تجربی   ¨٢- متکلمان مسیحی

þ٣-آنان که به دستور عقل رفتار نکرده اند  ¨٤-پیروان دیدگاه پوزیتیویسم

 

١٤. دلیل ناسازگار بودن برخی از آموزه های دینی با عقل و نتایج علمی این است که:

¨١- نظریه های علمی از قطعیت کافی برخوردار نیستند.

þ٢- کتابی مانند کتاب مقدس مسیحیان تحریف شده است.

¨٣- علوم تجربی با آموزه های دینی ناسازگار است.

¨٤- نظریه های علمی جنبه الحادی ومادی گرایانه دارند.

 

١٥. بر فرض تعارض نظریه علمی با نظریه دینی٬تقدم با کدام است؟

¨١- نظریه علمی          ¨٢- نظریه دینی

¨٣- تقدم ظنی دینی بر علمی یقینی    þ٤- تقدم یقینی بر غیر یقینی

 

١٦. از نظر بسیاری از صاحب نظران تعارض میان علم  و دین  در حقیقت تعارض بین چه اموری هست؟

þ١- علم تجربی رنسانسی و الهیات قرون وسطایی

¨٢- علم دینی وعلم غیر دینی

¨٣- نظریه داروین ودین

¨٤- علوم تجربی و دین مسیح

 

١٧. چه کسی طبیعت ومتن کتاب مقدس را دو راه همطراز و رهنمون به خداوند می داند؟

¨١- شهید استاد مطهری        ¨٢- علامه طباطبایی

¨٣- نیوتن                         þ٤- گالیله

 

١٨. روایات اسلامی عقل را چگونه حجت می داند؟

¨١- در غیر مسائل شرعی حجت می داند.

¨٢- در اثبات اعتقاداتحجت می داند.

þ٣- حجیت عقل را همطراز با حجیت قرآن کریم وروایات می داند.

¨٤- در وضع قوانین بر اساس عدالت حجت می داند.

 

١٩. آیات قرآن دربارهٔ زمین و آسمان و دیگر تحولات کیهانی و تفکر در آن ناظر بر کدام نظریه دربارهٔ علم ودین است؟

¨١- تمایز علم ودین       þ٢- تعامل علم و دین

¨٣- تعارض علم و دین   ¨٤- استقلال علم ودین

 

٢٠. منظور از علم در رابطه بین علم ودین چه علمی است؟

¨١- علم عقلی  ¨٢- علم نقلی  þ٣- علم تجربی ¨٤- علم عرفانی

 

٢١. علم ودین حقایق مشترکی را به دو شیوهٔ متفاوت بیان می کنند٬بیانگر کدام یک از دیدگاه ها دربارهٔ رابطهٔ علم ودین می باشد؟

þ١- علم ودین دو شیوهٔ بیان یک واقعیت

¨٢- علم تٲیید کننده دین

¨٣- تعامل علم ودین

¨٤- تعارض علم و دین

 

٢٢. تشبیه زمین به گاهواره در قرآن و نیز اشاره به حرکت زمین توسط دانشمندان نجوم مانند کپرنیک٬گالیله و کپلر بیانگر کدام دیدگاه دربارهٔ علم و دین است؟

¨١-تعامل علم ودین  þ٢-علم ودین دو شیوهٔ بیان یک واقعیت

¨٣-علم تٲیید کنندهٔ دین  ¨٤-تعارض علم و دین

 

٢٣. کدام یک از دیدگاه ها نظریات علمی را پشتیبان آموزه های دینی میداند؟

¨١- تعامل علم ودین      ¨٢- علم گرایی

¨٣- سکولاریسم          þ٤- علم تٲیید کنندهٔ دین

 

٢٤. کشف مسٲلهٔ زوجیت عمومی توسط گیاه شناسان در قرن هجدهم میلادی و مطرح شدن آن توسط قرآن در چهارده قرن پیش مربوط به کدام دیدگاه است؟

¨١- علم ودین مکمل یکدیگر

þ٢-علم تٲیید کنندهٔ دین

¨٣- علم ودین دو شیوهٔ بیان یک واقعیت

¨٤-تمایز علم و دین

 

٢٥. اشاره کردن قرآن به قانون جاذبهٔ زمین و کشف آن بعدها  توسط نیوتن ٬مٶید کدام زیر است؟

þ١- علم تٲیید کنندهٔ دین    ¨٢- تمایز علم و دین

¨٣- تعامل علم ودین       ¨٤- علم گرایی

 

٢٦. عقیدهٔ دونالد مک کی که علم در پی کشف علل وقایع و هدف الهیات نیز کشف معنای وقایع است٬ مربوط به کدام دیدگاه در مورد رابطهٔ علم ودین می باشد؟

¨١- علم تٲیید کنندهٔ دین             ¨٢- علم گرایی

þ٣- علم و دین مکمل یکدیگر     ¨٤- پوزیتیویسم

 

٢٧. نگاه استاد مرتضی مطهری به رابطهٔ بین علم ودین به کدام یک از دیدگاه ها برمی گردد؟

¨١- تمایز علم و دین      þ٢- علم ودین مکمل یکدیگر

¨٣- علم تٲیید کنندهٔ دین   ¨٤- تعارض علم و دین

 

٢٨. همهٔ گزینه های زیر رابطهٔ بین علم وایمان را از منظر شهید استاد مطهری نشان می دهد به جز:

¨١- علم ابزار می سازد و ایمان مقصد

¨٢- علم نیروی منفصل می دهد و ایمان نیروی متصل

þ٣- علم امنیت درونی می دهد و ایمان امنیت برونی

¨٤- علم زیبایی اندیشه است و ایمان زیبایی احساس .

 

٢٩. عدم تعارض و ناسازگاری بین علم و دین به کدام دیدگاه مرتبط است؟

¨١- علم گرایی                     ¨٢- دین گرایی

¨٣- تعامل علم ودین              þ٤- تمایز علم و دین

 

٣٠. عبارت «علم ودین صودت های گوناگون زندگی اند که هر کدام حدود و قلمرو خاص خود را دارند و هیچ کدام نباید در قلمرو یکدیگر دخالت کنند.» به کدام گزینه مربوط است؟

þ١- نظریهٔ تمایز علم و دین ¨٢- نظریهٔ تعارض علم و دین

¨٣- نظریهٔ تعامل علم و دین ¨٤- نظریهٔ دارونیسم

 

٣١. کدام یک از موارد زیر به دیدگاه ناسازگاری علم ودین در باب رابطهٔ علم و دین بازمی گردد؟

þ١- نظریهٔ تکامل انسان از حیوانات پست تر

¨٢- مسٲلهٔ زوجیت عمومی

¨٣- اشارهٔ قرآن به قانون جاذبهٔ زمین

¨٤- حرکت زمین

 

٣٢. کدام دیدگاه علم را با دین ناسازگار می داند؟

¨١- شمول گرایی         ¨٢- لیبرالیسم

þ٣- پوزیتیویسم            ¨٤- سکولاریسم

 

٣٣. علم دینی در کدام یک از دوره ها با تٲکید بیشتری مطرح می گردد؟

¨١- رونسانس       ¨٢- قرون وسطی

¨٣- جاهلیت         þ٤- بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

 

٣٤. همهٔ گزینه های زیر به جز ............... ادامه دهندهٔ جریان پوزیتیویسم می باشند.

¨١- مارکس فروید          þ٢- هانس رایشنباخ

¨٣- برتراند راسل          ¨٤- جان دیویی

 

٣٥. اگر علم به کشف رابطهٔ بین موجودات عالم بپردازد و از این طریق به حکمت و قدرت خداوند پی ببرد و خداوند را خالق همهٔ موجودات عالم بداند٬ چنین علمی ...............

میباشد.

¨١- علم نقلی

þ٢- علم دینی

¨٣- علم عقلی

¨٤- علم هنری

 

٣٦. مبانی سکولاریسم کدامند؟

¨١- فرد گرایی و علم گرایی

þ٢- علم گرایی و عقل گرایی

¨٣- فرد گرایی و عقل گرایی

¨٤- آزادی و عدالت

 

٣٧. سکولاریسم در واژهٔ فارسی به کدام معنای زیر نیست؟

١-دین گریزی ٢-دنیا مداری ٣-دنیا محوری ü٤-دین پرور

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سولات تستی اندیشه 2  فصل سوم

«شناخت اسلام»

 

گردآورندگان:

ابوالفتحی      

 بیگی

گودرزی

 

 

1-کدام یک از گزینه های زیر معنای «وارسلنا الریاح لواقع» است؟

الف)و بادها را باردار کننده فرستادیم □                      ب)و بادها را جابه جا کننده فرستادیم□ 

ج)وبادها را حرکت کننده فرستادیم  □                      د)و بادها را باران زا فرستادیم. □ 

2-سنت در لغت به چه معناست؟

الف)رفتار و افکار   □                                      ب)روش و طریق  □ 

ج)عهد و پیمان    □                                       د)دگرگونی        □  

3-قرآن در بیش از چند آیه مردم را به تفکر و تعقل و تدبر دعوت نموده است؟

الف)بیش از سیصد آیه    □                           ب)بیش از 400 آیه       □   

ج)بیش از 500 آیه        □                          د)بیش از 200 آیه         □ 

4-شیواترین و زیباترین الفاظ و جذاب ترین ترکیب برای ابلاغ یک پیام چه نام دارد؟

الف)اعجاز       □                                       ب)فصاحت  □ 

ج)معانی بیان   □                                       د)بلاغت     □ 

5-کدام یک از موارد زیر محدودیت عقل بشری در شناخت شمرده نمی شود؟

الف) کلی بودن حکم عقل  □                         ب) آسیب ناپذیری عقل در تشخیص  □ 

ج) ناتوانی عقل در تشخیص آثار اخروی   □        د) اجمالی بودن حکم عقل  □ 

 

6-از آیه «انا نحن نزلنا الذکره و انا له لحافظون» در چه مطلبی استفاده می شود؟

الف)خداوند مبدأ نزول ذکر است  □                  ب)فصاحت و بلاغت قرآن      □ 

ج)یادخدا پسندیده است            □                  د)جامعیت دین اسلام          □ 

7- کدام جنبه از اعجاز قرآن به بهترین شیوه معانی خود را به مخاطبان می رساند؟

الف)فصاحت        □                                 ب)بلاغت      □ 

ج)اعجاز علمی      □                                د)تحدی گری □ 

8-امی بودن به چه معناست؟

الف) بی خردی و بی تدبیری   □                 ب)بی علم و دانش   □ 

ج ) بی سواد           □                             د)درس ناخوانده     □ 

9- آیه «الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها» بیانگر کدام یک از جنبه اعجاز قرآن است؟

الف)فصاحت و بلاغت   □                   ب)هماهنگی و عدم اختلاف   □ 

ج)اسرار آفرینش         □                   د)معارف الهی                    □   

10- محال بودن اجتماع نقیضین به کدام نوع زیر مربوط می شود؟

الف)اجتماع      □                           ب)سنت     □ 

ج)عقل عملی    □                         د)عقل نظری  □ 

 

11-قبیح بودن ظلم به کدام نوع زیر مربوط می شود؟

الف)عقل عملی      □                           ب)سنت       □ 

ج)عقل نظری        □                           د)اجتماع      □ 

12-رابطه واژه بنی و رسول کدام است؟

الف) رسول عام تر است      □                ب)بنی عام تر است        □ 

ج)هردومترادف همدیگرند    □              د)کاملا باهم متفاوت اند.  □ 

13-براساس چه حدیثی تمام مقام های هارون جز نبوت برای امام علی ثابت است؟

الف)حدیث ثقلین     □                   ب)حدیث سفینه     □ 

ج)حدیث جابر           □                 د) حدیث منزلت     □ 

14-آیه شریفه « انا نحن نزلنا الذکی و انا له لحافظون » بیانگر چیست؟

الف)حفظ قرآن توسط اصحاب    □              ب)نزول رحمت الهی   □ 

ج)تحریف ناپذیری قرآن           □              د)ذکر قلبی              □ 

15- پیام آیه شریفه « وماآناکم الرسول فخذوه ومانهاکم عنه فانتهوا» چیست؟

الف) اطاعت خداوند         □                      ب)حجیت سخنان پیامبر       □   

ج) دوری از مخالفین پیامبر  □                   د) اطاعت از خدا و رسول        □  

 

16- آیه شریفه « و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب و لاتخطه بیمینک اذا الارتاب المبطلون » بیانگر کدام از ابعاد اعجاز قرآن است؟

الف) فصاحت و بلاغت      □                     ب)معارف بلند از فرد درس نخوانده   □ 

ج)هماهنگی و عدم اختلاف  □                    د) اسرار آفرینش    □ 

17- کدام عبارت از جمله زیر صحیح نیست؟

الف)باوجود قطعی الصدور بودن قرآن نیازی به مرجع دیگری نیست. □ 

ب) قرآن حجت صامت است و نیاز به امام ناطق دارد. □ 

ج) قرآن به سبب اعجاز معنوی ازخود پاسداری می کند ولی سیره بندی نیاز به صیانت دارد. □ 

د) امام علاوه بر وحدت بخشی به جامعه از تحریف محتوایی دین جلوگیری می کند. □ 

18-اولین پیامبری که دین الهی را اسلام و پیروان آن را مسلمان نامید؟

الف) آدم (ع)       □                                  ب)ابراهیم (ع)      □ 

ج)نوح (ع)          □                                د)حضرت محمد(ص) □ 

19-روایات اسلامی عقل را چگونه حجت می داند؟

الف)در غیر مسائل شرعی حجت می داند     □         

 ب)در اثبات اعتقادات حجت می داند         □  

ج)حجیت عقل راهم طراز با حجیت قرآن کریم و روایات می داند.  □ 

د)در وضع قوانین بر اساس عدالت حجت می داند.   □  

20- کدام گزینه صحیح است؟

الف) آیات مدنی مربوط به عقاید و مکی مربوط به احکام اند. □ 

ب) آیات مکی و مدنی مشترک در احکام و عقایدند□ 

ج)آیات مکی بیشتر مربوط به عقاید و مدنی مربوط به احکام اند. □ 

د) آیات مدنی مربوط به اخلاق و آیات مکی مربوط به احکام اند. □ 

21-آیه «وارسلنا الریاح لواقع » اشاره به چیزی دارد؟

الف)جاذبه عمومی     □                 ب)تلقیح نباتات به وسیله باد□ 

ج)حرکت و بلندی آسمان  □                   د)همه موارد□ 

22- تفاوت نبی با رسول چیست؟

الف)نبی عام تر از رسول است   □                ب)نبی دارای شریعت جداگانه است برخلاف رسول□ 

ج) نبی دارای کتاب آسمانی است  □               د)رسول عام تر از نبی است  □ 

23-کدام یک از گزینه های زیر روشنمند بودن فهم دین اشاره دارد؟

الف)مجتهد بودن    □                       ب)دانشمند بودن□ 

ج)آگاهی از فقه     □                        د)مراجعه به احادیث صحیح□ 

24-آیه شریفه ما این ذکر (قرآن) را برتو نازل کردیم تا آنچه به سوی مردم نازل شده است برای آنها روشن سازی «وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس مانزل الیهم» بیانگر کدام گزینه زیر است؟

الف)فصاحت و بلاغت قرآن □    ب)حجیت عقل □      ج)حجیت سنت□      د)حجیت اجتماع□ 

25-آیه شریفه « خدا همان کسی است که آسمان ها را بدون ستون هایی که برای شما دیدنی باشد « الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها» به کدام گزینه اشاره دارد؟

الف)حرکت زمین  □                               ب)حرکت بادها  □ 

ج)جاذبه عمومی    □                              د)علم و دانش الهی  □ 

26- کدام یک از آیات قرآن اشاره به اعجاز قرآن از نظر اسرار آفرینش دلالت دارد؟

الف) و ما کنت تتلو من قبله من کتاب و لا تخطه بیمینک اذا الارتاب المبطلون□ 

ب)افلا یتدبرون القرآن و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافأ□ 

ج) و تری الجبال تحسبها جامده و هی تمرمر اسحاب□ 

د)همه موارد□ 

27-کدام یک از گزینه های زیر از اعجاز قرآن از نظر اسرار آفرینش است؟

الف)حرکت زمین □                                ب)تلقیح نباتات به وسیله باد□ 

ج) جاذبه عمومی  □                               د) همه موارد□ 

28- آیه روبرو به کدام مورد اشاره می کند«الله الذی رفع السماوات یغیرعمدترونها»

الف) تلقیح نباتات به وسیله باد  □             ب) جاذبه عمومی  □                              

ج) حرکت زمین   □                              د)همه موارد□ 

 

 

29-کدام یک از گزینه های زیر به خبرهای غیبی قرآن می پردازد؟

الف)ناتوانی انسان از معاوضه با قرآن□ 

ب)پیروزی رومیان پس از مدت کوتاهی □ 

ج)پیروزی پیامبر بر مشرکان و بازگشت پیامبر به مکه□ 

د) همه موارد□ 

30-کدام یک از گزینه های زیر در مصونیت قرآن در تحریف درست بیان شده است؟

الف)کتاب های آسمانی پیامبران پیشین نظیر تورات و انجیل تحریف شده است□ 

ب)کتابها به صورتی که حضرت موسی وعیسی از وحی دریافت کرده اند اکنون در دسترس است. □ 

ج)بی تردید قرآن برخلاف کتابهای آسمانی پیشین ازهرگونه تحریفی در امان نمانده است. □ 

د)حکمت الهی نیز اقتضا می کند کتابی که باید تا ابد هدایتگر مردم باشد دست خورده باقی نماند تا رسالت خود را به انجام رساند. □ 

31-کدام یک از گزینه های زیر از دلالیل تحریف ناپذیری قرآن نیست؟

الف)مسلمانان به آموزش و حفظ کتابت قرآن عنایت ویژه ای داشتند. □ 

ب)خداوند خود حفظ و صیانت قرآن را برعهده گرفته است. □ 

ج)امام علی (ع) و سایر امامان هیچگاه درمورد تحریف قرآن سخنی نگفته اند. □ 

د)همه موارد□ 

 

32-کدام یک از تعریف های زیر در مورد سنت درست است؟

الف)در لغت به معنای روش و طریقه است     □ 

ب)هرگز برای سنت خدا تبدیلی نمی یابی و هرگز برای سنت خدا دگرگونی نخواهی یافت. □ 

ج) در اصطلاح تمام گفتارها و کردارها و تقریرها معصومان سنت نامیده می شود. □ 

د) همه موارد□ 

33- حدیث ثقلین به کدام یک ازگزینه های زیراشاره میکند.« من دوچیزگرانبهادرمیان شما میگذارم یکی کتاب خدا و دیگری اهل بیتم را،مادامی که به آن چنگ می زنید هیچگاه گمراه نخواهیدشد»

الف) سنت   □                               ب)حجیت سنت    □ 

ج)عقل    □                                  د)حجیت عقل     □ 

34- کدام یک از تعریف های زیر در مورد عقل درست است؟

الف)در لغت به معنای منع و بازداشتن است. □ 

ب)قوه ای است در انسان که اورا از سایر حیوانات متمایز می کند□ 

ج)امور خوب و بد و حق و باطل را از یکدیگر باز می شناسد□ 

د)همه موارد□ 

35-انواع تقسیمات عقل کدام اند؟

الف)عقل نظری   □                      ب)عقل عملی   □ 

ج)عقل ظاهری   □                      د)الف و ب       □ 

36-لازمه عدم حجیت احکام و استدلال یقینی عقل چیست؟

الف) شکاکیت محض    □                     ب)تناقض    □ 

ج)زشتی ظلم             □                     د)عدالت      □ 

37-منظور از معنی آیه روبرو چیست؟« پس بندگان خدا با عقل خدای خویش را شناختند و به واسطه آن کار پسندیده و زیبا را از ناپسند و زشت تشخیص می دهد»

الف) خداوند بر اساس عدل و احسان رفتار می کند. □ 

ب)عقل توانایی بازشناسی افعال پسندیده را از ناپسند دارد. □ 

ج)خوبی و بدی تنها می تواند از طریق پیامبران الهی معلوم شود. □ 

د) امر به معروف و نهی از منکر□ 

38-دو موهبت الهی از دیدگاه اسلام کدام اند؟

الف)دین و ایمان گرایی  □                      ب)عقل و عقل گرایی□ 

ج)عقل و دین    □                              د)عقل گرایی و ایمان گرایی□ 

39-خاتمیت در قرآن به چه کسی اشاره دارد؟

الف)پیامبر گرامی اسلام     □                        ب)حضرت مهدی□ 

ج)از حضرت آدم تا پیامبر اسلام   □                 د)پیامبران الوالعزم□ 

 

 

40- کدام یک از گزینه زیر معنی کامل خاتمیت را می رساند؟

الف)بدین معناست که سلسله امامان الهی به حضرت مهدی(عج) ختم می شود و پس از او هیچ امامی نیامده و نخواهد آمد. □ 

ب) بدین معناست که سلسله پیامبران الهی به پیامبر اسلام (ص) ختم می شود و پس از او هیچ امامی نیامده و نخواهد آمد. □ 

ج) بدین معناست که از پیامبر اسلام شروع و به حضرت مهدی (عج) ختم می شود. □ 

د)بدین معناست که فقط مختص پیامبران الوالعزم است. □ 

41-کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

الف)خاتم الانبیا به معنای زینت تمام پیامبران است □ 

ب) پیامبر اسلام خاتم الانبیاء ست نه خاتم رسولان□ 

ج) پس از پیامبری بی شک نبی دیگری نمی آید ولی ممکن است رسولی بیاید□ 

د)همه موارد□ 

42-فهم حقایق قرآن به فرمایش امام حسین (ع) و امام صادق(ع) مخصوص چه گروهی است؟

الف) انبیاء الهی     □                                           ب)خواص□ 

ج)اولیاء       □                                                  د) توده مردم□ 

 

 

43-کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

الف)زبان خطاب قرآن – باوجود اعجاز آمیز بودن- همان زبان متعارف عقلایی است چرا که مخاطبان آحاد انسان هایند. □ 

ب)بااینکه ظواهر قرآن روشن و آشکار است چنان نیست که از تفسیر بی نیاز باشد. □ 

ج)قرآن قول ثقیل است یعنی هرچند زبان آن عقلایی و واژگانش عربی مبین است اما به این معنانیست که بهره همگان از این کتاب الهی یکسان باشد. □ 

د)همه موارد□ 

44-خداوند بیان و تبیین قرآن را برعهده .................... و سپس ...................................نهاده است.

الف)پیامبر و مفسران متعهد و پرهیزکار     □               ب) پیامبر و امامان معصوم□ 

ج) امامان معصوم و مفسران        □                          د)هیچکدام□ 

45- بی شک قرآن نبوت پیامبر را نیز اثبات می کند

الف) چرا که دعوی نبوت همراه آن صورت گرفت. □ 

ب) مردم را به معارضه با خود دعوت کرد. □ 

ج) مردم از این مقابله عاجز ماندند□ 

د) همه موارد□ 

46- بهترین دلیل برای اثبات اعجاز قرآن چیست؟

الف)تحدی بودن  □                ب)اعجاز ادبی  □         ج) اعجاز علمی  □      د)هیچکدام□ 

47-معاد در لغت به چه معناست؟

الف)میعادگاه  □                  ب)بازگشت گاه□                   ج)آخرت □         د)همه موارد□ 

48-آیه شریفه زیر به کدام یک از جنبه های اعجاز قرآن اشاره دارد؟

«افلا یتدبرون القرآن و لو کان من عندالله لوجدوا فیه اختلافا کثیرأ»

الف) اعجاز قرآن ازنظر اسرار آفرینش  □                ب)اعجاز قرآن از نظر معارف الهی□ 

ج)اعجاز قرآن ازنظرهماهنگی و عدم اختلاف در سبک و محتوا □                د)همه موارد□ 

49-از آیه روبرو چه نکاتی برداشت می شود«وتری الجبال تحسبها جامده و هی تمر مرالسحاب»

الف) حرکت کوه ها بدون حرکت زمین امکان ندارد. □ 

ب) حرکت کوه ها بدون حرکت زمین ممکن است. □ 

ج) حرکت زمین مانند حرکت کوه ها بی سروصدا است. □ 

د) هیچ کدام□ 

50- پیامبر گرامی اسلام با...............و ..................خود به تببین جزئیات آیات و تفسیر آیه های مربوط به احکام می پرداخت؟

الف) گفتار و کردار   □                    ب) گفتار و رفتار□ 

ج)رفتار و کردار     □                     د)رفتار و پندار□ 

 

 

پاسخنامه سوالات فصل سوم

سوال

الف

ب

ج

د

سوال

الف

ب

ج

د

1-

 

 

 

26-

 

 

 

2-

 

 

 

27-

 

 

 

3-

 

 

 

28-

 

 

 

4-

 

 

 

29-

 

 

 

5-

 

 

 

30-

 

 

 

6-

 

 

 

31-

 

 

 

7-

 

 

 

32-

 

 

 

8-

 

 

 

33-

 

 

 

9-

 

 

 

34-

 

 

 

10-

 

 

 

35-

 

 

 

11-

 

 

 

36-

 

 

 

12-

 

 

 

37-

 

 

 

13-

 

 

 

38-

 

 

 

14-

 

 

 

39-

 

 

 

15-

 

 

 

40-

 

 

 

16-

 

 

 

41-

 

 

 

17-

 

 

 

42-

 

 

 

18-

 

 

 

43-

 

 

 

19-

 

 

 

44-

 

 

 

20-

 

 

 

45-

 

 

 

21-

 

 

 

46-

 

 

 

22-

 

 

 

47-

 

 

 

23-

 

 

 

48-

 

 

 

24-

 

 

 

49-

 

 

 

25-

 

 

 

50-

 

█□

 

 

 

 

سوالات تستی فصل چهارم

«امامت و ولایت»

 

1-چه کسی با گرفتن چهارصد هزار درهم از معاویه با جعل حدیث آیه لیله المبیت که درشأن علی(ع) نازل شده بود را در مورد ابن ملجم و از فضائل او خواند؟

الف)سمره بن جندب□    ب)کعب الاحبار □      ج)وهب بن منبه   □           د)هشام بن حکم □

2- کدام یک از آیات از دلالیل نصب امامان نمی باشد؟

الف)آیه انذار  □          ب)آیه ولایت □            ج) آیه مباهله   □                 د)آیه تبلیغ  □

3- امام در اصطلاح متکلمان اهل سنت دارای چه ویژگی است؟

الف)معصوم است  □                                                     ب) منصوب مردم است □  

 ج)می تواند با زور و قدرت سرپرستی جامعه را به عهده گیرد □       د)موارد ب و ج   □

4- پیامبر (ص) در هنگام رحلت تجهیز سپاه برای جنگ با کدام یک از تهدیدات را امر فرمود و متخلفان از آن را نفرین کرد؟

الف) امپراتوری ایران □     ب)امپراتوری روم  □              ج) منافقان  □         د) مشرکان  □

5- کدام یک از شرایط زیر از خصوصیات  ویژه امامت در مذهب تشیع است؟

الف)دارای عصمت است  □                                 ب) امام از مصالح عموم خبر می دهد  □

ج)انسان ها انتخاب می کنند   □                               د)اخلاق خوب دارند    □

6-از دیدگاه شیعه اثنی عشری بحث از امامت از قسمت کدام یک از مباحث است؟

الف)بحث فقهی□      ب)بحث کلامی و اعتقادی □       ج)بحث سیاسی □        د)بحث اجتماعی□

7- کدام عالم اهل سنت رسما پیروی از مذهب شیعه را برای برادران اهل سنت جایز دانست؟

الف)اقبال لاهوری □   ب)ابن خلدون □           ج)شیخ محمود شلتوت □     د)احمد بن حنبل□

8-چند نفر از علما و محدثان اسلامی، حدیث متواتر غدیر را روایت و نقل کردند؟

الف)110 نفر  □          ب)450 نفر  □           ج) 350 نفر  □          د)85 نفر□

9- کدام گزینه از نظر دلالیل روایتی ادله نصب و عصمت امامان درست نیست؟

الف) حدیث منزلت □    ب)حدیث سفینه □      ج) امامان دوازده گانه  □      د)آیه انذار□

10-منظور پیامبر گرامی اسلام (ص) از جمله زیر چیست؟

«هرکس اهل بیت رادوست بداردخدارادوست داشته و هرکس آنهارا دشمن بدارد خدارادشمن دانسته»

الف)محبت اهل بیت □       ب) خاتمیت □           ج) مهدویت □              د)امامت□

11- امام صادق برای خودسازی چه چیزی را توصیه می کند؟

الف)نماز خواندن□      ب)باتقوا بودن □         ج)اخلاق نیکو داشتن  □            د)شناختن خود□

12-کدام یک از موارد زیر جزء اصلی ترین وظایف پیامبر اسلام بوده است؟

الف)وحدت و انسجام امت□    ب)تبیین وحی□    ج) تبیین و تشریع اصول اسلام □    د)هیچکدام□

13- این سخن از کدام امام است «زمین خالی از پیشوا نمی باشد تا اگر افراد باایمان مطلبی را در دین افزودند آن را رد کند و اگر کم کردند تکمیل نماید»

الف)پیامبر اکرم(ص) □     ب)امام صادق(ع) □       ج) امام علی(ع) □         د)امام حسین(ع) □

14-براساس حدیث غدیر چه امر مهمی در غدیر خم به فعلیت رسید؟

الف)جعل ولایت عامه برای حضرت علی از طرف مردم  □

ب) جعل ولایت عامه برای حضرت علی از طرف پیامبر  □

ج) جعل ولایت عامه برای حضرت علی از طرف خداوند □

د) اظهار محبت پیامبر اکرم به علی  □

15-کلمه امام به چه معناست؟

الف)قصدکردن و توجه نمودن □       ب)پیشوا  □      ج) رهبر □         د)همه موارد□

 

16-کدام آیه شریفه در پاسخ به درخواست حضرت ابراهیم هرگونه ظلم را از امام نفی می کند؟

الف) لاینال عهدی الظالمین □                   ب)قل لا اسئلکم علیه اجرأ الا الموده فی القربی□

ج) یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک □           د) انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس□

17-در آیات مربوط به حضرت خضر و حضرت موسی کدام شخصیت مشابه حضرت مهدی است؟

الف)هارون نبی،برادر موسی□  ب)حضرت موسی □    ج)هردو پیامبر الهی□      د) حضرت خضر□

18-پیرامون ظهور منجی در چه موضوعی اهل سنت و شیعه اتفاق نظر دارند؟

الف) ظهور مردی از خاندان پیامبر در آخر الزمان□  ب) نسبت منجی آخرالزمان با پیامبر و نام کنیه□

ج)قیام با شمشیر و متولد شدن ایشان درگذشته□  د)پایان غیبت صغری وادامه داشتن غیبت کبری□

19-کدام یک ضرورت وجود امام را عقلا به اثبات می رساند؟

الف) تمرکز بر مشترکات مذاهب اسلامی □           ب)شناختن راویان روایات متواتر□

ج)اختلاف در تفسیر برخی آیات  □                    د)عدم محدودیت امامت به زمان پیامبر□

20- طبق روایات ز امام زمان در زمان غیبت وظیفه مردم چیست؟

الف)خواندن قرآن و عبادات   □                 ب)رجوع به عقل و علم  □                                  ج)تقوا و بندگی □                                 د)رجوع به مجتهدان آگاه و عادل□

21-بهترین عمل برای شیعیان در زمان غیبت کدام عمل زیر بیان شده است؟

الف) خواندن قرآن و عبادات □                       ب) انتظار فرج□

ج)تقوا و بندگی  □                                      د)جهاد و مبارزه□

22-آیه شریفه لاینال عهدی الظالمین بیانگر کدام ویژگی امام است؟

الف)علم امام □       ب)عدالت امام  □        ج)عصمت امام  □            د)حکمت امام□

23-کدام گزینه دلالیل عصمت را درست بیان کرده است؟

الف)امر به اطاعت مطلق از خدا به معنای ضمانت عصمت است□

ب)عصمت اهل بیت را می توان با آیه تطهیر اثبات کرد. □

ج)براساس حدیث ثقلین اهل بیت و عترت پیامبر همسنگ با قرآن اند. □

د)همه موارد□

24- پیامبران الهی به چه سبب دارای مقام عصمت هستند؟

الف)عدم قدرت بر گناه و علم به عظمت خدا □               ب)شایستگی ذاتی□

ج)عنایات و توجهات الهی□                                  د) شایستگی ذاتی و عنایات و توجهات الهی□

25-اما باقر (ع)علت غیبت امام زمان را چگونه بیان می کند؟

الف)مسئله آزمون الهی □                                     ب)کامل نبودن عقل بشر□

ج)فراهم نبودن مقدمات و بستر مناسب ظهور □          د)جلوگیری از کشته شدن□

26-خداوند در پاسخ به کدام یک از پیامبران خود فرمود امامت و رهبر جامعه اسلامی عهدی است که به ظالمین نمی رسد؟

الف)آدم□              ب)ابراهیم □                     ج)موسی  □                   د)محمد □

27-مقصود از اراده در آیه شریفه«انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا» کدام نوع اراده است؟

الف)تکوینی  □         ب)تشریعی □               ج)تکوینی و تشریعی □         د)شوق نفسانی□

 

 

 

28-منشاء عصمت انبیاء از دیدگاه متکلمان اسلامی چیست؟

الف)شایستگی ذاتی و مجاهدتهای فردی □     ب)عشق به خدا و آگاهی از پیامدهای ناگوارمعصیت□ ج)عنایات و توجهات خداوندی و شایستگی ذاتی□  د)مجاهدتهای فردی واجتماعی وعشق به خدا□

29-کدام گزینه از نظر دلالیل قرآنی ادله نصب و عصمت امامان درست نیست؟

الف)حدیث منزلت □           ب)آیه انذار   □                ج)آیه ولایت   □        د)آیه تبلیغ  □

30-کدام پیامبر برای مدتی از قوم خود غایب شد؟

الف)داوود □         ب)صالح  □             ج)یونس □           د)سلیمان□

31-پیامبر در کدام حدیث می فرماید:

«من دو چیز گران بها در میان شما می گذارم یکی کتاب خدا و دیگر اهل بیت و عترتم و مادامی که به آن چنگ زنید هیچگاه گمراه نخواهید شد.»

الف)ثقلین □                ب)ولایت □                ج)غدیر  □                د)تطهیر□

32-کدام گزینه مقصود از مولی بودن پیامبر گرامی و امیرالمومنین را بیان کرده است؟

الف)در ماجرای غدیر پیامبر کاروان زائر خانه خدا را در سرزمینی بی آب وعلف آن هم در نیم روزی بسیار گرم متوقف ساخت     □

ب)پیامبر پیش از طرح ولایت امیرامومنین علی(ع)از اصول سه گانه توحید و نبوت و معاد سخن گفت و از مردم نیز قرار گرفت آنگاه پیام الهی را ابلاغ کرد     □

ج)درآغاز خطبه حضرت از نزدیک بودن رحلت خود خبر داد که این امر نشان می دهد ایشان از وضع امت پس از خویش نگران بودن      □

د)همه موارد      □

33-معنای انتظار چیست؟

الف)انتظار در لغت به معنای چشم به راه بودن□      ب)حتی اعمال زشت و ناپسند انجام دادن□

ج)زمینه و محیط را به گونه ای مناسب برای فرد مورد انتظار فراهم کردن□    د)گزینه الف و ج□

34-کدام گزینه از نشانه های سیمای جامعه انسانی در عصر ظهور است؟

الف)تکامل و اعتلای عقلانیت□   ب)تکامل اخلاق □         ج)گسترش امنیت □       د)همه موارد□

35- کدام گزینه از اولیای ظاهری و اولیای پنهانی را درست نام برده است؟

الف)حضرت عیسی و حضرت سلیمان  □               ب)حضرت موسی و حضرت خضر□

ج)حضرت ابراهیم و حضرت نوح  □                     د)حضرت عیسی و حضرت موسی□

 

36- منظور از معنی آیه زیر چیست؟

«اگر از عمر جهان جز یک روز باقی نمانده باشد خداوند آن روز را به قدری طولانی می کند که مردی از فرزندان من قیام نماید و دنیا را از عدل و قسط پرسازد همانگونه که از ستم پر شده است.»

الف)خاتمیت  □             ب)امامت  □            ج)مهدویت □               د)محبت به اهل بیت□

37-این حدیث به چه نامی مشهور است؟

«آیا راضی نیستی که نسبت به من همانند هارون نسبت به موسی باشی با این تفاوت که بعد از من پیامبری نیست»

الف)منزلت   □       ب)ولایت   □              ج)تطهیر     □               د)غدیر   □

38-قرآن درحدیث.................به صراحت اظهارمی داردکه خداوند رجس راینراز اهل بیت برداشته است؟

الف)منزلت   □    ب)ولایت    □        ج)تطهیر     □            د)ولایت   □

39-امام به معنای پیشوا و رهبر به معنای.............................و...............................است؟

الف)قصدکردن و احتیاط   □                        ب)قصد کردن و توجه نمودن    □

ج)صالح و مورد اعتماد      □                        د)باایمان و درستکار               □

40- بعد از رحلت پیامبر اختلاف درباره مسئله امامت و جانشینی در کجا به اوج خود رسید؟

الف)سقیفه     □          ب)مدینه      □              ج)مکه      □                  د)یثرب    □

41-کدام مذهب شیعه امامیه اثناعشری از جمله مذاهبی است که سایر مذاهب اهل سنت شرعا می توانند آن را تقلید کنند؟

الف)مذهب جعفری  □  ب)محمد بن حریر طبری □      ج)ابن خلدون □       د)جعفرسبحانی□

42-کدام یک از موارد زیر جز وظایف پیامبر اکرم نیست؟

الف)دریافت و ابلاغ وحی  □     ب)تبیین وحی   □    ج)زمامداری جامعه    □       د)اقرار     □

43- پیامبردرطول ...............سال نبوتش فرصت نیافت تمام تفاضیل وجزئیات احکام الهی را بیان نماید.

الف)21 سال   □      ب)22 سال    □          ج)23 سال    □            د)24 سال      □

44-کدام اهل هستند که دونوع وضوگرفتن دارند که در واقع یکی از آنها مطابق وضوی پیامبر است؟

الف)تشیع و تسنن   □       ب)تسنن  □          ج)اشاعره  □         د)معتزله □ 

 

45- چه کسی دستگاه تبلیغاتی معاویه بود؟

الف)سمره بن جندب    □    ب)کعب الاحبار □    ج)وهب بن جنته  □    د) وهب بن منبه   □

46-بعد از رحلت پیامبر چه اتفاقی در بازار جعل افتاد؟

الف)جعل احادیث مستند به پیامبر   □          ب)وارد شدن جاعلان حدیث با انگیزه های گوناگون□

ج)وارد کردن اسراویلیان و مسیحیات به تریخ اسلام توسط کعب الاحبار و وجب بن منبه به خاطر دشمنی با اسلام      □             د)همه موارد□

47-پس از کدام یک از احادیث خلیفه دوم به حضرت علی (ع) تبریک گفت؟

الف)منزلت   □          ب)ثقلین    □             ج)غدیر     □                   د)ولایت  □

48-مرحوم علامه امینی در کتاب........................... با مراجعه به کتاب های رجالی اهل سنت نام ویژگی هفتصد نفر از جاعلان حدیث را بیان می کند؟

الف)اصول کافی   □     ب)الغدیر      □          ج)تفسیر کبیر    □        د)کنزالعمال  □

49-درکدام حدیث پیامبر اهل بیت خود را به کشتی نوح مانند کرده است؟

الف)حدیث سفینه  □ ب)حدیث غدیر    □      ج)حدیث منزلت     □             د)آیه تبلیغ□

50-مقصود از کلمه رجس در آیه تطهیر چیست؟

الف)آلودگی    □                    ب)پلیدی فکری     □   

 ج)پلیدی روحی   □                د)پلیدی فکری و روحی و رفتاری  □

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخنامه سوالات فصل چهارم

سوال

الف

ب

ج

د

سوال

الف

ب

ج

د

1-

 

 

 

26-

 

 

 

2-

 

 

 

27-

 

 

 

3-

 

 

 

28-

 

 

 

4-

 

 

 

29-

 

 

 

5-

 

 

 

30-

 

 

 

6-

 

 

 

31-

 

 

 

7-

 

 

 

32-

 

 

 

8-

 

 

 

33-

 

 

 

9-

 

 

 

34-

 

 

 

10-

 

 

 

35-

 

 

 

11-

 

 

 

36-

 

 

 

12-

 

 

 

37-

 

 

 

13-

 

 

 

38-

 

 

 

14-

 

 

 

39-

 

 

 

15-

 

 

 

40-

 

 

 

16-

 

 

 

41-

 

 

 

17-

 

 

 

42-

 

 

 

18-

 

 

 

43-

 

 

 

19-

 

 

 

44-

 

 

 

20-

 

 

 

45-

 

 

 

21-

 

 

 

46-

 

 

 

22-

 

 

 

47-

 

 

 

23-

 

 

 

48-

 

 

 

24-

 

 

 

49-

 

 

 

25-

 

 

 

50-

 

 

 

 

بسمه تعالی

فصل دوم از اندیشه اسلامی 2

ایمان مرادپور

1- کدام یک از موارد زیر حقیقتی است که خداوند حکیم انسان های والا و شایسته ای را برای هدایت و سعادت انسان ها بر انگیخته است ؟

الف )توحید               ب)معاد                    ج )نبوت                            د)امامت

2-این تعریف مربوط به کدام یک از اسم های زیر است (( برنامه و اعتقادات و اعمال و روشی که از جانب خداوند به پیامبر نازل شده و سپس به مردم لازم است  برساند))؟

الف )دین                 ب)برنامه های اعتقادی                      ج )سعادت                د)معجزه

3-کدام یک از موارد زیر ازویژگی های پیامبران اند؟

الف )معصوم بودن                                              ب)دریافت و ابلاغ وحی                  

ج )از هر  گونه بیماری و نقص مبرایند                       د)همه ی موارد

4-حکیم به چه معناست؟

الف )کارهایی بیهوده انجام می دهند                          ب)کارهایی هدف مند انجام می دهد     

ج )کارهایی لغو و بیهوده انجام نمی دهد                     د)موارد ب و ج

5-کدام یک از اهداف زیر هدف از بعثت انبیاست؟

الف )دعوت به نیکوکاری                                      ب)دعوت به توحید

ج )دعوت به معرفت                                  د)همه ی موارد

6-کدام یک از موارد زیر از تعاریف اصطلاحی(( وحی )) شمرده نمی شود؟

الف )القای معانی و معارف به قلب پیامبر از جانب خدای متعال

ب)هرنوع ادراک و تفهیم سری و پنهانی

ج )امری است که فقط از طریق کتاب می توان استخراج کرد                 د)موارد ب و ج

7- وحی لغوی چیست؟

الف )وحی به صورت مستقیم                       ب) هرنوع ادراک و تفهیم سری و پنهانی                   

ج )وحی به صورت ارسال فرشته وحی               د) وحی به صورت مطلق و بدون قرینه

8- معنای واژه معجزه به چه معناست؟

الف)انجام کارهای خارق العاده ی بشری                              ب)آوردن پیام های الهی

ج)از عجز می آید یعنی ناتوانی و انجام کارهایی که بشر عاجز از آوردن آن است   د)الف و ج

9- دادن دو معجزه: تبدیل شدن عصا به مار بزرگ و ید و بیضا از کارهای خارق العاده کدامیک از انبیا می باشد؟

الف)حضرت عیسی      ب)حضرت موسی        ج)حضرت موسی و هارون     د)حضرت ابراهیم

10-کدام یک از موارد زیر از معانی تحدی است؟

الف)ضربه زدن به دشمن                                       ب)دعوت به مبارزه و هم آوردی         

ج)جنگ های خیلی بزرگ                            د)دعوت به رجزخانی

11-عصمت در لغت کدام یک از موارد زیر است؟

الف)رفتن به سوی کارهای بد                        ب)مرتکب شدن به گناه

ج)منع کردن                                           د)همه ی موارد

12-کدام یک از موارد زیر از اقسام عصمت نیست؟

الف)عصمت از گناه                                   ب)عصمت در مقابل دریافت و ابلاغ وحی

ج)عصمت از تمام امورات دنیوی                              د)عصمت از خطا و اشتباه

13- قرآن کریم پیامبران را چه کسانی می دانند؟

الف)کسانی که فقط از جانب خدا آمده و هیچ کس قادر به گمراه کردن او نیست

ب)کسانی که فقط کارشان تعلیم وحی به مردم است

ج)فقط کاتبان قرآن اند                               د)موارد ب و ج

14- واژه عهد قدیم توسط چه کسی نامگذاری شد؟

الف)ترتولیان 200 سال بعد از میلاد     ب)مرقس      ج)میلتوس ، اسقف ساردس           د)پطرس

15- واژه عهد جدید توسط چه کسی نامگذاری شد؟

الف)متّی                            ب)لوقّا           ج)پُولُس                                      د) ترتولیان 200 سال بعد از میلاد    

16-معانی لغوی لیبرالیسم کدام یک از موارد زیر است؟

الف)طرفدار بازگشت یهودیان به فلسطین                             ب)آزادی خواهی

ج)آزاد منشی                                                    د)موارد ب و  ج

17- بنیانگذار صهیونیسم چه کسی بود؟

الف)تئودور هرتزل                          ب)عده ای از سیاسی گرایان

ج)آزادی خواه ها                             د)همه ی موارد

18- یهودیان کدام کتاب را منسوب به حضرت موسی می دانند؟

الف)کتاب منسوب به انبیا                                      ب)کتاب مکتوبات       

ج)کتاب شریعت یا تورات                  د)کتاب نامه ها

19- عالمان اسلام از چه ابزاری برای مشخص نمودن مسایل فقهی استفاده می کنند ؟

الف)قاعده اهم و مهم                       ب)گشوده بودن باب اجتهاد

ج)پیروی از قواعد حاکمه فقهی            د)همه ی موارد

20- اسلام برای اثبات حقانیت خود از چه معجزه ای ارزنده ای استفاده کرده است؟

الف)زنده کردن مردگان                     ب)شفای بیماران لاعلاج

ج)کتاب قرآن                                د)همه ی موارد

21- کدام یک از موارد زیر از دیدگاههای  در مورد رابطه ی بین علم و دین است؟

الف)علم تایید کننده دین                             ب)علم و دین مکمل یکدیگرند

ج)ناسازگاری کامل علم و دین                                د) موارد الف و ب

22- (( هرچه علم اسرار و قوانین طبیعی را بیشتر کشف کند انسان به ظرافت به پیچیدگی های دین پی می برد)) مربوط به کدام یک از دیدگاه رابطه ی بین علم و دین است؟

الف)علم و دین مکمل یکدیگرند                    ب)علم تائید کننده دین است

ج)علم و دین ، دو شیوه بیان یک واقعیت                   د)همه ی موارد

23- (( حوزه علم از دین کاملاً جداست و هیچ گونه تعارضی با هم ندارد )) مربوط به کدام یک از دیدگاههای زیر است؟

الف)ناسازگاری علم و دین                          ب)جدایی کامل حوزه علم از دین

ج) علم تائید کننده دین است                         د)همه ی موارد

24- ((علم و دین هریک جنبه خاصی از حقیقت را بررسی می کنند و هر دو نگرش را گرد آوردیم)) بیان گر کدام دیدگاه است؟

الف )مکمل بودن         ب)تائید کننده دین                 ج)ناسازگاری             د)جدایی هردو

 

 

25- بهترین دلیل بر حقانیت دین کدام یک از موارد زیر است

الف )ارسال تمام کتابهای آسمانی          ب)قرآن و معجزه پیامبر                   

ج)آمد و شد شب و روز                    د)همه ی موارد

26-چه کسی سرپرستی حضرت مریم (ع) را برعهده گرفت؟

الف )حنه                  ب)حضرت زکریا        ج)حضرت یحیی         د)عمران

27- چه قومی عهد جدید را بر عهده دارند؟

الف )یهودیان              ب)مسیحیان                         ج)یونانیان                  د)اعراب

28- تعیین هدف و سمت و سوی علم باید به دست چه کسانی صورت گیرد؟

الف )آگاهان              ب)مریدان                 ج)صالحان و متدّینان              د)همه ی موارد

29- کدام یک از موارد زیر از اقسام عقل است؟

الف )عقل عملی و عقل نظری                        ب)عقل دینی و عقل نظری

ج)عقل عملی و عقل دینی                           د)همه ی موارد

30- امام صادق علیه السلام چه چیزی را راهنمای مومن قرار داده است؟

الف )توحید                         ب)شریعت                ج)عقل                     د)دین

 

باسمه تعالی

 

1.قرآن قول ثقیل است به چه معناست؟

ü   الف)بهره همگان از این کتاب یکسان نیست

ب)ظواهر قرآن آشکار و روشن است

ج)بهره همگان ازاین کتاب یکسان است

د)قرآن از تفسیر بی نیاز است

2.کدام یک از گزینه های زیر از ابعاد اعجاز قرآن نیست؟

الف)اعجاز قرآن از نظر معارف الهی

ب)فصاحت و بلاغت

ü   ج)حکمت الهی

د)اعجاز قرآن از نظر اسرار آفرینش

3.اسلام در لغت به چه معناست؟

الف)کاملترین شریعت

ü   ب)تسلیم شدن و گردن نهادن

ج)هدیه و رحمت

د)فصاحت و بلاغت

4.جمله زیر بیانگر کدام یک از ابعاد اعجاز قرآن است؟

«خداوند برای ابلاغ پیام خود شیواترین و زیباترین الفاظ و جذابترین ترکیب به کار گرفته است»

الف)اعجاز قرآن از نظر معارف الهی

ب)از نظر هماهنگی و عدم اختلاف در سبک و محتوا

ج)اعجاز قرآن از نظر اسرار آفرینش

ü   د)اعجاز قرآن از نگاه فصاحت و بلاغت

5.معاد در لغت به چه معناست؟

ü   الف)بازگشت گاه

ب)اجماع مسلمانان

ج)تسلیم شدن

د)پایان داد ن به چیزی

6.قرآن درباره وجوب نماز،روزه،زکات،خمس و حج سخن گفته اما جزئیات آنها را بیان نکرده است.برای فهم آنها باید کدام روش را در پیش گرفت؟

الف)آگاهی از معانی الفاظ قرآن

ü   ب)مراجعه به احادیث صحیح از پیامبر گرامی اسلام و معصومین (ع)

ج)آگاهی از قواعد زبان عربی

د)آگاهی از تاریخ نزول قرآن

7.کدام یک از گزینه های زیر از دلایل تحریف ناپذیری قرآن نیست؟

الف)اجماع مسلمانان بر عدم تحریف قرآن

ب)زیرا خداوند حفظ و صیانت آن را برعهده دارد

ج)ناتوانی انسان از معارضه با قرآن

ü   د)معصومین همواره مردم را به تدبّر و عمل به قرآن می خوانند

8.سنت در لغت به چه معناست؟

الف)گفتارها و کردارها

ü   ب)روش و طریقه در گفتار و رفتار

ج)تسلیم شدن و گردن نهادن

د)روشمندی در گفتار

9.آیه ی زیر بیانگر کدام یک از اعجاز قرآن است؟

«الذی جَعَلَ لَکم الأرض مَهداً»

الف)اعجاز از نظر هماهنگی

ü   ب)اعجاز از نظر اسرار آفرینش

ج)اعجاز از نظر معارف

د)اعجاز از نظر خبرهای غیبی

10.اسلام در اصطلاح به چه معناست؟

الف)تسلیم شدن و گردن نهادن

ب)هدیه و دارویی شفابخش که خداوند از سر لطف به انسان ها ارزانی داده است.

ج)به معنای بازگشت گاه است

ü   د)آخرین و کاملترین شریعت که خداوند برای هدایت همه انسان ها آفریده است

11.آنچه پیامبران و معصومین در تبیین آیات الهی گفته یا انجام داده اند را چه می نامند؟

الف)اسلام

ب)حجیت سنت

ü   ج)سنت

د)حجیت عقل

12.در مورد خاتم کدام گزینه نادرست است؟

الف)سلسله پیامبران الهی با پیامبر اسلام ختم می شود و لهذا به آن حضرت خاتم الانبیاء گفته می شود.

ü   ب)زینت

ج)انگشتر

د)پایان دادن به چیزی

13.کدام یک از موارد زیر در مورد عقل صحیح می باشد؟

الف)عقل در لغت به معنای منع و بازداشتن است،و در اصطلاح به تمام کردارها و گفتارها گفته می شود.

ب)عقل در لغت به معنای روش و طریقه است،در اصطلاح قوه ای است که او را از سایر حیوانات بار می دارد

ج)قوه ای که انسان را از بیراهه باز می دارد،و در اصطلاح به تمام کردارها و گفتارها گفته می شود.

ü   د)عقل در لغت به معنی منع و بازداشتن است،و در اصطلاح قوه ای است که او را از سایر حیوانات متمایز می دارد.

14.اصولا به واسطه ی................. است که جهت های دیگر را درک می کنیم.لازمه ی عدم حجیت و استدلال های یقینی............. است؟

الف)سنت-شکاکیت محض

ب)عقل-اجماع تناقض

ج)سنت-اجماع تناقض

ü   د)عقل-شکاکیت محض

15.دلیل برتری قرآن بر تمامی معجزات پیامبران پیشین کدام یک از موارد زیر بوده است؟

الف)طول کشیدن نزول آن بر قلب پیامبر

ü   ب)به روز بودن آن و وجود آن در بین عامه مردم

ج)تنوع مطالب و موضوعات آن

د)بیان ساده آن یا همان بلاغت قرآن

16.خداوند بیان و تبیین قرآن را برعهده چه کسانی قرار داده است؟

الف)پیامبر،عالمان و مفسران

ب)عالمان و مفسران متعهد

ج)پیامبر،امامان معصوم

ü   د)پیامبر،امامان،مفسران با صلاحیت

17.اسلام در لغت و در اصطلاح به ترتیب کدام یک از موارد زیر می باشد؟

الف)هدیه و رحمت-آخرین و کاملترین شریعت

ü   ب)تسلیم شدن و گردن نهادن-آخرین و کاملترین شریعت

ج)بازگشت گاه-اجماع مسلمانان بر عدم تحریف

د)تسلیم شدن و گردن نهادن-پایان دادن به چیزی

18.چرا فهم برخی از آیات،بدون مراجعه به احادیث صحیح اسلامی امکانپذیر نیست؟

ü   الف)زیرا اغلب این آیات،مطلق هایی اند که قیود آنها در احادیث پیامبر و امامان آمده است

ب)به دلیل دشوار بودن آیات

ج)زیرا معنای اغلب آیات در احادیث آمده است

د)به دلیل کلی بودن آیات،و راحت بودن فهم آنها از طریق احادیث

19.قرآن در آیه ی مبارکه ی تطهیر به صراحت اظهار می دارد که خداوند رجس را نیز از اهل بیت برداشته است؟مقصود از رجس چیست؟

الف)ضلالت و گمراهی معنوی

ب)نجاست ظاهری و پلیدی آن

ü   ج)هر نوع پلیدی فکری،روحی و رفتاری

د)پرهیز از هر نوع پیش داوری

20.چرا قرآن با وجود اعجاز آمیز بودن، همان زبان متعارف عقلایی است؟

ü   الف)چون باید هدایتگر انسان ها از ظلمات به روشنایی باشد

ب)چرا که مخاطبان،آحاد انسان هایند

ج)عبارات برای فهم توده مردم است

د)حقایق آن برای انبیای الهی است

 

به نام خدا

 

استاد:

 میناگر

 

دانشجو:

احسان ماهرو بختیاری

 

درس:

اندیشه اسلامی (2)

فصل 5

 

تعداد تست: 20

 

1- ولایت در باب ولایت فقیه به چه معناست؟

الف) ربوبیت ¨       ب) سرپرستی و حاکمیت þ         ج) معنویت ¨           د) حکومت و ؟؟؟؟؟ ¨

2- فقیه در بحث ولایت فقیه به چه معناست؟

الف) مجتهدی که آگاه به قوانین اسلام باشد ¨        ب) مجتهدی که با تقوا و کاردان باشد ¨

ج)  هیچکدام ¨                  د) الف و ب þ

3- کدام یک از گزینه های زیر از اهداف حکومت ولی فقیه نیست؟

الف) عدالت را در تمام جامعه بر پا سازد ¨

ب) تربیت و فرهنگ اسلامی را در  جامعه رواج دهد ¨

ج) سطح معنویات و فضایل اخلاقی جامعه را اعتلا بخشد ¨

د) قرآن کریم را به همه مردم آموزش دهد þ

4- این گفته امام علی (ع) مربوط به کدام یک از اهداف ولایت فقیه است؟

«این وظیفه امام است که حدود اسلام و ایمان را به مردم تعلیم دهد »

الف) رواج تعلیم و تربیت و فرهنگ اسلامی در جامعه þ

ب) اعتلا بخشیدن سطح فضایل اخلاقی در جامعه ¨

ج) برپا کردم عدالت در جامعه ¨

د) برابری را در جامعه محقق سازد ¨

5- کدام گزینه از ویژگی های ولی فقیه است؟

الف) کاردانی ¨         ب) ایمان ¨           ج) آگاهی از قانون اسلامی ¨         د) همه موارد þ

6- کدام گزینه از اهداف حکومت ولی فقیه است؟

الف) برپا کردن عدالت در جامعه ¨             ب) تشکیل زمینه برای ولایت حضرت ولی عصر (ع) ¨

ج) اعتلا بخشیدن سطح معنویات جامعه ¨         د) همه موارد ¨

7- پیامبر اسلام می فرمایند: «فردی لیاقت و شایستگی امامت را دارد که دارای سه خصل باشد». این سه خصلت کدامند؟

الف) تقوایی، بردباری، آگاهی ¨                ب) تقوایی، بردباری، نیک حکومت کردن þ

ج) تقوایی، متانت، نیک حکومت کردن ¨              د) نیک حکومت کردن، کاردانی، بردباری ¨

8- عدالت به چه معناست؟

الف)هر چیزی را در جای خود قرار دادن ¨                   ب) آگاهی دادن به مردم ¨

ج) حقوق همه افراد را مراعات کردن ¨                    د) الف و ج þ 

9- کدام گزینه نادرست است؟

الف) حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی است  ¨   

ب) آراستگی به فضایل اخلاقی از ویژگی های ولی فقیه است ¨

ج) عدالت یعنی هرچیزی را در جای خود قرار دادن ¨  

د) هیچکدام þ

10-خردمندان هنگامی که بخواهند مسئولیت مهمی را به کسی واگذار کنند، چند ویژگی را در نظر می گیرند، کدام یک از گزینه های زیر جز این ویژگی­ها است؟

الف) آگاهی فرد به آن مسئولیت و چگونگی انجام آن ¨            ب) توانایی او بر انجام چند مسئولیت ¨

ج) امانت داری او به گونه ای باشد که در کارش خیانت نکند ¨          د) همه موارد þ

11- مشروعیت به چه معناست؟

الف) بر حق بودن þ              ب) مصونیت ¨           ج) سرپرست ¨         د) هیچکدام ¨

12-حاکمیت ولی فقیه انتصابی است، یعنی . . . . . . . . . . . . . .؟

الف) مردم باید با رای خود چنین حاکمیتی را بپذیرند تا استقرار یابد ¨

ب) صفاتی را که قرآن و معصومین برای رهبری جامعه اسلامی بر شمرده اند در ولی فقیه وجود دارد þ

ج) الف و ب ¨                                           د) هیچکدام ¨

13-ولایت فقیه برای اثبات حاکمیت خود به دلیل پذیرفتن نیاز دارد که به آن . . . . . . . . می گویند.

الف) حاکمیت ¨             ب) مشروعیت þ           ج) دلیل عقل ¨        د) دلیل نقلی ¨

14-کدام گزینه نادرست است؟

الف) فقیه به معنای عالم و متخصص در فقه است ¨              ب) فقیه باید باتقوا باشد ¨

ج) هدف حکومت اسلامی عمل به دستورهای الهی است ¨   

د) از اهدافد ولی فقیه حذف برابری و برادری در جامعه است þ

15-حاکمیت وکالتی آن است که . . . . . . . . . . . . . . ؟

الف) حاکم، مقام و سمت خود را از مردم دریافت می کند þ

ب) حاکم، مقام خود را از خدا و معصومین دریافت نماید ¨

ج) حاکم، مقام و سمت خود را از شخص خاصی دریافت نماید ¨

د) هیچکدام ¨

16-حاکمیت ولایتی به دو پایه . . . . . . . . . . . . و . . . . . . . . . . . . . استوار است.

الف) دین و پذیرش مردمی þ                 ب) پذیرش مردمی و رای افراد خاصی ¨

ج) دین و رهبری جامعه ¨                  د) مکتب و گفته معصومین ¨

17-حاکمیت ولی فقیه، هم انتصابی است (. . . . . . . . . . . . . ) و هم انتخابی (. . . . . . . . . . . . . ).

الف) در تحقق و استقرار آن – در اصل نبوت  ¨

ب) در راس مردم – در قرآن کریم ¨

ج) در اصل نبوت – در تحقق و استقرار آن  þ

د) هیچکدام ¨

18-نصب عامه آن است که . . . . . . . . . . . . . . ؟

الف) خداوند و معصومین فرد خاصی را به رهبری جامعه اسلامی انتخاب نکرده اند þ

ب) خداوند و معصومین فرد خاصی را به رهبری جامعه اسلامی انتخاب کرده اند ¨

ج) فرد فقط به انتخاب مردم رهبر شده، بدون داشتن ویژگی هایی که خداوند و معصومین گفته اند ¨

د) گزینه الف و ج ¨

19-این گفته امیر المونین مربوط به کدام یک از ویژگی های ولایت فقیه است؟

«ای مردم! سزاوارترین مردم به امر حکومت کسی است که از همه تواناتر و آگاه تر به اوامر الهی باشد.»

الف) کاردانی ¨       ب) آگاهی از قانون اسلام þ        ج) ایمان  ¨            د) عدالت ¨

20-کدام گزینه ویژگی های ولایت فقیه نیست؟

الف) کاردانی – ایمان – عدالت ¨           ب) کاردانی – آگاهی از قانون اسلام – ایمان ¨

ج) عدالت – ایمان – صداقت þ            د) عدالت – آراستگی به فضایل اخلاقی – کاردانی  ¨

 

 

 

فصل پنجم

اندیشه2

تنظیم: مهشاد امیدی

استاد: میناگر

1-وجود ....... در زندگی اجتماعی انسان، یک نیاز و ضرورت فطری و طبیعی و عقلی به شمار می آیید؟

1)دین   2)جامعه   3) حکومت   4) رهبر

2-پیامبر اسلام در کدام شهر حکومت اسلامی را تاسیس کرد؟

1) مکه 2)مدینه 3) بصره 4) شام

3-ولایت در باب ولایت فقیه در معنای چیست؟

1)سرپرستی 2) حکومت کردن 3) سرپرستی و حاکمیت 4)تصرف در امور

4-هدف حکومت اسلامی چیست؟

1) هدایت بشر 2) رهبری بشر 3) عمل به دستورات الهی 4)گزینه 1و 3

5-اداره و تدبیر جوامع اسلامی به چه عواملی بستگی دارد؟

1) دین ، حکومت

2) قوانین و مقرارات، حکومت

3)حکومت

 4) دین

6-تداوم زنگی اجتماعی، حیات و موجودیت ملت نیازمند ..... و ...... است؟

1)دین و ولایت 2)ولایت و مجری 3)حاکم و مجری 4) فقیه و دین

7- اگر خداوند ..... را در جامعه تعیین نکند، دین از بین می رود و سنت ها و احکام الهی تغییر می کند؟

1) پیامبر 2)فقیه 3) امامان 4) اولی الامر

8-دلایل اثبات ولایت فقیه به دو دسته ...... و ........ تقسیم می شود؟

1) نقلی و عرفانی 2)عقلی و عرفانی 3)عقلی و نقلی 4) حکمی و شرعی

9-کدام یک دلایل عقلی اثبات ولایت فقیه نیست؟

1)      آگاهی فرد به آن مسئولیت و چگونگی انجام آن

2)توانایی او بر انجام چنین مسئولیت

3)امانت داری در انجام مسئولیت

4)هیچکدام

 

10-جامعه ی اسلامی برای اجرای قوانین اسلامی، عدالت، فضایل اخلاقی بی شک به ...... و ....... نیازمند است؟

1)فقیهان و مجتهدان 2) امامان و پیامبران 3)اوالامران و کتاب خدا 4) مجتهدان و علما

11-وظایفی که بعد از پیامبر جانشیانان ایشان باید عهده دار باشند عبارت ان از؟

1)      تبلیغ و بیان احکام الهی

2)      قضاوت و حل اختلاف مردم

3)      رهبری و تصدی حکومت

4)      همه موارد

 

12-بر طبق حدیث امام حسین(ع): جریان کارها و احکام الهی به دست .... دین است که امین حلال و حرام خداوند می باشند؟

1) فقیهان 2) مجتهدان 3) علما 4) پیامبران

 

13-یکی از مسائل اساسی در باب ولایت فقیه، مبنای ..... آن است؟

1)      مقبولیت 2) مشروعیت 3) معروفیت 4) گزینه 1 و 2


                                                                  

14-کدام یک از موارد زیر در تعریف مشروعیت به کار برده نمی شود؟

1)حقایق و بر حق بودن 2) مقبول و معتبر بودن 3) موارد 1 و2   4) هیچکدام

15-از دیدگاه اسلامی، حق حاکمیت اصالتـاً از آن ...... است و هیچ فرد یا گروهی چنین حقی ندارد مگر آن که ..... چنین حقی را به کسی واگذار کرده باشد.

1)      علما-خدا  2) فقیهان- خدا 3) خدا - خدا 4) امامان-پیامبران

 

16-به تعابیری دیگر .... و ...... از طرف خداوند برگزیده شده اند ودلیل و ملاک این ...... همین برگزیدگی از سوی خداست؟

1)پیامبران و علما -  مشروعیت

2) فقیهان و مجتهدان- مقبولیت

3)  پبامبر و امامان معصوم - مشروعیت

4)امامان و پیامبران- مقبولیت

17-انتخاب حاکمیت توسط مردم به چه صورت است؟

1)انتخاب معیار مطابق صفات قرآن و احادیث پیامبران، امامان معصوم می باشند.

2) انتخاب معیار برخلاف صفات قرآن و احادیث پیامبران، امامان معصوم می باشند.

3)گزینه 1 و 2

4) انتخاب معیار مطابق صفات قرآن و احادیث پیامبران، امامان معصوم نمی باشد.

18-حاکمیت ولی فقیه به چه صورت است؟

1)انتخابی  2) انتصابی  3) گزینه 1 و 2     4)مردم سالاری

19-حاکمیت.... آن است که حاکم مقام و سمت خود را از مردم دریافت کند؟

1)      وکالت   2) ولایت  3) امامت 4) حکومت

20-انسان را به خاطر دارا بودن کدام یک از صفات زیر گرامی داشته می شود؟

1)عقل  2) منطق  3) فهم  4) حکمت

21-دلایل اسلام برای لزوم وضرورت تشکیل حکومت چیست؟

1)      وحدت مسلمانان

2)       اجرای برخی از قوانین مستلزم تشکیل حکومت 3

3)      گزینه 1 و 2

4)      برای جلوگیری از گناه و فساد در جامعه 

 

22- فقیه در لغت به چه معناست؟

1)عالم و متخصص در امر فقه2) دانا و عاقل 3) حکیم و توانا 4) آگاه و زمامدار

23-از فقها و مجتهدان در احادیث به چه عنوان یاد شده؟

1)نواب عام امامان معصوم علیهم السلام

2) عادل و عالم به قوانین اسلام

3) با تقوا و کاردان

4) نواب خاص امامان علیهم السلام

24- کدام یک ار فقیهان دوران غیبت امام عصر(عج) نیستند؟

1) شیخ طوسی

2)محقق کرکی

3)ملا احمد نراقی

4) زارة ابن اعین

25- امام خمینی وظایف و اختیارات ولایت فقیه را چگونه معرفی می کند؟

1)عادل و عالم به قوانین اسلام

2) کمتر از اختیارات پیامبران و امامان

3) همان اختیارات پیامبر و امامان معصوم

4) گزینه 1 و 3

26-جایگاه فقیه در امور اجتماعی چگونه است؟

1)همانند جایگاه امامان معصوم (ع)

2) همانند جایگاه پیامبران و دوستدارانشان

3) همانند جایگاه امامان معصوم (ع) و محبانشان

4) جایگاه ویژه ای در نظر مردم دارند

27-کدام یک شامل اهداف حکومت ولی فقه نمی باشد؟

1)عمل به تعالیم اسلام

2)برادری و برابری در جامعه

3)ارتقای سطح زندگی مادی و معنوی

4)جلوگیری به شخص خود از ازدیاد گناه و فساد در جامعه

 

28-در احادیث معتبر ومتواتر،.... و ..... را لازم و ملزوم هم دانستند و جدایی آنها موجب هلاکت و گمراهی جامعه می شود؟

1)      قرآن و عترت

2)      امامت و ولایت

3)      قرآن و احادیث

4)      امامت و نبوت

 

29-در زمان غیبت امام عصر وظیفه ی اجرای احکام الهی بر عهده ی چه کسی است؟

1)مجتهد واجد شرایط

2)علما

3)ولی فقیه

4) اولی الامر

 

30-کدام یک از ویژیگی های ولی فقه نیست؟

1)      آگاهی از قانون اسلام

2)      آگاهی از قانون اساسی

3)      ایمان به تعالیم اسلام

4)      عادل و کاردان

31-پیامبر اسلام فردی را شایسته امامت و رهبری می داند که از .... بازدارنده از گناه برخوردار باشد.

1)عصمت  2)تقوا  3) ایمان 4) همه ی موارد

32-برای اثبات حکم شرعی به کدام یک از موارد زیر می توان استناد کرد؟

1)منبع کتاب 2) سنت معصومان 3) اجماع و عقل 4) همه ی موارد

33- بر طبق روایت از حضرت عصر(عج) : ایشان راویان احادیث امامان و آگاه به احکام خدا را چگونه معرفی می کنند؟

1)      نایبان امام   2) کاتبان امام 3) پشتیبان امام 4) هیچکدام

 

34-کدام یک از موارد زیر جز مهم ترین وظایف پیامبر(ص) نمی باشد؟

1)تبلیغ و بیان احکام الهی

2)قضاوت و حل و فصل اختلافات مردم

3)رهبری و تصدی حکومت

4) تبلیغ تنها واجات الهی

 

35-در عصر غیبت وظیفه رهبری  تدبیر جامعه ی اسلامی به .... آگاه و عادل و با تقوا سپرده شده و وظیفه مردم است که زمینه حاکمیت آنان را فراهم آورند.

1)علما  2)فقیهان 3) مؤمنان آگاه 4)امامان معصوم علیهم السلام

 

36-به چه دلیل در عصر غیبت، فقیه حق حکومت را دارد؟

1)بر اساس قرآن

2)بر اساس عقل

3)بر اساس احادیث

4)موارد 2 و 3

 

37-آیا هر نوع حاکمیتی که مردم پذیرفتند از نظر شرع نیز معتبر است؟

1)بلی  2)خیر  3) اگر بر اساس قرآن و احادیث پیامبر و معصومین باشد بلی   4)اگر فقط با تایید امامان باشد بلی

 

38-معیار تصمیم گیری حاکمیت کدام یک از موارد زیر است؟

1)قوانین دینی

2)ضوابط دینی

3)تشخیص حاکم

4)همه ی موارد

 

39-پیامبر اهداف میانی رسالت خود را چه چیزی میداند؟

1)سرنگونی مشرکان

2)ریشه کنی کفر

3)اجرای عدالت

4)تعیین جانشین

 

40- اگر خداوند اولی الامر را در جامعه تعیین نکند؟

1)دین از بین می رود

2)بدعت گزاران زیاد می شوند

3) سنت و احکام الهی تغییر می کند

4)همه ی موارد

 

باسمه تعالی

نمونه سؤالات اندیشه 2 فصل 4 امامت و ولایت

تهیه کننده آقای: پاپی

 

1.کدام یک از ویژگی ها زیر از ویژگی امامت نیست ؟

الف)امام باید از جانب خدا نصب گردد .□

ب) امام دارای مقام پیراستگی از گناه است.□

ج) نسبت به همه ی امور دینی علم لدنی و وسیع و گسترده داشته باشد.□

د)امام دارای همه شئونات پیامبری و وحی است R

2. متکلمان اهل سنت منصب امامت را چگونه می دانند ؟

الف)عادی و الهی □

ب) غیر عادی و غیر الهی □

ج) عادی و غیر الهی R

د) انتخاب مردم و الهی □

3. عبارت « امامت از مصالح همگانی است که به خود امت بستگی دارد آن ها هر کسی را تعیین کردند او پیشوا و امام خواهد بود » و «امامت ستون و پایه ی دین است » به ترتیب از آن کدام مذهب است ؟

الف) مقنوله – تشیع □    ب) اهل سنت - تشیعR    ج) مقنوله اهل سنت □   د) تشیع- اهل سنت□

4. هدف از تقریب بین مذاهب چیست ؟

الف) به هم نزدیک شدن اندیشه ها R

ب) هماهنگی و وحدت جامعه اسلامی□

ج)پرداختن به مسائل علمی□

د)پیروی از سفارشات قرآن□

5. کدام یک از موارد زیر صحیح نیست ؟

الف) پیامبر در طول 23 سال نبوتش فرصت نیافت تمام تفاضیل و جزئیات احکام الهی را بیان نماید□

ب)هدف از تقریب بین مذاهب اسلامی تأکید بر نقاط مشترک و وحدت و انسجام امت اسلامی در برابر مستکبران و دین ستیزان است.□

ج) از منظر اهل سنت امامت ادامه ی رسالت استR

د)اختلاف درباره ی مسئله ی امامت و جانشینی رسول خدا قبل از رحلت آن حضرت بوده و بعد از رحلت پیامبر به اوج خود می رسد □

6.کدام یک از موارد زیر از انگیزه های جاعلان احادیث نیست؟

الف) به تحریک خلفا و امرای وقت □

ب) مقام خواهی و کینه دوزیR

ج) به خاطر عدواتی که با اسلام داشتند □

د) در ازای مزدی که دریافت می کردند □

7. کدام یک از موارد از دلایل قرآنی از ادله و عصمت امامان نیست؟

الف) آیه انذار  □    ب) آیه ی ولایت □    ج) آیه ی تبلیغ  □     د) آیه ی تطهیرR

8. اولین کسانی که پیامبر اسلام دعوت کرد چه کسانی بودند ؟

الف) دعوت خویشاوندان و نزدیکان R                    ب) دعوت مسیحیان□

ج) دعوت یهودیان □                                               د) دعوت قریشیان □

9. در آغاز رسالت پیامبر نخستین وصی اسلام چه کسی بود ؟

الف) ابی بکر□      ب) حضرت علی (ع)R     ج) ابی لهب   □      د) عمر□

10. هنگامی که امام علی (ع) در حال رکوع انگشتر خویش را به مستمند بخشید کدام آیه نازل شد؟

الف) آیه ی ولایت R  ب) آیه ی تطهیر  □     ج) آیه ی انذار  □       د) آیه تبلیغ□

11. با توجه به آیه ی ولایت کدام گزینه از ولات امامت امام علی (ع) نمی باشد ؟

الف) بسیاری از مفسدان و محدثان درباره ی شأن نزول این آیه گفته اند□

ب) تعبیر ولی در این آیه به معنای سرپرست و حاکم و صاحب اختیار است □.

ج)منظور از ذکات در این آیه اصطلاح فقهی آن نیست □

د) تعبیر ولی در این آیه به معنای سرپرست و حاکم و صاحب اختیار نیستR

12. تعبیر واژه ی ولی در آیه ی ولایت به چه معناست ؟

الف)ناصر و یاور□     ب) سرپرست و حاکم   R     ج) دوست و همراه  □     د)جانشین□

13. منظور از زکات در آیه ی ولایت چیست؟

الف) اصطلاح فقهی آن   □               ب) هر انفاقی که برای خدا انجام گیردR

ب) همان خیرات کردن است □           د) اصطلاح قرآنی آن نیست□

14. زکات اصطلاحی در چه زمانی بر مسلمانان واجب شده است؟

الف) قبل از هجرت □       ب) در آغاز رسالت□      ج) بعد از رحلت پیامبر□    د)بعد از هجرت R

15. کدام آیه برای همگانی کردن دعوت و شروع آن با خویشاوندان و نزدیکان نازل شد ؟

الف) آیه ی انزار  R ب) آیه ی ولایت□     ج) آیه تبلیغ    □   د) آیه ی تطهیر□

16. کدام آیه بر پیامبر نازل شد مبنی بر این که اگر جانشین خود را معلوم نکنی رسالتت را به پایان نرسانده ایی ؟

الف) آیه ی انذار □     ب) آیه ی تطهیر□      ج) آیه ی ولایت□      د) آیه ی تبلیغR

17. پیامبر پیش از طرح ولایت علی در غدیر از چه اصولی سخن گفت ؟

الف) توحید- معاد و نبوتR            ب) امامت – توحید – معاد □

ج) معاد و رستاخیز□                          د) دستورات الهی□

18. طبق فرمایشات پیامبر دو جانشین  گرانقدر پیامبر (ص)کدامند ؟

الف) رسالت و نبوت□       ب) قرآن و عترتR        ج) قرآن و نبوت□         د) نبوت و عترت□

19. حدیث غدیر از احادیث...................است و .............. نفر از صحابه و............ از تابعین آن را از آغاز تاکنون نقل کرده اند؟

الف) متواتر – 110-89 R      ب) متواتر 89-110  □    ج)متواتر 120-98 □    د)متواتر 89-120□

20. منظور از مولا بودن پیامبر و علی (ع) چیست؟

الف) دوست و رهبر□    ب) زعامت و دوستی□    ج)زعامت و رهبریR     د)سرپرستی و زعامت□

21. مقصود از اولویت پیامبر بر مؤمنان چیست؟

الف) صاحب اختیار□                               ب) پیامبر بر مؤمنان از خودش سزاوارتر است R

ج) پیامبر نبی فرستاده ی الهی است□          د) پیامبر (ص) سرپرست مؤمنان است□

22. منظور از سزاوار بودن پیامبر بر مردم چیست؟

الف) پیامبر (ص) به امر الهی حق تصرف در نفوس و اموال مومنان را دارد R

ب) پیامبر (ص) به امر الهی رهبری امت اسلام است□

ج)پیامبر (ص) صاحب اختیار امت خویش است□

د)پیامبر امام علی (ع) را جانشین خویش می داند .□

23. پس از این امام علی (ع) در حادثه ی غدیر جانشین پیامبر شد ، ابوبکر و عمر به امام علی (ع) چه گفتند ؟

الف) اینک تو مولا و سرپرست ما هستی□

ب) اینک تو دوست و همراه ما هستی□

ج)اینک تو سزاوار جانشینی پیامبر هستی □

د) اینک تو سزاوار ترین فرد نسبت به هر مرد و زن مؤمن شده ایی R

24. آخرین امیر دشمنان پیامبر برای خاموش کردن دعوات الهی چه بود؟

الف) تصمیم به قتل پیامبر در بستر خویش□

ب)متهم کردن پیامبر به سحر و جادو□

ج)با توجه به نداشتن فرزند پسر پیامبر پس از مرگ دعوتش خاموش خواهند شد R

د) همه ی موارد □

25. کدام گزینه از حمله اقدامات دشمنان پیامبر برای نابودسازی دعوت ایشان نیست؟

الف) تصمیم به قتل پیامبر در بستر خویش□

ب)متهم کردن پیامبر به سحر و جادو□

ج) دوستی با پیامبر از درِ نفاق افکنی□

د) تصمیم به قتل حضرت علی (ع)R

26. پس از نصب امام علی (ع) در روز غدیر کدام آیه نازل شد؟

الف) آیه ی اکمال دینیR

ب)آیه ی انزار□

ج)آیه ی ولایت□

د)آیه  ی تطهیر□

27. با توجه به نص قرآن کریم کدام مقامات هارون را نسبت به موسی داشت؟

الف) نبوت – خلافت و جانشینی – وزارت R

ب) خلافت- نبوت – امامت□

ج) وزارت – جانشینی – وحیR

د)امامت – خلافت و جانشینی – وحی□

28.کدام یک از دلایل عصمت امامان نیست؟

الف) بر این اساس که امامت یک منصب الهی است خداوند اطاعت مطلق از امامان را لازم شمرده  آن ها همسنگ با اطاعت از خود و پیامبر دانسته□

ب) عصمت اهل بیت را می توان با آیه ی تطهیر نیز اثبات نمود□

ج)بر اساس حدیث ثقلین ، اهل بیت و عترت پیامبر همسنگ با قرآنند □

د)پیامبر امامانِ قبل از خود را مشخص نمودهR

29. از دیدگاه قرآن محبت به اهل بیت چه جایگاهی دارد؟

الف)از ضروریات دینی استR

ب) از فروعات دین است□

ج)دارای پاداش اخروی دارد□

د)مستحب است□

30. از دیدگاه قرآن اولیای الهی ............... هستند ................ که مردم آن ها را می شناسند و............. که مردم نمی شناسند ؟

الف) سه ، ظاهری ، باطنی□                          ب) دو ، ظاهری ، غیبی R

ج) دو ، غایب ، ظاهر □                              د) سه ، ظاهری ، غایب □

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • رصد
  • ۱
  • ۰

باسمه تعالی

نمونه سؤالات تستی اندیشه اسلامی 1 د. آیه الله بروجردی ترم 94- 95

با سلام و آرزوی موفقیت برای دانشجویان عزیز 


قابل توجه دانشجویان محترم مناسب است برای اطمینان بیشتر نسبت به پاسخ های تستی به کتاب نیز مراجعه فرمایید.

 برای به دست آوردن فایل نمونه سؤالات تستی اندیشه 1 تمام فصل ها جمله ی زیر را کلیک نمایید:

http://blog.ir/panel/minagar/mediapanel#list/blog/minagar/archives/

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

اندیشه اسلامی 1

 

 

سوال چهار جوابی فصل یک

 

 

استاد مربوطه

دکتر غلامرضا میناگر

 

 

 

 

تهیه کننده

یاوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)ازمسائل مهم انسان و شاید مهمترین آنها .......... است.

 

الف)خداشناسی            ×ب)خودشناسی              ج)معاد                 د)ایمان به خدا

2)قرآن کریم می فرماید (( آیا انسان به یاد نمی آورد که ما او را آفریدیم و حال آنکه چیزی نبوده است)) اشاره به کدامیک از گزینه های زیر دارد؟

الف)معاد       ×ب)خودشناسی          ج)مراحل خلقت انسان     د)شناخت خدا

3)همه گزینه های زیر از رجحان و ضرورتهای خودشناسی است به جز یک گزینه؟

الف)پیش درآمد جهان شناسی                             × ب)ایمان و عمل

ج)مقدمه کمال انسانی                                        د)حلال مشکلات انسان

4)در باب بعد ادراکی انسان کدامیک از گزینه ها ،زیر شاخه و تقسیم اولیه آن محسوب می شود؟

×الف)عملی و نظری      ب)حصولی و حضوری      ج)انسانی و حیوانی      د)تربیتی و عملی

5)در آیه شریفه ((فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فققعوا له ساجدین)) تسویه به چه معناست؟

الف) مساوی و ترتیب در خلقت                         ب)به اندازه مساوی بودن

ج)به صورت افراط یا تفریط                   ×د)خلقت اعضای بدن به صورت اعتدال

6)این حدیث از کدامیک از امامان معصوم می باشد؟

الف)امام صادق(ع)              ب)امام حسین(ع)       ×ج)امام علی (ع)   د)امام حسن (ع)

7)حدیث امام علی(ع) ((کسی که خود را نمی شناسد چگونه غیر خود را تواند شناخت)).

×الف)پیش درآمد جهان شناسی                 ب)مقدمه خداشناسی  

ج)مقدمه کمال انسانی                            د)حلال مشکلات انسان

8)علت اصلی مشکلات روحی و روانی و فکری و اخلاقی انسان ناشی از..........است.

الف)ناسپاسی                 ب)بی دینی      × ج)خودناشناسی        د)عدم توجه به آخرت

9)در باب حقیقت انسان کدامیک از دو دیدگاه های زیر وجود دارد ؟

الف)مادی و غیر الهی   × ب)مادی و الهی       ج)غیرمادی و الهی    د)غیرمادی و غیر الهی

10)درآیه ی ((الله یتوفی الانفس حین موتها )) کلمه ی یتوفی به چه معناست ؟

الف)حین مرگ بدن انسان می میرد                ب)نیمی از انسانیت انسان گرفته می شود

×ج)روح انسان از کالبد او گرفته می شود                        د)حقیقت وجودی انسان می میرد

11)حدیث زیر از چه کسی می باشد؟

 ((خدایا تو قلب ها را با محبت خود وعقل ها را با معرفت خود سرشته ای))

الف)امام سجاد (ع)         ب)پیامبر اکرم (ص)          ج)امام صادق(ع)       × د)امام علی (ع)

12)ابعاد روح و روان انسان کدامیک از گزینه های زیر متکفل آن می باشد؟

الف)بعد ادراکی انسان و بعد احساسی انسان          ×ب)بعد ادراکی انسان و بعد گرایشی انسان

ج)بعد گرایشی انسان و بعد احساسی انسان               ج)بعد روحانی انسان وبعد عقلانی انسان

13)دین همواره پشتوانه استوار............. بوده و هست.

الف)اخلاق×                 ب)آخرت               ج)وحی                 د)سعادت

14)((انسان قبل از هر چیز باید به ارزیابی و شناخت دقیق توانایی ، شناخت خود بپردازد)) از کدامیک از فیلسوفان زیر می باشد؟

الف)سقراط               ×ب)ایمانوئل کانت          ج)کارل گوستاو یونگ           د)داستایوسکی

15)ریشه بحران های اخلاقی کدامیک از گزینه های زیر نمی باشد؟

الف)غفلت از ساحت غیر مادی انسان                    ب)غفلت از فضائل فطری انسان

ج)عدم توجه به تعالیم پیامبران الهی                      × د)غفلت از مادیات در زندگی دنیوی

16)کدامیک از گزینه های زیر را نمی توان از دلایل فیلسوفان برای غیرمادی بودن روح اقامه کرد؟

الف)من که حقیقت انسان است امری بسیط می باشد                   

 ب)من را نمی توان به دو نیمه من تقسیم کرد

ج)اساسی ترین خاصیت اجسام تقسیم پذیر بودن است که در روح وجود ندارد

د)روح و روان انسان را می توان به دو نیمه تقسیم کرد×

 

17)این جمله متناسب با کدامیک از گزینه های می باشد؟

((اگر متعلق شناخت اشیا آنگونه که هست یا خواهند بود باشد به آن حوزه ......... می گویند))

الف)شناخت علمی        ×ب)شناخت نظری        ج)گرایش حیوانی        د)گرایش انسانی

18)همه ی گزینه های زیر نمونه ای از گرایش های حیوانی است به جز گزینه؟

الف)گرایش به حفظ ذات صیانت از خود                    × ب)گرایش به خودشناسی

ج)گرایش به خوردن و آشامیدن                                    د)گرایش به تولید مثل و یا جنس مخالف

19)به تعبیر استاد مطهری اخلاق منهای ......... و ......... و ......... همچون اسکناس بدون پشتوانه است.

الف)عمل صالح و خدا و پیامبر                  ب)اصول دین و فروع دین ودوری از محرمات،انجام واجبات

×ج)خدا و دین وایمان                      د)عمل صالح و پیامبر ودوری از محرمات ،انجام واجبات

20)کدامیک از گزینه های زیر علت قوی تری برای بحران های انسانی معاصر(بحران های اخلاقی ،معرفتی ،روانی،معنوی ) است؟

الف)پیشرفت علم و فناوری         ب)رفاه آسایش       ج)تغییر شکل زندگی  ×د)خود ناشناسی

21)از چه راه هایی به ابزارهای شناخت ((قوه عقلانی وشهود عقلانی)) به ترتیب دست می یابیم؟

الف)از امور نامحسوس به امور محسوس راه یابد-بی واسطه امور حسی را مشاهده کند

ب)از امور محسوس به امور نامحسوس راه یابد- بی واسطه امور غیر حسی را مشاهده کند×

ج)بی واسطه امور غیر حسی را مشاهده کند-از امور محسوس به امور نامحسوس راه یابد

د)بی واسطه امور حسی را مشاهده کند-از امور نامحسوس به امور محسوس راه یابد

 

22)این حدیث از کدامیک از پیامبران می باشد ((من برانگیخته شدم تا مکارم اخلاق را به اوج خود برسانم))؟

الف حضرت آدم         ب)حضرت موسی         ج)حضرت عیسی        × د)حضرت محمد(ص)

 

23)دو بال که انسان را به سعادت دنیوی واخروی برساند کدام است؟

الف)شهود عرفانی و وحی الهی     ب)حس وعقل    ×ج)عقل و وحی       د)شهود عرفانی و عقل

 

24)کدامیک جزء حوزه های انسان شناسی نیست؟

الف)حقایق در باب چیستی و ارزش واقعی انسان                   ب)راز آفرینش انسان

ج)مراتب وجودی بشر         × د)سنت ها و قوانین عام حاکم بر کل هستی و درجات و مراتب آن

 

25)کدامیک ازگزینه های زیر از شاخه های ادراک نظری می باشد؟

الف)علوم تربیتی      ×ب)علم حضوری ج)حکمت علمی       د)علم به تکالیف و وظایف انسان

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

شیوا علیشاهی

استاد مربوطه  :  استاد میناگر

درس اندیشه اسلامی 1

 

 

فصل 2 وجود خدا

 

 

 

1- راه رسیدن به سعادت .............. و جایگاه آن ..........است.

الف)علم-قلب  □                        ب)ایمان- قلبn

ج) ایمان عقل□د)علم –عقل□

2-کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف)اگر علم و معرفت وجود یابند ایمان نیز ضرورتا وجود پیدا می کند.n

ب)ایمان به معنای علم نیست.□

ج)انسان خود باید ایمان را احساس بکند و با تعاریف لفظی نمی توان حقیقت را آشکار ساخت.□

د)ایمان عامل رستگاری و از ویژگی های پرهیزگاران است و انسان را از تاریکی به نور می برد.□

3- وظیفه ی مومن کدام یک از موارد زیر است؟

الف)اعتقاد و تصدیق قلبی به خدا□                ب) اعتقاد به رسالت و قیامت□

ج)عمل به دستورات خداوند□                     د)همه مواردn

4-دلیل انکار کردن قوم بنی اسرائیل کدام یک از موارد زیر است؟

الف)حضرت موسی را قبول نداشتند□                  ب)روحیه ی برتری جویی و ستمکاری داشتند□

ج)به خداوند اعتقاد نداشتندn                            د)عدم آگاهی□

5-از دیدگاه اسلام ایمان دینی مبتنی به کدام یک از موارد زیر می باشد؟

الف)عقل□           ب)علم□           ج)1و2n                   د) ایمان به آگاهی□

6)بدترین جنبندگان نزد خداوند چه کسانی هستند؟

الف)کسانی که تعقل نمی کنندn                             ب)کسانی که با خوشرویی رفتار نمی کنند□

ج)ظالمان□                                                     د)افراد گنهکار□

7)خداوند به مردم 2 حجت دارد:.................و...............که حجت...............رسولان و انبیاء هستند و حجت.............. عقل است.

الف)ظاهری-باطنی-ظاهری-ظاهری□                      ب)ظاهری-باطنی-باطنی-ظاهری□

ج)ظاهری-باطنی-باطنی-باطنی□                              د)ظاهری-باطنی-ظاهری-باطنیn

8)کدام عبارت صحیح است؟

الف)خداوند ایمان را بدون عمل نمی پذیرد□

ج)ایمان بدون عمل،ایمان راستین و نجات بخش نیست□

ب)هرکس عاقل است دین دارد□                         د)همه مواردn

9)به چه دلیل است که نمی توان گفت چه کسی اهل بهشت و چه کسی اهل جهنم است؟

الف)وجود اختیارn       ب)ایمان□            ج)دشواری این کار□         د)هیچکدام□

10)به اقتضای چه چیزی خداوند پیامبران را برای هدایت انسان ها بر انگیخت؟

الف)ربوبیت□       ب)خالقیت□             ج)حکمت□             د) گزینه1و3n

11-از متعلقات ایمان که قرآن در آیات متعددی برشمرده است کدامند؟

الف)ایمان به آخرت□              ب)ایمان به خدا□       ج)ایمان به ملائکه□      د)همه مواردn

12- علائمی که ما از طریق حواس درک می کنیم کدام است؟

الف)عالم شهادت□             ب)ب)عالم محسوس□     ج)1و2n       د)همه موارد□

13- کدام جمله صحیح نمی باشد؟

الف)عالم غیب از طریق حواس قابل درک نیست.n

ب)جایگاه ایمان از دیدگاه قرآن قلب آدمی است.□

ج)ایمان به عالم غیب از متعلقات ایمان است.□

د)هیچکدام□

14- بالاترین درجه ایمان.......... و مختص............... است.

الف)عصمت – پیامبران و ائمه(ع) n               ب)عصمت – فرشتگان□

ج)عصمت – انسان□                           د)عمل صالح – انسان□

15- مؤمن برای اینکه خودش را توانمند سازد باید کدام یک از موارد زیر را رعایت کند؟

الف)در برابر اوامر خداوند تسلیم باشند□         ب)عملش را نسبت به متعلقات ایمان بیفزاید□

ج)بکوشد به لوازم ایمان پایبند باشد□            د)همه ی مواردn

16- انسان باید بکوشد تا به لوازم ایمان پایبند باشد یعنی چه؟

الف)در برابر خداوند گناه نکند□                   ب)پیوسته به فکر قیامت باشد□

ج)نگذارد هوای نفس بر او غلبه کند.□           د) همه مواردn

17- کدام یک از موارد زیر صحیح نمی باشد؟

الف)اهل ایمان در درجه ایمان یکسانندn

ب)هرچه ایمان انسان قوی تر باشد ظرفیت وجود انسان بالاتر می رود □

ج)مؤمنان کسانی هستند که چون یاد خدا را می کنند دلهایشان می ترسد□

د)مومنان بر خدای خود در هر زمانی توکل می کنند□

18- کدام یک از جملات زیر صحیح است؟

الف)ایمان و کفر دو امر اختیاری اند□                     ب)گزینه الف و جn

ج)از نظر قرآن عمل کافران مانندسراب است□            د)هرعملی بر ایمان دلالت دارد□

19- ایمان به چه معناست ؟

الف)امنیت یافتن□            ب)جاگیر شدن اعتقاد در قلب□

ج)تصدیق چیزی با اطمینان□             د)همه مواردn

20- در جهان اسلام کدام فرقه به عقل گرایی افراطی معروف است ؟

الف)رویکرد معتزلهn                              ب)رویکرد اصل حدیث□

ج)رویکرد اشاعره□                               د)رویکرد تشیع□

21- کدام مکتب در حالی که حجت استدلال عقل را باور دارد به وحی هم اهمیت می دهد.

الف)تشیعn              ب)معتزله□          ج)اشاعره□               د)اهل حدیث□

22- کدامیک درباره مکتب تشیع صحیح است ؟

الف)طرفداران مکتب تشیع بر آن اند که هم در رجوع به دین و هم در کشف احکام درونی نیازمند عقل هستیم□

ب)احکام دینی یا به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم بر عقل مبتنی است□

ج)عقل حجت الهی در نهاد آدمی است□

د)همه مواردn

23- کدام یک از نظر ایمان گرایان افراطی نیست؟

الف)ایمان را مبتنی بر یقین و عدم شناخت می دانند□

ب)هرجا شناخت و معرفت باشد ایمان در کار استn

ج)گزینه الف و ب□                      د)هیچکدام□

24- قرآن کریم دلیل نزول قرآن را چه چیزی می داند؟

الف)شقاوت مردم□           ب)گمراهی□         ج)تعقلn               د)هیچ کدام□

25- کدام یک از موارد زیر از اهمیت خودشناسی است؟

الف)مقدمه کمال انسان□                                                 ب)پیش درآمد جهان شناسی□

ج)مقدمه ی خداشناسی□                                              د)همه مواردn

26- کدامیک تعریف علت فاعلی است؟

الف)موجودی که معلول را پدید می آورد□              ب)منشاء حرکت و دگرگونی اجسام وحالات□

ج) فاعل طبیعی که در فیزیک و طبیعت بکار می رود□       د)همه مواردn

27-ملاک احتیاج معلول به علت کدام است؟

الف)فقر معلول□          ب)ضعف معلول□             ج)الف و بn             د)بی نیازی معلول□

28- تعریف تقریر برهان علّی کدام است؟

الف)جهان معلول است و هر معلول نیازمند علت است آن علت خداوند است.n

ب)جهان علت است و خداوند این جهان را اداره می کند.□

ج)جهان علت است و پدیده های جهان معلولند.□

د)هیچکدام□

 

باسمه تعالی

 

اندیشه اسلامی 1 بخش2 قسمت اول

1) این سخن از کیست ؟ حمد و سپاس ویژه خدایی است که حمد خود را به بندگان الهام کرده و سرشت آنان را بر معرفت خود آفریده ؟

امام صادق (ع)            امام سجاد (ع)             امام علی ( ع)           حضرت محمد ( ص)

2) خداوند انسان را بر فطرت ............. خلق کرده .

خداشناسی      دینداری       هر دو گزینه      هیچکدام

خداشناسی از ............... انسان به ............ حکایت می کند .

الف: گرایش درونی ، به خدا                   ب: گرایش درونی ، به پیامبر

ج: گرایش بیرونی به پیامبر                  د: گرایش بیرونی ، به خدا

3) مجموعه ای از امضاء که به گونه ای با هم ارتباط دارند که همگی هدفی مشخصی و معینی را دنبال می کنند را مجموعه ای ..................... می گویند

4) مجموعه ای از اعضاء  به گونه ای با هم ارتباط دارند که همگی هدفی شخصی و معینی را دنبال می کنند را مجموعه ی ........... می گویند .

مجموعه ی پویا        2) هر دو گزینه      3) مجموعه ی منظم     4) هیچکدام

5) کدام یک از ویژگی های خدا نیست ؟

الف ) گذر زمان او را تغییر نمی دهد     ب) حالت او تغییر می یابد    

ج)افول و زوال بر او راه ندارد      د) سکون و حرکت بر او عارض نمی شود

6)  اگر به موجودات نیک جهان بنگریم همه آنها حداقل دارای یکی از صفات ناقص هستند در نتیجه همه آنها .......... خواهند بود .

الف ) علت        ب) منظم      ج) معلول        د) هیچکدام

7) ....... به معنای این است که علت وجودی موجود خود او باشد یعنی وجود موجود بر خود متوقف باشد.

الف ) متاخر    ب) محتاج           ج)دور      د) همه ی موارد

8) در برهان اصل علیت: یعنی ....... گمارده شده است

الف ) هر معلول علتی ندارد       ب) هر معلولی علتی دارد   

ج) امری بدیهی است               د) هیچکدام

9) امور فطری از آن حیث که فطری و مقتضای آفرینش اند ، نیازمند به ................ ندارند

الف ) تعلیم و تعلم             ب) استراحت      ج) دلیل نقلی      د) تعلیم به تنهایی

10) راه انفس را می توان به تعبیری ............... نامید

الف ) راه روشن     ب) راه فطرت     ج) شناخت قلبی         د) نظم پدیده ها

11) قرآن در آیه ای تصریح می فرماید که تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند برای خدا سجده می کنند و سجده کردن برای خدا نوعی .............. است

الف ) خداشناسی      ب) اخلاص      ج) خداجویی        د) تعلیم و تربیت

12)موجودی که تغییر می پذیرد بی گمان ............ دارد در نتیجه ................. است .

الف ) فقر وجودی ، علت      ب) فقر وجودی ، معلول       ج) نظم ، علت    د)نظم ، معلول

13) هر نظمی بر ناظمی حکایت می کند در نتیجه عالم طبیعت بر اساس یک ............ بوجود آمده

الف ) منظم           ب) ناظم           ج) هر دو مورد 1 و 2              د) فاعل و قابل

14) مفهوم نظم اعتباری :

الف ) چیزهای نا منظمی که ما می بینیم در نهایت به یک پدیده منظم منجر می شود

ب ) از لحاظ موضوع طبقه بندی شود     ج) گزینه ی 1 و 2     د) هیچکدام

15) فَطَر در اصل به چه معناست ؟

الف ) آغاز و شروع    ب) حمد و سپاس      ج) خداشناسی      د) تذکر

16 ) اموری را می توان فطری دانست که ............ را دارد و دارای چند ویژگی اند ؟

الف ) آفرینش موجود  اقتضای آنهاست و دارای 1 ویژگی اند .

ب) شناخت قلبی و بی واسطه را دارد و دارای 1 ویژگی اند

ج) آفرینش موجود اقتضای آنهاست و دارای 3 ویژگی اند

د) شناخت قلبی و بی واسطه و دارای 3 ویژگی

17 ) عام علت شامل علل .............. نیز می شود اما علت معنای خاص نیز دارد که عبارتست از موجود ی که با وجود ان تحقیق و وجود موجودی دیگر ضرورت پیدا می کند و این علت را علت ........ نیز می گویند .

الف ) تامه ، ناقصه    ب) نهایی ، مختصر    ج) ناقصه، تامه             د) مختصر ، نهایی

18) فیلسوفان علت را بر 4 قسم می دانند که عبارتند از

الف )  علت مفعولی ، علت آفرینش ، علت مادی ، علت فقر

ب) علت معنوی ، علت آفرینش ، علت مادی ، علت فقر

ج) علت فاعلی ، علت غایی، علت صوری و علت مادی

د) علت آفرینش  ، علت غایی ، علت مادی ، علت مفعولی

19) علت صوری چه مفهومی دارد ؟

الف ) صورت و فعلیتی است که در ماده پدید می آید    ب) زمینه پیدایی معلول است و در ضمن آن باقی می ماند .            ج) معلول از آن پدید می آید      د) انگیزه فاعل برای انجام کار

20) تعریف برهان نظم عبارتست از :

الف ) یکی از برهان های خداشناسی      ب) یکی از برهان های خودشناسی

ج) یکی از برهان های آفرینش        د) یکی از برهان های متعلقات است

22) در جهان غرب متفکران مانند پلانتینگها در مورد وجود خدا به چه معتقدند ؟

الف ) ایمان گرای افراطی ، ایمان از جایی شروع می شود که عقل تعطیل شود

ب)وجود خدا بدیهی است ، اما اگر بتوانیم دلیلی برای وجود خدا بیاوریم تنبه بیشتر ما می شود

ج) وجود خدا به همین روشنی نیست و دلیل می خواهد

د) وجود خدا روشن است ، بدیهی است و دلیل نمی خواهد

23- کدام یک صفت معلولیت را ندارند ؟

الف ) زوال و مرگ داشتن     ب) محدودیت مکانی داشتن      ج) حالت او تغییر نمی یابد و مثل و مانند نداشتن         د) گذر زمان او را تغییر می دهد

24- تقدیر برهان عِلّی ، با توجه به کدام مورد زیر نیست ؟

الف ) علت و معلول    ب) اصل علیت      ج) اثبات معلولیت عالم     د) جهان و معلول

25-  این سخن از کیست ؟ هر چیزی غیر از خدا معلول است

الف ) امام حسن (ع)   ب) امام علی(ع)      ج) امام رضا ( ع)         د) امام صادق ( ع)

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

هاشمی

سؤالات تستی اندیشه 1   بخش 2 قسمت2    

استاد:

 

از مجموعه بیانات امام علی (ع) روشن می گردد که ـــــــ در ساختار ـــــــ و پیچیده موجودات جهان، موجب می شود تاانسان به ناظم ــــــــ و علیم اذان کند.

الف)تفکر-منظم-حکیم          ب)تعقل-مرتب-عادل

ج)تفکر-بی نظم-حکیمد)تعقل-منظم-رحیم

2-برهان نظم به صورت های مختلفی قابل طرح است که همه ی آن ها یک ـــــــــــ دارند.

  الف)خدای واحد             ب)هسته مشترک

  ج)شباهت هایی             د)تفاوت هایی

3-  ـــــــــ از مفاهیمی است که معنای روشنی دارد و در برابر هرج و مرج و آشفتگی به کار می رود.

الف)ترتیب                      ب)نظم

 ج)بی نظمی                   د)ایمان

4- ــــــــ مجموعه ای است که اجزای ان به گونه ای با هم ارتباط دارند که  گاهی هدف یگانه و مشخصی را تعقیب می کنند.

الف)پدیده منظم                           ب)جهان

ج)بدن انسان                               د)جهان آخرت

5- ـــــــــ را می توان به سه صورت مطرح کرد. برهان نظم هدف مندی، برهان نظم از موارد جزئی و ـــــــــ  .

الف)برهان نظم- سازمان دهی حساب شدهب)حکمت دنیا- سازمان دهی حساب شده

ج)برهان نظم  -  برهان هماهنگی در کل عالم           د)حکمت دنیا- برعان هماهنگی در کل عالم

6- خداست که با هدایت خویش چنان تدبیر می کند که گیاهان همواره میوه های گورارا تولید می کنند، به کدام تقدیر از برهان است؟

الف)برهان نظم               ب)برهان علم

ج)برهان آخرت                   د)برهان عقل

7- زمام هر جنبنده ای به دست تو است و بازگشت هر آفریده ای به سوی توست، از کدام امام است و به کدام برهان اشاره دارد؟

الف)امام حسن-برهان نظم                              ب)پیامبر- برهان عقل

ج)امام علی- برهان نظم                             د)پیامبر- برهان نظم

8- اصلی که بر اساس آن، از نظم موجودات عالم به ناظم حکیم پی می بریم اصل ــــــــــ بین  ــــــــــ و ـــــــــــ است.

الف)اصل سنخیت – معلول – علیت)        ب)اصل سنخیت – علت –معلول

ج)برهان نظم – معلول- علت                  د)برهان نظم – علت – معلول

9- پس خداوند آفرینش را آغاز کرد. و اجزای ــــــــــــ را با هم سازوار ساخت.

الف)هماهنگ                                   ب)مرتب

ج)نظم                                              د)مخالف

10-جهان مجموعه ای هماهنگ است که از سر ـــــــــ و علم و تدبیر آراسته شده است.

الف)حکمت                       ب)عدالت

ج)عقل                                    د)رحمانیت

11- هر نظمی بر اساس بداهت ـــــــــ از ناظمی حکیم و با شعور ناشی می شود.

الف)علمی                             ب)عقلی

ج)هماهنگی                            د)منطقی

12- ـــــــــــ گرد آمدن اجزای متفاوت و با کیفیت و ــــــــــ ویژه ای در یک مجموعه است.

الف)جهان- کمیت                             ب)جهان- ویژگی

ج)نظم- کمیت                                د)نظم- ویژگی

13- اگر در مجموعه ی منظم دقت شود مشخص می شود که سه عنصر اصلی مفهوم نظم عبارت است از طراحی و برنامه ریزی دقیق و ـــــــــ و هدفمندی.

الف)نظم                                ب)حساب و بازرسی

ج)حکمت                       د)سازماندهی حساب شده

14- برهان هدفمندی بر هدفمندی  موجودات ـــــــــــ تاکید دارد.

الف)جهان                     ب)منظم

ج)با هدف                     د)برتر

15- پالی ــــــــــــ را با یک ساعت مقایسه کرد و چنین دلیل آورد که اگر شخصی در یک جزیره دور افتاده ساعتی بیابد این مزمن است که ساعت را ــــــــــ ساخته، درست ـــــــــ .

الف)چشم –موجودی- نیست                       ب)چشم –موجودهدفمند- است

ج)نظم- شخصی- نیست                              د)نظم- شخصی- است

16-عالم طبیعت، پدیده ای ــــــــ است یا در عالم پدیده های ــــــــ وجود دارد.

الف)نظم- منظم                            ب)منظم-نظم

ج)منظم-منظم                              د)منظم- ناظم

17- اجزای پدیده منظم با هماهنگی و آرایش خاصی و برای ـــــــــ کنار هم هستند.

الف)دلایل خاصی                                  ب)موجودات

ج)قدرت خداوند                       د)وصول به هدف مشخصی

18-پدیده های منظم همواره به سوی ــــــــــ در حرکتند.

الف)غایتی                           ب)خدایی

ج)نظم                                د)خوشبختی انسان

19-آن چه ـــــــــ و ـــــــــ نی تواند به سوی غایتی حرکت کند.

الف)عقل-تفکر                              ب)علم- اندیشه

ج)ایمان- هدف                                د)علم- آگاهی

20-موجودات خود فاقد علم و آگاهی هستند. بنابراین موجودی آگاه و ـــــــــ آن ها را به سوی غایت هدایت می کند.

الف)حکیم                                  ب)مدبر

ج)عالم                                      د)عاقل

21-اگر در آسمان  زمین خدایانی جز الله و جود داشته باشد می شود  به کدام برهان دلالت دارد؟

الف) برهان نظم                              ب)برهان عقل

ج)برهان فطرت                               د)برهان هماهنگی

 

باسمه تعالی

باسمه تعالی

سوالات تستی اندیشه 1  از بخش سوم فصل سوم : انواع صفات خداوند

1-   کدام گزینه در مورد عدل تشریعی صحیح نیست ؟

الف) تکالیف پیامبران بر مبنای عدل و دادگستری است .

ب) به این معناست خداوند در قیامت میان افراد به عدل داوری می کند .

ج) بر اساس این قسم از عدل، خداوند قابلیت و توانایی انسان را در نظر گرفته است .

د) بر اساس این قسم از عدل خداوند همه احکام لازم برای سعادت انسان را فرو فرستاده است .

2-   قراردادن هر چیزی در جای مناسب خود به کدامیک از صفات خداوند اشاره دارد ؟

    الف) حکمت      ب)اراده الهی     ج) عدل الهی            د) قدرت الهی

3-   حکمت خداوند اقتضا می کند که مرگ پایان زندگی نباشد زیرا ................؟

الف)انسان ظرفیت جاودانه زیستن را دارد .

ب)انسان می خواهد به کمال برسد .

ج) پیامبران بیم دهنده و بشارت دهنده اند.

د) انسان می خواهد جبران مافات کند .

4-   در کدام اراده امکان تخلف وجود ندارد ؟

الف) تکوینی           ب) تشریعی            ج) تشریفی              د) تکوینی و تشریعی

5-   آیه شریفه «الله لا اله الاّ هو الحیّ القیوم» بیانگر کدام صفت است ؟

الف) علم               ب) قدرت               ج) حیات             د) اراده

6-    معنای سمیع و بصیر بودن به کدام صفت الهی بر می گردد ؟

الف) علم             ب) قدرت                ج) اراده            د) وحی

7-   کدام یک از صفات زیر مشتمل بر نوعی اضافه به غیر (از ذات) می باشد ؟

الف) حیات الهی           ب) علم الهی              ج) قدرت الهی            د) رزاقیت

8-   قدرت خداوند به محالات ذاتی تعلق نمی گیرد نشان از چیست ؟

الف)محدودیت قدرت الهی                   ب)نقص فاعل                

          ج) نبود امکانات و نیز نقص قابل     د) عدم قابلیت داشتن ایجاد این امور (نقصان خودِ محال ذاتی)

9-   دو قسم اراده الهی عبارتند از:

الف)تکوینی- تشریعی                        ب) تشریعی – تکلیفی

ج) مشیت- رضایت                           د) محدود- نامحدود

10-کدام گزینه از دلایل و استدلال های مربوط به حکمت خدا نمی باشد ؟

        الف) تناسب اثر با موثر                      ب) نبودن علتی بر نا استواری

         ج) تناسب جهان تکوین و تشریح         د) مطالعه نظم و اسرار خلقت

 

 

   11- ارسال پیامبران برای هدایت انسان ها به اقتضای کدام صفت خداوند است ؟

        الف) عدالت              ب) حکمت               ج) رحمت                د) رحمانیت

   12- مقصود از این جمله از تعریف عدل«العدل یضع الامور مواضعها» چیست ؟

       الف) هر چیزی در جایگاه مناسب خود گذاشتن   

      ب) حق هر کس متناسب با استحقاقش به او دادن

       ج) متناسب با جرم، مجرمان را مجازات کردن  

       د) هر سه مورد

   13- کدام گزینه در مورد قدرت الهی درست است ؟

         الف) گستره قدرت الهی محدود به مخلوقات است .

         ب) قدرت خدا به هر امری تعلق می گیرد خواه امکان تحقق داشته باشد خواه نداشته باشد

         ج) اموری که قابلیت ایجاد ندارند برای قدرت الهی پدید نمی آورند .

          د) قدرت الهی آنقدر شامل است که به محالات ذاتی هم تعلق می گیرد .

    14- صفت عدل با کدام صفت پیوند نزدیکی دارد ؟

           الف) حاکمیت           ب) حکمت           ج) مالکیت         د) قدرت

    15- کدام یک از مفاهیم زیر در باب اراده الهی در واقع منکر اراده خداوند است؟

           الف) اراده الهی به معنای اعمال قدرت و حاکمیت است .

           ب) اراده الهی در مقام ذات به معنای رضایت خداوند به ذات خویش است .

            ج) اراده الهی در مقام فعل، رضایت الهی به فعل خدا است .

            د) اراده الهی به معنای علم خدا به نظام اصلح و احسن است .

    16- به طور خلاصه اگر بخواهیم دو نشانه از نشانه های حیاتی را در موجودات طبیعی نام ببرید آن دو کدام است ؟

          الف) رشد و ادراک  ب) رشد و فعالیت     ج) ادراک و فعالیت     د) ادراک امور جزئی و فعالیت

    17- «اتقان و استواری فعل خدا» و «قبیح و بیهوده نبودن فعل خداوند» به ترتیب بیانگر کدام صفات الهی اند ؟

          الف) حکمت-قدرت      ب) قدرت-حکمت      ج) حکمت-حکمت     د) قدرت-قدرت

   18- کدام یک از صفات زیر صفات نفسانی است ؟

          الف) حیات الهی         ب) علم الهی        ج) قدرت الهی       د) رزاقیت

   19- ادراک و فعالیت بر اساس چه چیزی افزوده یا کاسته می شود .

         الف) درجه وجودی      ب) عقل              ج) عالم بودن          د) نوع حیات

20- کدام مورد درباره صفات ذاتی درست است؟

       الف) برای انتزاع صفات ذاتی به وجود مخلوقات نیاز است                     

       ب) رازقیت خدا جز صفات ذاتی خداوند است .

       ج) قدرت جز صفات ذاتی خداوند است و صفات ذاتی همواره در ارتباط با مخلوقات نیست و تنها به ذات تکیه دارد.

       د) صفات ذاتی همواره در ارتباط با مخلوقات معنا می یابند .

   21- کدام از صفات خداوند در نظر امامیه از اصول دین و مذهب به شمار می رود؟

      الف) حیات        ب) حکمت      ج) عدالت     د) قدرت

   22- علم و قدرت الهی از کدام صفت است ؟

      الف) نفسی             ب) اضافی     ج) عدالت           د) سلبی

   23- چه دلایلی بر وجود صفت قدرت الهی است ؟

      الف) اعطای کننده کمال به همه موجودات                   ب) اتقان و نظم شگفت انگیز مخلوقات  

       ج) حیات مخلوقات                           د) الف و ب

  24- کدام مورد درباره ی عدل  الهی صحیح است ؟

   الف) عدالت جزائی خداوند ایجاب نمی کند که افرادی هم که به آنها تکلیفی ابلاغ نشده، در صورت لزوم مجازات شوند .

      ب) نظام حاکم به خلقت گواه و روشنی بر عدل الهی نیست .

   ج) خداوند با توجه ظرفیت وجود انسان، احکام را برای او مقرر ساخته است .

       د) این صفت جزء صفات ذات خداوند است .

 

شماره سوال

جواب سوال

شماره سوال

جواب سوال

شماره سوال

جواب سوال

1

ب

10

د

19

الف

2

ج

11

ب

20

ج

3

الف

12

الف

21

ج

4

الف

13

ج

22

ب

5

ج

14

ب

23

د

6

الف

15

د

24

ج

7

د

16

ج

 

 

8

د

17

ج

 

9

الف

18

الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

1-مسئله شر یکی از صفات ...............،خدا..................،................،.................را به چالش می کشد.

الف)دوگانه، علم، قدرت مطلق                                  ب)سه گانه، علم، قدرت مطلق، خیرخواهی

ج)دوگانه، حکمت رحمت                                     ج)سه گانه ،حکمت، رحمت ،مغفرت

2-شر به طورکلی به دو قسمت .............،................تقسیم می شود؟

الف)اخلاقی،مادی                               ب)طبیعی،ذاتی

ج)اخلاقی،طبیعی                                    د)ذاتی،مادی

3-شر اخلاقی نتیجه عامل ...........است؟

الف)ظلم                       ب)بی فکری

ج)انسانی                       د)طبیعی

4-.............لازمه جهان مادی است؟

الف)شر                         ب)خیر

ج)قدرت                         د)وجدان

5-ابن سینا در کتاب الاهیات شفا در باب شرّیت عالم می گویند اگر عالم مادی به گونه ای خلق میشد که در آن ............نبود،دیگر..............نبود عالم دیگری بود که ............است؟

الف)خیر،مادی،شر             ب)شر،معنوی،خیرمحض

ج)خیر،معنوی،شر             د)شر،مادی،خیرمحض

6-این که می گویند:"خیرات این عالم نسبت به شرور آن کمتر است" نظری خلاف.................آدمی است.

الف)عزت نفس                        ب)وجدان

ج)عقل                                  د)عاطفه

7-کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

الف)شر ناشی از آزادی انسان است.                               ب)شر ناشی از جزئی نگری است.

ج)شر ناشی از جهل انسان است.                          د)الف و ب وج

8-این حدیث امام علی به کدام مورد اشاره دارد:بدانید که شاخه درختی که در بیابان می روید سخت تر وپوست سبزه های خوش نما نازک تر وآتش گیاهان صحرایی افروخته تر و خاموشی آن ها دیرتر است.

الف)شرور،علت شکوفا شدن استعدادها           ب)شر،عاملی برای بیداری از غفلت

ج)شر،هدیه ای به بندگان خالص                         د)شرور،آزمون الهی

9-آیه ی قرآنی زیر به چه موردی اشاره میکند:

وقطعا غیر از عذاب بزرگتر{عذاب آخرت}از عذاب نزدیکتر{عذاب دنیا} به آنان می چشانیم،غیرآنکه {به سوی خدا} بازگردند

الف)شرور،علت شکوفا شدن استعدادهاب)شرور،آزمون الهی

ج)شرور،هدیه ای به بندگان خالص              د)شر عاملی برای بیداری از غفلت

10-کدام گزینه برای(شرور،هدیه ای به بندگان خالص)نادرست است؟

الف)هنگامی که خدا به بنده ای لطف ویژه ای دارد او را غرق در آسایش می کند.

ب)چون خداوند بنده ای را دوست بدارد او را در دریای سختی ها غوطه ور می کند.

ج)پیامبران بیش تر از دیگر مردم به بلا دچار می شوند وسپس کسانی که بریشان شبیه ترند؛هرچه شبیه تر بلا هم بیشتر

د)بلا و مصیبت برای دوستان و بندگان خاص خدا لطفی است که بصورت مصیبت جلوه می نماید.

11-حدیث زیر از کیست؟

چون خداوند بنده ای را دوست بدارد او را در دریای سختی ها غوطه ور می سازد.

الف)امام صادق (ع)                     ب)امام علی(ع)

ج)امام حسن(ع)د)پیامبر(ص)

12-از ویژگی های ذاتی عالم ماده چیست؟

الف)تزاحم                     ب)تلازم

ج)تضاد                       د)الف و ج

13-ملاک سنجیدن خیرات با شرور چیست؟

     الف)کیفیت                ب)کمیت

ج)الف وب              د) کمیت و کیفیت

14-چرا خدا مانع شر در عالم نشد تا جهانی که خیر محض است متحقق شود؟

الف)چون قبلا چنین عالمی خلق شده

ب)چون به گونه ای بود که شری در آن متحقق نبود پس غیر مادی میشد.

ج)چون تزاح و تضاد لازمه ی عالم ماده است.

د)هر سه گزینه

15-شر در جهان از............انسان حاصل می شود و.............انسان ناشی از ................اوست.

الف)شرارت،بی فکری،آزادی و اختیارب)شرارت،بی فکری،عدم اختیار

ج)شرارت،شرارت؛آزادی و اختیار                  د)شرارت،شرارت،عدم اختیار

16-خداوند در قرآن می فرمایند:

مفهوم آیه=اگر انسان ها ایمان نیاورند و تقوا پیشه نکنند به عذاب الهی گرفتار می شوند که ریشه  در ........... و............ انسان دارد.

الف)اعمال زشت و نادرست                   ب)اعمال ناسنجیده و نابجا

ج)اعمال بی پایه و بی اساس                     د)اعمال ماتقدم و ماتاخر

17-آفرینش انسان ............بهتر است از آفرینش انسان............

الف)آزاد ومختار-آزاد ومختار                           ب)آزاد ومختار-مجبور

ج)مجبور- مجبور                                           د)مجبور-آزاد و مختار

18-جمله روبرو ناشی از کدام شر است: اموری که ریشه در قضاوت های سطحی و جزئی و تنگ نظرانه و شتاب زده دارد

الف)شر ناشی از جزئی نگری                ب)شر ناشی از جهل انسان

ج)شر ناشی از آزادی انسان                   د)هیچکدام

19-ترک خیر کثیر به سبب شر قلیل خلاف،.............است.

الف)لطف و حکمت الهی                       ب)قدرت الهی

ج)رحمت الهی                                       د)مغفرت

20-جمله ی"سختی و مشکلات،سبب استقامت و پایداری و آسانی اند و به تعبیری وجود بدی ها و زشتی ها در پدیدار  شدن مجموعه ی زیبای جهان ضروری است" بیانگر چیست؟

الف)شکوفا شدن استعدادها                       ب)بیداری از غفلت

ج)آزمون الهی                                          د)هدیه به بندگان خالص

 

 

فصل پنجم

1-..........و..........نقش اول را در زندگی انسان دارد.

الف)توحید و شرک                           ب)معاد و قیامت

ج)ایمان و تقوا                                                   د) توحید و یگانه پرستی

2-ذات خدا بگونه ای است که تعدد و کثرت بر نمیدارد و نمی توان در عالم خارج و ذهن برای او فرد دیگری تصور کرد.

الف)توحید در ذات                                      ب)توحید در صفات

ج)توحید در خالقیت                                         د)توحید در ربوبیت

3-کدام یک از گزینه ها آثار نماز است؟

الف)مایه ی پاگیزگی                                        ب)مایه انضباط و وقت شناسی

ج)مایه ی شادابی و نشاط                                  د)همه موارد

4-تثلیث چیست؟

الف)خدای پدر                                           ب)خدای پسر و خدای روح القدس

ج)الف و ب                                               د) خدا و خدای پسر و خدای روح القدس  

5-از دیدگاه اسلامی تثلیث ..........است.

الف)باطل                                             ب)جایز

ج)مکروه                                               د)هیچ کدام

6-خداوند واجد همه صفات کمال است و عقل و وحی بر وجود این کمالات در ذات خدا دلالت می کنند،بیانگر کدام توحید است؟

الف)صفاتی                       ب)ذاتی

ج)خالقیت                            د)ربوبیت

7)نوع توحید را مشخص کنید؟

توحید در..........بدین معناست که در عالم،آفریدگار و خالقی جز خدا وجود ندارد و هرموجودی که لباس هستی پوشیده است مخلوق وآفریدگار اوست.

الف)ذاتی                                                 ب)ربوبیت

ج)خالقیت                                             د)پرستش و عبادت

8-کدام گزینه جلوه توحید در ربوبیت است؟

الف)تدبیرتکوینی                                  ب)تدبیر تشریعی

ج)الف و ب                                    د)هیچ کدام

9-تدبیر تکوینی یعنی:

الف)کارگردانی جهان آفرینش                                         ب)اداره جهان همانند ایجاد و احداث آن

ج)فقط ایجاد و احداث آن                                              د)الف و ب

10-قانون گذاری و تشریع فقط ویژه ...........است.

الف)خدا                                                   ب)انسان

ج)پیامبران                                                 د)الف و ج

11-...........بهترین تجلی عبادت خداست.

الف)نماز                                               ب)روزه

ج)زکات                                                   د)خمس

12-یکی از اسرار نماز ........است.

الف)یاد خدا                                        ب)کم شدن گناهان

ج)تقویت روح                                     د)همه موارد

13-توحید در اطاعت یعنی چه؟

الف)که تنها باید خدا را اطاعت کرد                       ب)که در صورت لزوم از امیال خود اطاعت نکند

ج)در مواقع گرفتاری از خدا اطاعت کند                     د)هیچ کدام

14-قانون گذار باید چند ویژگی داشته باشد؟

الف)دو                                            ب)سه

ج)یک                                           د)پنج

15-ویژگی های فرد قانون گذار:

الف)انسان شناس باشد                           ب)از هر نوع سودجویی پیراسته باشد

ج)هیچ کدام                                        د)الف و ب

16-ویژگی رستگاران کدامند؟

الف)ایمان به پیامبر                                        ب)تکریم پیامبر

ج)یاری او و پیروی از آنچه بر او نازل شد             د)همه موارد

17-منظور از"عزروه" در آیه شریفه  چیست؟

الف)تکریم                                         ب)تعظیم

ج)تکریم و تعظیم                              د)هیچ کدام

18-{یوسف} گفت این پیراهن مرا ببرید و برصورت پدرم بیاندازید بینا می شود:

الف)تبرک جستن به آثار اولیای الهی                         ب)بزرگداشت اولیا و انبیای الهی

ج)توسل به اولیای الهی                                            د)الف و ب

 

 

تستهای اندیشه اسلامی(1)

فصل5                  

 

استاد: میناگر     

 

بحری

دانشگاه آیت الله بروجردی

 

1)از منظر قران کریم چه چیزی در زندگی انسان نقش اول را برعهده دارد؟

الف)توحید و شرک þ     ب)قران کریم   ج)خدا و امامان        د)قران و امامان

2)بهترین تجلی عبادت خدا چیست؟

الف)دعای ائمه         ب)احترام به پدر ومادر     ج)صدقه دادن        د)نمازþ

3)عامل برانداختن فاصله طبقاتی چه میباشد؟

الف)امربه معروف     ب)نهی ازمنکر            ج)نمازþ            د)صدقه دادن

4)اعمال انسان جلوه ................. میباشد؟

الف)عقیده و اندیشهþ        ب)توحید           ج)معاد         د)جهان شناسی

5)کدام یک از معصومین (ع)فرمودند:خداوند معلومومقدور است؟

الف)امام علی(ع)          ب)امام حسین(ع)      ج)امام باقر     د)امام صادق

6)تعریف معنای کدام یک ازمراتب توحید است؟(درعالم آفریدگاروخالقی جزخداوجودندارد)

الف)توحید ذاتی      ب)توحید صفاتی      ج)توحیددرخالقیتþ     د)توحید حاکمیت

7)کدام یک ازآیات الهی به توحید درخالقیت اشاره میکند؟

الف)قل الله خلق کل شی و هوالواحدالقهار

ب)ذلکم الله ربکم خالق کل شی لا الله هو

ج)الف و بþ

د) اذا اراد شیا ان یقول له کن فیکون

8)کدام یک از آیات زیر بر مفهوم توحید در خالقیت تاکید دارد؟

الف)خدا خالق همه چیز است واوست یکتا وپیروز

ب)این است خداوند وافریدگار شما که افریننده همه چیز است و جزاوخدایی نیست

ج)خداوند شنوا وبینا است

د)الف و بþ

9)تعریف به کدام یک از مراتب توحید اشاره دارد؟

الف)ربوبیتþ       ب)تشریع           ج)اطاعت      د)حاکمیت

10)کدام یک از موارد زیر از جلوه های توحید در ربوبیت است؟

الف)تدبیر درتکوین       ب)تدبیر درتشریع       ج)تدبیر در توحید        د)الف و بþ

11)براساس این مرتبه از توحید قانون گذاری فقط ویژه ...... است.

الف)خالقیت         ب)تشریع         ج)حاکمیتþ          د)اطاعت

12)تنها خداراباید اطاعت کرد انسان باید سخن اورابشنود وعمل کند،کدام مرتبه توحیداست؟

الف)خالقیت       ب)تشریع        ج)اطاعتþ           د)ذاتی

13)کدام یک ازگزینه های زیربیانگر توحید در خالقیت است؟

الف)حاکمیت برای کسی جز خدا نیست فرمان داده است که فقط اورا بپرستید

ب)انها به احکامی که خدا نازل کرده حکم نمیکنند کافرند

ج)هرکسی که به احکامی که خدا نازل کرده است حکم نکند کافراست

د)هرسه موردþ

14)بهترین جلوه توحید عملی کدام گزینه است؟

الف)نمازþ     ب)خمس      ج)زکات      د)حج

15)کذام مورد تجلی گر عبادت خدا است؟

الف)روزه         ب)نمازþ      ج)حج       د)خمس

16)غایت آفرینش آدمی......... است؟

الف) نمازþ      ب) زکات     ج)حج     د) خمس

17)نماز وجود انسان را از چه جهاتی در خدمت خود قرار میدهد؟

الف)بدنی وظاهری       ب)باطنی و روحی       ج)ذهنی       د)همه مواردþ

18)پس از معرفت به خدا  بهترین عمل در کدام یک از گزینه هاست؟

الف)خمس        ب)زکات        ج)نمازþ          د)حج

19)در دوران کدام یک از انبیای الهی نماز یک وظیفه بود؟

الف)حضرت عیسی      ب)حضرت ابراهیمþ     ج)حضرت یعقوب       د)موسی

20) این سخن از کیست؟(خدا مرا سفارش به نماز وزکات کرده است)

الف)حضرت ابراهیم       ب)حضرت عیسیþ       ج)یعقوب       د)حضرت موسی

21)نخستین سوال از بندگان در قیامت چیست؟

الف)نمازþ           ب) روزه       ج)حج         د)خمس

22)ارامش دهنده قلبها ........ است؟

الف) زکات و خمس           ب)اسلام           ج)اخلاص         د)یادخداþ

23)<اقم اصلاه للذکری> برکدام  یک از اسرار نماز دلالت دارد؟

الف)وحدت         ب)یاد خداþ           ج) رفع فاصله طبقاتی        د)پرهیزازگناه

24)این سخن(نماز ستون دین است) از کیست؟

الف)امام جعغر(ع)        ب)امام موسی کاظم(ع)        ج)امام محمد باقر(ع)þ    د)علی(ع)

25)تنها کتاب اسمانی که از تحریف دور مانده است؟

الف)تورات         ب)انجیل            ج)قرآنþ              د)زبور

26)از نظر قران کریم  اصل مشترک میان ادیان الهی..........است؟

الف)یکتا پرستیþ        ب)نبوت       ج)معاد         د)امامت

27)بوسیدن حجرالاسود و طواف خانه کعبه چه نوع عملی است؟

الف)مستحب         ب)واجب          ج)شرک           د)توحیدþ

28)با توجه به معنی عبادت توسل به غیرخدا چه زمانی شرک محسوب میشود؟

الف)همواره شرک است                                       ب)همواره توحید است

ج)هنگامی که از اذن خدا استقلال جوییمþ                د)عملی است مباح

29)کدام یک از گزینه های زیراز وسایل معنوی وتقرب به خدا است؟

الف)نماز و روزهþ        ب)سخاوتمندی        ج)بخشندگی        د)شکرنعمت

30)کدام یک از ویژگی های رستگاران است؟

الف)ایمان به پیامبر و تکریم اوþ                    ب)عفت و عزت مندی

ج)به یادپیامبر بودن                                      د)منکر سایرپیامبران بودن

31)چه سودی از مهر ورزیدن به پیامبروخاندان او عاید انسان میگردد؟

الف)محبت قلبی         ب)رسیدن به کمالþ       ج)تقوا        د)رستگاری

32)شیوه تکریم و مهر ورزیدن به پیامبر چگونه است؟

الف)عبادت زیاد       ب)محبت قلبیþ          ج)احادیث         د)نمازخواندن

 

 

33)کدام یک از نشانه های تکریم پیامبر است؟

الف)پیروی از دستورات                                         ب)خواندن احادیث  

ج)ساختن بنای یادبود مزار اوþ                               د)صلوات فرستادن

34)وسیله ای که میتواند بندگان خدا را تجلی ببخشد وبه کمال برساند چیست؟

الف)احترام به پدر و مادر         ب)توبه         ج)نمازþ           د)ترس ازقیامت

35)کدام یک از موارد زیر در قران بیش از همه سفارش شده؟

الف)ترک محرمات        ب)ترک گناه          ج)توبه             د) نمازþ

36)کدام یک جز اسرار نماز است؟

الف)تجلی یاد خدا       ب)وحدت        ج)الف و بþ         د)برپایی دین

37)نخستین سوال از بندگان در قیامت چیست؟

الف)نمازþ          ب)زکات و خمس         ج)نیکی و احسان        د)رفتار

38)کدام از دلایل عبادت خدا نیست؟

الف)حس تقدیر و شکرگذاری در انسان را زنده میکند

ب)عبادت فلسفه خلقت انس و جن است

ج)مایه تکامل روحی انسان است

د)موجب رفع بیماری میگرددþ

39)این سخن(ذات مقدس خداوند مطلق است پس یکتا است)کدام قسم توحید است؟

الف)توحید در عبادت             ب)صفاتی            ج)خالقیتþ            د)افعالی

40)مبنای دلیل عقلی بر توحید ذاتی چیست؟

الف)بینهایت بودن خدا       ب)حادث بودن خدا      ج)بیمانندبودن خداþ       د)توحیدعبادی

41)توحید در......یعنی فقط خدا در اداره جهان و انسان موثر است؟

الف)ربوبیتþ            ب)حاکمیت             ج)خالقیت              د) اطاعت

42)دو وجه توحید در ربوبیت چیست؟

الف)مادی وروحانی        ب)تکوینی و تشریحیþ         ج)ذاتی وصفاتی    د)ثبوتی وسلبی

43)مناظره حضرت ابراهیم با پرستندگان خورشید وماه وستاره کدام قسم توحید است؟

الف)خالقیت           ب)حاکمیت           ج)ربوبیتþ             د)صفاتی

 

 

فصل ششم

1-......... از نظر لغوی به معنای بازگشتن است.

الف)عدل                                        ب)معاد

ج)نبوت                                          د)عدل و معاد

2-انسان ذاتا علم دوست و حقیقت جوست،شناخت غایت و هدف برای انسان از اهمیت زیادی برخوردار است به ترتیب:

الف)اهمیت معاد-اهمیت معاد                                           ب)اهمیت معاد- شناخت معاد

ج)موضوع معاد-شناخت معاد                                            د)اهمیت معاد-موضوع معاد

3-علوم........که ابزار آن عقل . استدلال عقلانی است.

الف)تجربی                                               ب)عقلی

ج)فلسفی                                                 د)عرفانی

4-پس از توحید که موضوع مهمی که قرآن به آن اهتمامی ویژه دارد.........است.

الف)عدل                                              ب)معاد

ج) رسالت و نبوت                                                د)امامت

5-معاد ارتباط تنگاتنگی با......... دارد.

الف)حقیقت انسان                                      ب)وجود انسان

ج)روح انسان                                              د)جسم انسان

6)بازگشت و زنده شدن آدمی پس از مرگ:

الف)معاد                                           ب)عدل

ج)معاد وعدل                                 د)نبوت

7-دنیا شایستگی ابدیت ندارد بنابراین حیات جاویدان یا سرای آخرت و معاد ضروری خواهد بود کدام برهان است؟

الف)برهان فطرت                 ب)برهان حکمت

ج)برهان عدالت                      د)برهان معقولیت

8-جملات زیر به ترتیب گویای کدام گزینه هستند:

"خدا حکیم و بی نیاز مطلق است و هیچ کار بیهوده ای انجام نمی دهد.

«انسان به گونه ای آفریده شده است که میل به بقا و زندگی جاویدان دارد. خداوند به هیچ انسانی ظلم نمیکند».

الف)برهان حکمت،فطرت،عدالت                             ب)فطرت،عدالت،معقولیت

ج)حکمت،فطرت،معقولیت                                     د)فطرت، حکمت ،عدالت

9-دفع ضررمحتمل..........

الف)برهان حکمت                                        ب)برهان فطرت

ج)برهان معقولیت                                         د)برهان عدالت

10-جمله "حقیقت انسان همین بدن مادی است که با متلاشی شدن از بین خواهد رفت" کدام شبهه است؟

الف)شبهه قدرت فاعل                                      ب)شبهه اعاده معدوم

ج)شبهه علم فاعل                                            د)شبهه قدرت فاعل و علم فاعل

11-کدام گزینه جزء شبهه قدرت فاعل است؟

الف)پس از مرگ تنها بدن متلاشی می شود که با بازگشت اجزای مادی انسان به حیات خود ادامه می دهد.

ب)شنیدنی ها و دیدنی ها در پیشگاه خداوند ظاهر است و از این جهت هیچ مشکلی در حسابرسی اعمال ندارد

ج)قدرت خدا،نامتناهی است و به هر امر ممکن الوقوعی تعلق میگیرد.

د)هیچ کدام

12-از نظر قرآن معاد به معنای برانگیخته شدن و زنده شدن دوباره.......... است.

الف)جسم و روح                         ب)روح

ج)جسم                                         د)هیچ کدام

13-مرگ چیست؟

الف)از بین رفتن جسم                                   ب)از دست رفتن قدرت و توان جسم و بیرون رفتن جسم از بدن

ج)رفتن انسان به دنیای آخرت                          د)الف و ب

14-چند نوع مرگ در قرآن وجود دارد؟

الف)سه نوع                                       ب)چهار نوع

ج)یک نوع                                         د)دو نوع

15-هنگامی که انسان از نظر تفکر و تعقل در درجه ای بسیار پایین جای می گیرد برای سخنان حق گوش شنوا نداشته باشد کدام مرگ است؟

الف)مرگِ قلب                                       ب)مرگ تن

ج)مرگ تن وقلب                                   د)هیچ کدام

16-کدام گزینه مرگ است که شایسته است انسان به آن افتخار کند؟

الف)مرگ تن و قلب                              ب)مرگ آسان

ج)مرگ جسم                                       د)مرگ افتخار آمیز

17-اولین و دومین منزل انسان کدام است؟

الف)مرگ-برزخ                                   ب)برزخ-مرگ

ج)قبر-برزخ                                      د)برزخ-قبر

18-چیزی میان دو شی حایل است و از این رو به جهانی که میان دنیا و آخرت است..........می گویند.

الف)دوزخ                                        ب)برزخ

ج)قیامتد)برزخ و دوزخ

19-اولین نشانه رستاخیز چیست؟

الف)نفخ صور اول                                  ب)وضع آسمان و ستارگان

ج)وضع زمین و دریاها                            د)نفخ صور دوم

20-.................واقع شدنی و تردید ناپذیر است.

الف)رستاخیز                                        ب)قیامت

ج)برزخ                                                د)دوزخ

21-صحنه محشر را چه می گویند؟

الف)روز عذاب                                   ب)روز حسابرسی

ج)روز فرار                                        د)روز فریاد(یوم التناد)

22-میزان برای چه کسانی است؟

الف)اهل ایمان                                           ب)اهل تقوا

ج)اهل نماز                                              د)الف و ب

23-نخستین شاهد اعمال انسان کیست؟

الف)خودش                                ب)خدا

ج)خودش و خدا                          د)فرشتگان

24-..............عبارت است از آنچه انسان را از گنه حفظ می کند و موجب می شود که او به واجبات و مستحبات اهتمام بیشتری نشان دهد.

الف)تقوا               ب  )نماز

ج)روزه و نماز                                      د)ایمان

25-مقصود از (جنه الماوی) چیست؟

الف)بهشت                                      ب)بهشت موعود

ج)جهنم                                          د)جهنم موعود

 

 

 

 

 

 

                                                                  پایان

 

 

 

  • رصد