رصد

دفاع از مرزهای عقیدتی اسلام و شیعه

رصد

دفاع از مرزهای عقیدتی اسلام و شیعه

  • ۱
  • ۰

باسمه تعالی

نمونه سؤالات تستی اندیشه اسلامی 1 د. آیه الله بروجردی ترم 94- 95

با سلام و آرزوی موفقیت برای دانشجویان عزیز 


قابل توجه دانشجویان محترم مناسب است برای اطمینان بیشتر نسبت به پاسخ های تستی به کتاب نیز مراجعه فرمایید.

 برای به دست آوردن فایل نمونه سؤالات تستی اندیشه 1 تمام فصل ها جمله ی زیر را کلیک نمایید:

http://blog.ir/panel/minagar/mediapanel#list/blog/minagar/archives/

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

اندیشه اسلامی 1

 

 

سوال چهار جوابی فصل یک

 

 

استاد مربوطه

دکتر غلامرضا میناگر

 

 

 

 

تهیه کننده

یاوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)ازمسائل مهم انسان و شاید مهمترین آنها .......... است.

 

الف)خداشناسی            ×ب)خودشناسی              ج)معاد                 د)ایمان به خدا

2)قرآن کریم می فرماید (( آیا انسان به یاد نمی آورد که ما او را آفریدیم و حال آنکه چیزی نبوده است)) اشاره به کدامیک از گزینه های زیر دارد؟

الف)معاد       ×ب)خودشناسی          ج)مراحل خلقت انسان     د)شناخت خدا

3)همه گزینه های زیر از رجحان و ضرورتهای خودشناسی است به جز یک گزینه؟

الف)پیش درآمد جهان شناسی                             × ب)ایمان و عمل

ج)مقدمه کمال انسانی                                        د)حلال مشکلات انسان

4)در باب بعد ادراکی انسان کدامیک از گزینه ها ،زیر شاخه و تقسیم اولیه آن محسوب می شود؟

×الف)عملی و نظری      ب)حصولی و حضوری      ج)انسانی و حیوانی      د)تربیتی و عملی

5)در آیه شریفه ((فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فققعوا له ساجدین)) تسویه به چه معناست؟

الف) مساوی و ترتیب در خلقت                         ب)به اندازه مساوی بودن

ج)به صورت افراط یا تفریط                   ×د)خلقت اعضای بدن به صورت اعتدال

6)این حدیث از کدامیک از امامان معصوم می باشد؟

الف)امام صادق(ع)              ب)امام حسین(ع)       ×ج)امام علی (ع)   د)امام حسن (ع)

7)حدیث امام علی(ع) ((کسی که خود را نمی شناسد چگونه غیر خود را تواند شناخت)).

×الف)پیش درآمد جهان شناسی                 ب)مقدمه خداشناسی  

ج)مقدمه کمال انسانی                            د)حلال مشکلات انسان

8)علت اصلی مشکلات روحی و روانی و فکری و اخلاقی انسان ناشی از..........است.

الف)ناسپاسی                 ب)بی دینی      × ج)خودناشناسی        د)عدم توجه به آخرت

9)در باب حقیقت انسان کدامیک از دو دیدگاه های زیر وجود دارد ؟

الف)مادی و غیر الهی   × ب)مادی و الهی       ج)غیرمادی و الهی    د)غیرمادی و غیر الهی

10)درآیه ی ((الله یتوفی الانفس حین موتها )) کلمه ی یتوفی به چه معناست ؟

الف)حین مرگ بدن انسان می میرد                ب)نیمی از انسانیت انسان گرفته می شود

×ج)روح انسان از کالبد او گرفته می شود                        د)حقیقت وجودی انسان می میرد

11)حدیث زیر از چه کسی می باشد؟

 ((خدایا تو قلب ها را با محبت خود وعقل ها را با معرفت خود سرشته ای))

الف)امام سجاد (ع)         ب)پیامبر اکرم (ص)          ج)امام صادق(ع)       × د)امام علی (ع)

12)ابعاد روح و روان انسان کدامیک از گزینه های زیر متکفل آن می باشد؟

الف)بعد ادراکی انسان و بعد احساسی انسان          ×ب)بعد ادراکی انسان و بعد گرایشی انسان

ج)بعد گرایشی انسان و بعد احساسی انسان               ج)بعد روحانی انسان وبعد عقلانی انسان

13)دین همواره پشتوانه استوار............. بوده و هست.

الف)اخلاق×                 ب)آخرت               ج)وحی                 د)سعادت

14)((انسان قبل از هر چیز باید به ارزیابی و شناخت دقیق توانایی ، شناخت خود بپردازد)) از کدامیک از فیلسوفان زیر می باشد؟

الف)سقراط               ×ب)ایمانوئل کانت          ج)کارل گوستاو یونگ           د)داستایوسکی

15)ریشه بحران های اخلاقی کدامیک از گزینه های زیر نمی باشد؟

الف)غفلت از ساحت غیر مادی انسان                    ب)غفلت از فضائل فطری انسان

ج)عدم توجه به تعالیم پیامبران الهی                      × د)غفلت از مادیات در زندگی دنیوی

16)کدامیک از گزینه های زیر را نمی توان از دلایل فیلسوفان برای غیرمادی بودن روح اقامه کرد؟

الف)من که حقیقت انسان است امری بسیط می باشد                   

 ب)من را نمی توان به دو نیمه من تقسیم کرد

ج)اساسی ترین خاصیت اجسام تقسیم پذیر بودن است که در روح وجود ندارد

د)روح و روان انسان را می توان به دو نیمه تقسیم کرد×

 

17)این جمله متناسب با کدامیک از گزینه های می باشد؟

((اگر متعلق شناخت اشیا آنگونه که هست یا خواهند بود باشد به آن حوزه ......... می گویند))

الف)شناخت علمی        ×ب)شناخت نظری        ج)گرایش حیوانی        د)گرایش انسانی

18)همه ی گزینه های زیر نمونه ای از گرایش های حیوانی است به جز گزینه؟

الف)گرایش به حفظ ذات صیانت از خود                    × ب)گرایش به خودشناسی

ج)گرایش به خوردن و آشامیدن                                    د)گرایش به تولید مثل و یا جنس مخالف

19)به تعبیر استاد مطهری اخلاق منهای ......... و ......... و ......... همچون اسکناس بدون پشتوانه است.

الف)عمل صالح و خدا و پیامبر                  ب)اصول دین و فروع دین ودوری از محرمات،انجام واجبات

×ج)خدا و دین وایمان                      د)عمل صالح و پیامبر ودوری از محرمات ،انجام واجبات

20)کدامیک از گزینه های زیر علت قوی تری برای بحران های انسانی معاصر(بحران های اخلاقی ،معرفتی ،روانی،معنوی ) است؟

الف)پیشرفت علم و فناوری         ب)رفاه آسایش       ج)تغییر شکل زندگی  ×د)خود ناشناسی

21)از چه راه هایی به ابزارهای شناخت ((قوه عقلانی وشهود عقلانی)) به ترتیب دست می یابیم؟

الف)از امور نامحسوس به امور محسوس راه یابد-بی واسطه امور حسی را مشاهده کند

ب)از امور محسوس به امور نامحسوس راه یابد- بی واسطه امور غیر حسی را مشاهده کند×

ج)بی واسطه امور غیر حسی را مشاهده کند-از امور محسوس به امور نامحسوس راه یابد

د)بی واسطه امور حسی را مشاهده کند-از امور نامحسوس به امور محسوس راه یابد

 

22)این حدیث از کدامیک از پیامبران می باشد ((من برانگیخته شدم تا مکارم اخلاق را به اوج خود برسانم))؟

الف حضرت آدم         ب)حضرت موسی         ج)حضرت عیسی        × د)حضرت محمد(ص)

 

23)دو بال که انسان را به سعادت دنیوی واخروی برساند کدام است؟

الف)شهود عرفانی و وحی الهی     ب)حس وعقل    ×ج)عقل و وحی       د)شهود عرفانی و عقل

 

24)کدامیک جزء حوزه های انسان شناسی نیست؟

الف)حقایق در باب چیستی و ارزش واقعی انسان                   ب)راز آفرینش انسان

ج)مراتب وجودی بشر         × د)سنت ها و قوانین عام حاکم بر کل هستی و درجات و مراتب آن

 

25)کدامیک ازگزینه های زیر از شاخه های ادراک نظری می باشد؟

الف)علوم تربیتی      ×ب)علم حضوری ج)حکمت علمی       د)علم به تکالیف و وظایف انسان

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

شیوا علیشاهی

استاد مربوطه  :  استاد میناگر

درس اندیشه اسلامی 1

 

 

فصل 2 وجود خدا

 

 

 

1- راه رسیدن به سعادت .............. و جایگاه آن ..........است.

الف)علم-قلب  □                        ب)ایمان- قلبn

ج) ایمان عقل□د)علم –عقل□

2-کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف)اگر علم و معرفت وجود یابند ایمان نیز ضرورتا وجود پیدا می کند.n

ب)ایمان به معنای علم نیست.□

ج)انسان خود باید ایمان را احساس بکند و با تعاریف لفظی نمی توان حقیقت را آشکار ساخت.□

د)ایمان عامل رستگاری و از ویژگی های پرهیزگاران است و انسان را از تاریکی به نور می برد.□

3- وظیفه ی مومن کدام یک از موارد زیر است؟

الف)اعتقاد و تصدیق قلبی به خدا□                ب) اعتقاد به رسالت و قیامت□

ج)عمل به دستورات خداوند□                     د)همه مواردn

4-دلیل انکار کردن قوم بنی اسرائیل کدام یک از موارد زیر است؟

الف)حضرت موسی را قبول نداشتند□                  ب)روحیه ی برتری جویی و ستمکاری داشتند□

ج)به خداوند اعتقاد نداشتندn                            د)عدم آگاهی□

5-از دیدگاه اسلام ایمان دینی مبتنی به کدام یک از موارد زیر می باشد؟

الف)عقل□           ب)علم□           ج)1و2n                   د) ایمان به آگاهی□

6)بدترین جنبندگان نزد خداوند چه کسانی هستند؟

الف)کسانی که تعقل نمی کنندn                             ب)کسانی که با خوشرویی رفتار نمی کنند□

ج)ظالمان□                                                     د)افراد گنهکار□

7)خداوند به مردم 2 حجت دارد:.................و...............که حجت...............رسولان و انبیاء هستند و حجت.............. عقل است.

الف)ظاهری-باطنی-ظاهری-ظاهری□                      ب)ظاهری-باطنی-باطنی-ظاهری□

ج)ظاهری-باطنی-باطنی-باطنی□                              د)ظاهری-باطنی-ظاهری-باطنیn

8)کدام عبارت صحیح است؟

الف)خداوند ایمان را بدون عمل نمی پذیرد□

ج)ایمان بدون عمل،ایمان راستین و نجات بخش نیست□

ب)هرکس عاقل است دین دارد□                         د)همه مواردn

9)به چه دلیل است که نمی توان گفت چه کسی اهل بهشت و چه کسی اهل جهنم است؟

الف)وجود اختیارn       ب)ایمان□            ج)دشواری این کار□         د)هیچکدام□

10)به اقتضای چه چیزی خداوند پیامبران را برای هدایت انسان ها بر انگیخت؟

الف)ربوبیت□       ب)خالقیت□             ج)حکمت□             د) گزینه1و3n

11-از متعلقات ایمان که قرآن در آیات متعددی برشمرده است کدامند؟

الف)ایمان به آخرت□              ب)ایمان به خدا□       ج)ایمان به ملائکه□      د)همه مواردn

12- علائمی که ما از طریق حواس درک می کنیم کدام است؟

الف)عالم شهادت□             ب)ب)عالم محسوس□     ج)1و2n       د)همه موارد□

13- کدام جمله صحیح نمی باشد؟

الف)عالم غیب از طریق حواس قابل درک نیست.n

ب)جایگاه ایمان از دیدگاه قرآن قلب آدمی است.□

ج)ایمان به عالم غیب از متعلقات ایمان است.□

د)هیچکدام□

14- بالاترین درجه ایمان.......... و مختص............... است.

الف)عصمت – پیامبران و ائمه(ع) n               ب)عصمت – فرشتگان□

ج)عصمت – انسان□                           د)عمل صالح – انسان□

15- مؤمن برای اینکه خودش را توانمند سازد باید کدام یک از موارد زیر را رعایت کند؟

الف)در برابر اوامر خداوند تسلیم باشند□         ب)عملش را نسبت به متعلقات ایمان بیفزاید□

ج)بکوشد به لوازم ایمان پایبند باشد□            د)همه ی مواردn

16- انسان باید بکوشد تا به لوازم ایمان پایبند باشد یعنی چه؟

الف)در برابر خداوند گناه نکند□                   ب)پیوسته به فکر قیامت باشد□

ج)نگذارد هوای نفس بر او غلبه کند.□           د) همه مواردn

17- کدام یک از موارد زیر صحیح نمی باشد؟

الف)اهل ایمان در درجه ایمان یکسانندn

ب)هرچه ایمان انسان قوی تر باشد ظرفیت وجود انسان بالاتر می رود □

ج)مؤمنان کسانی هستند که چون یاد خدا را می کنند دلهایشان می ترسد□

د)مومنان بر خدای خود در هر زمانی توکل می کنند□

18- کدام یک از جملات زیر صحیح است؟

الف)ایمان و کفر دو امر اختیاری اند□                     ب)گزینه الف و جn

ج)از نظر قرآن عمل کافران مانندسراب است□            د)هرعملی بر ایمان دلالت دارد□

19- ایمان به چه معناست ؟

الف)امنیت یافتن□            ب)جاگیر شدن اعتقاد در قلب□

ج)تصدیق چیزی با اطمینان□             د)همه مواردn

20- در جهان اسلام کدام فرقه به عقل گرایی افراطی معروف است ؟

الف)رویکرد معتزلهn                              ب)رویکرد اصل حدیث□

ج)رویکرد اشاعره□                               د)رویکرد تشیع□

21- کدام مکتب در حالی که حجت استدلال عقل را باور دارد به وحی هم اهمیت می دهد.

الف)تشیعn              ب)معتزله□          ج)اشاعره□               د)اهل حدیث□

22- کدامیک درباره مکتب تشیع صحیح است ؟

الف)طرفداران مکتب تشیع بر آن اند که هم در رجوع به دین و هم در کشف احکام درونی نیازمند عقل هستیم□

ب)احکام دینی یا به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم بر عقل مبتنی است□

ج)عقل حجت الهی در نهاد آدمی است□

د)همه مواردn

23- کدام یک از نظر ایمان گرایان افراطی نیست؟

الف)ایمان را مبتنی بر یقین و عدم شناخت می دانند□

ب)هرجا شناخت و معرفت باشد ایمان در کار استn

ج)گزینه الف و ب□                      د)هیچکدام□

24- قرآن کریم دلیل نزول قرآن را چه چیزی می داند؟

الف)شقاوت مردم□           ب)گمراهی□         ج)تعقلn               د)هیچ کدام□

25- کدام یک از موارد زیر از اهمیت خودشناسی است؟

الف)مقدمه کمال انسان□                                                 ب)پیش درآمد جهان شناسی□

ج)مقدمه ی خداشناسی□                                              د)همه مواردn

26- کدامیک تعریف علت فاعلی است؟

الف)موجودی که معلول را پدید می آورد□              ب)منشاء حرکت و دگرگونی اجسام وحالات□

ج) فاعل طبیعی که در فیزیک و طبیعت بکار می رود□       د)همه مواردn

27-ملاک احتیاج معلول به علت کدام است؟

الف)فقر معلول□          ب)ضعف معلول□             ج)الف و بn             د)بی نیازی معلول□

28- تعریف تقریر برهان علّی کدام است؟

الف)جهان معلول است و هر معلول نیازمند علت است آن علت خداوند است.n

ب)جهان علت است و خداوند این جهان را اداره می کند.□

ج)جهان علت است و پدیده های جهان معلولند.□

د)هیچکدام□

 

باسمه تعالی

 

اندیشه اسلامی 1 بخش2 قسمت اول

1) این سخن از کیست ؟ حمد و سپاس ویژه خدایی است که حمد خود را به بندگان الهام کرده و سرشت آنان را بر معرفت خود آفریده ؟

امام صادق (ع)            امام سجاد (ع)             امام علی ( ع)           حضرت محمد ( ص)

2) خداوند انسان را بر فطرت ............. خلق کرده .

خداشناسی      دینداری       هر دو گزینه      هیچکدام

خداشناسی از ............... انسان به ............ حکایت می کند .

الف: گرایش درونی ، به خدا                   ب: گرایش درونی ، به پیامبر

ج: گرایش بیرونی به پیامبر                  د: گرایش بیرونی ، به خدا

3) مجموعه ای از امضاء که به گونه ای با هم ارتباط دارند که همگی هدفی مشخصی و معینی را دنبال می کنند را مجموعه ای ..................... می گویند

4) مجموعه ای از اعضاء  به گونه ای با هم ارتباط دارند که همگی هدفی شخصی و معینی را دنبال می کنند را مجموعه ی ........... می گویند .

مجموعه ی پویا        2) هر دو گزینه      3) مجموعه ی منظم     4) هیچکدام

5) کدام یک از ویژگی های خدا نیست ؟

الف ) گذر زمان او را تغییر نمی دهد     ب) حالت او تغییر می یابد    

ج)افول و زوال بر او راه ندارد      د) سکون و حرکت بر او عارض نمی شود

6)  اگر به موجودات نیک جهان بنگریم همه آنها حداقل دارای یکی از صفات ناقص هستند در نتیجه همه آنها .......... خواهند بود .

الف ) علت        ب) منظم      ج) معلول        د) هیچکدام

7) ....... به معنای این است که علت وجودی موجود خود او باشد یعنی وجود موجود بر خود متوقف باشد.

الف ) متاخر    ب) محتاج           ج)دور      د) همه ی موارد

8) در برهان اصل علیت: یعنی ....... گمارده شده است

الف ) هر معلول علتی ندارد       ب) هر معلولی علتی دارد   

ج) امری بدیهی است               د) هیچکدام

9) امور فطری از آن حیث که فطری و مقتضای آفرینش اند ، نیازمند به ................ ندارند

الف ) تعلیم و تعلم             ب) استراحت      ج) دلیل نقلی      د) تعلیم به تنهایی

10) راه انفس را می توان به تعبیری ............... نامید

الف ) راه روشن     ب) راه فطرت     ج) شناخت قلبی         د) نظم پدیده ها

11) قرآن در آیه ای تصریح می فرماید که تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند برای خدا سجده می کنند و سجده کردن برای خدا نوعی .............. است

الف ) خداشناسی      ب) اخلاص      ج) خداجویی        د) تعلیم و تربیت

12)موجودی که تغییر می پذیرد بی گمان ............ دارد در نتیجه ................. است .

الف ) فقر وجودی ، علت      ب) فقر وجودی ، معلول       ج) نظم ، علت    د)نظم ، معلول

13) هر نظمی بر ناظمی حکایت می کند در نتیجه عالم طبیعت بر اساس یک ............ بوجود آمده

الف ) منظم           ب) ناظم           ج) هر دو مورد 1 و 2              د) فاعل و قابل

14) مفهوم نظم اعتباری :

الف ) چیزهای نا منظمی که ما می بینیم در نهایت به یک پدیده منظم منجر می شود

ب ) از لحاظ موضوع طبقه بندی شود     ج) گزینه ی 1 و 2     د) هیچکدام

15) فَطَر در اصل به چه معناست ؟

الف ) آغاز و شروع    ب) حمد و سپاس      ج) خداشناسی      د) تذکر

16 ) اموری را می توان فطری دانست که ............ را دارد و دارای چند ویژگی اند ؟

الف ) آفرینش موجود  اقتضای آنهاست و دارای 1 ویژگی اند .

ب) شناخت قلبی و بی واسطه را دارد و دارای 1 ویژگی اند

ج) آفرینش موجود اقتضای آنهاست و دارای 3 ویژگی اند

د) شناخت قلبی و بی واسطه و دارای 3 ویژگی

17 ) عام علت شامل علل .............. نیز می شود اما علت معنای خاص نیز دارد که عبارتست از موجود ی که با وجود ان تحقیق و وجود موجودی دیگر ضرورت پیدا می کند و این علت را علت ........ نیز می گویند .

الف ) تامه ، ناقصه    ب) نهایی ، مختصر    ج) ناقصه، تامه             د) مختصر ، نهایی

18) فیلسوفان علت را بر 4 قسم می دانند که عبارتند از

الف )  علت مفعولی ، علت آفرینش ، علت مادی ، علت فقر

ب) علت معنوی ، علت آفرینش ، علت مادی ، علت فقر

ج) علت فاعلی ، علت غایی، علت صوری و علت مادی

د) علت آفرینش  ، علت غایی ، علت مادی ، علت مفعولی

19) علت صوری چه مفهومی دارد ؟

الف ) صورت و فعلیتی است که در ماده پدید می آید    ب) زمینه پیدایی معلول است و در ضمن آن باقی می ماند .            ج) معلول از آن پدید می آید      د) انگیزه فاعل برای انجام کار

20) تعریف برهان نظم عبارتست از :

الف ) یکی از برهان های خداشناسی      ب) یکی از برهان های خودشناسی

ج) یکی از برهان های آفرینش        د) یکی از برهان های متعلقات است

22) در جهان غرب متفکران مانند پلانتینگها در مورد وجود خدا به چه معتقدند ؟

الف ) ایمان گرای افراطی ، ایمان از جایی شروع می شود که عقل تعطیل شود

ب)وجود خدا بدیهی است ، اما اگر بتوانیم دلیلی برای وجود خدا بیاوریم تنبه بیشتر ما می شود

ج) وجود خدا به همین روشنی نیست و دلیل می خواهد

د) وجود خدا روشن است ، بدیهی است و دلیل نمی خواهد

23- کدام یک صفت معلولیت را ندارند ؟

الف ) زوال و مرگ داشتن     ب) محدودیت مکانی داشتن      ج) حالت او تغییر نمی یابد و مثل و مانند نداشتن         د) گذر زمان او را تغییر می دهد

24- تقدیر برهان عِلّی ، با توجه به کدام مورد زیر نیست ؟

الف ) علت و معلول    ب) اصل علیت      ج) اثبات معلولیت عالم     د) جهان و معلول

25-  این سخن از کیست ؟ هر چیزی غیر از خدا معلول است

الف ) امام حسن (ع)   ب) امام علی(ع)      ج) امام رضا ( ع)         د) امام صادق ( ع)

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالی

هاشمی

سؤالات تستی اندیشه 1   بخش 2 قسمت2    

استاد:

 

از مجموعه بیانات امام علی (ع) روشن می گردد که ـــــــ در ساختار ـــــــ و پیچیده موجودات جهان، موجب می شود تاانسان به ناظم ــــــــ و علیم اذان کند.

الف)تفکر-منظم-حکیم          ب)تعقل-مرتب-عادل

ج)تفکر-بی نظم-حکیمد)تعقل-منظم-رحیم

2-برهان نظم به صورت های مختلفی قابل طرح است که همه ی آن ها یک ـــــــــــ دارند.

  الف)خدای واحد             ب)هسته مشترک

  ج)شباهت هایی             د)تفاوت هایی

3-  ـــــــــ از مفاهیمی است که معنای روشنی دارد و در برابر هرج و مرج و آشفتگی به کار می رود.

الف)ترتیب                      ب)نظم

 ج)بی نظمی                   د)ایمان

4- ــــــــ مجموعه ای است که اجزای ان به گونه ای با هم ارتباط دارند که  گاهی هدف یگانه و مشخصی را تعقیب می کنند.

الف)پدیده منظم                           ب)جهان

ج)بدن انسان                               د)جهان آخرت

5- ـــــــــ را می توان به سه صورت مطرح کرد. برهان نظم هدف مندی، برهان نظم از موارد جزئی و ـــــــــ  .

الف)برهان نظم- سازمان دهی حساب شدهب)حکمت دنیا- سازمان دهی حساب شده

ج)برهان نظم  -  برهان هماهنگی در کل عالم           د)حکمت دنیا- برعان هماهنگی در کل عالم

6- خداست که با هدایت خویش چنان تدبیر می کند که گیاهان همواره میوه های گورارا تولید می کنند، به کدام تقدیر از برهان است؟

الف)برهان نظم               ب)برهان علم

ج)برهان آخرت                   د)برهان عقل

7- زمام هر جنبنده ای به دست تو است و بازگشت هر آفریده ای به سوی توست، از کدام امام است و به کدام برهان اشاره دارد؟

الف)امام حسن-برهان نظم                              ب)پیامبر- برهان عقل

ج)امام علی- برهان نظم                             د)پیامبر- برهان نظم

8- اصلی که بر اساس آن، از نظم موجودات عالم به ناظم حکیم پی می بریم اصل ــــــــــ بین  ــــــــــ و ـــــــــــ است.

الف)اصل سنخیت – معلول – علیت)        ب)اصل سنخیت – علت –معلول

ج)برهان نظم – معلول- علت                  د)برهان نظم – علت – معلول

9- پس خداوند آفرینش را آغاز کرد. و اجزای ــــــــــــ را با هم سازوار ساخت.

الف)هماهنگ                                   ب)مرتب

ج)نظم                                              د)مخالف

10-جهان مجموعه ای هماهنگ است که از سر ـــــــــ و علم و تدبیر آراسته شده است.

الف)حکمت                       ب)عدالت

ج)عقل                                    د)رحمانیت

11- هر نظمی بر اساس بداهت ـــــــــ از ناظمی حکیم و با شعور ناشی می شود.

الف)علمی                             ب)عقلی

ج)هماهنگی                            د)منطقی

12- ـــــــــــ گرد آمدن اجزای متفاوت و با کیفیت و ــــــــــ ویژه ای در یک مجموعه است.

الف)جهان- کمیت                             ب)جهان- ویژگی

ج)نظم- کمیت                                د)نظم- ویژگی

13- اگر در مجموعه ی منظم دقت شود مشخص می شود که سه عنصر اصلی مفهوم نظم عبارت است از طراحی و برنامه ریزی دقیق و ـــــــــ و هدفمندی.

الف)نظم                                ب)حساب و بازرسی

ج)حکمت                       د)سازماندهی حساب شده

14- برهان هدفمندی بر هدفمندی  موجودات ـــــــــــ تاکید دارد.

الف)جهان                     ب)منظم

ج)با هدف                     د)برتر

15- پالی ــــــــــــ را با یک ساعت مقایسه کرد و چنین دلیل آورد که اگر شخصی در یک جزیره دور افتاده ساعتی بیابد این مزمن است که ساعت را ــــــــــ ساخته، درست ـــــــــ .

الف)چشم –موجودی- نیست                       ب)چشم –موجودهدفمند- است

ج)نظم- شخصی- نیست                              د)نظم- شخصی- است

16-عالم طبیعت، پدیده ای ــــــــ است یا در عالم پدیده های ــــــــ وجود دارد.

الف)نظم- منظم                            ب)منظم-نظم

ج)منظم-منظم                              د)منظم- ناظم

17- اجزای پدیده منظم با هماهنگی و آرایش خاصی و برای ـــــــــ کنار هم هستند.

الف)دلایل خاصی                                  ب)موجودات

ج)قدرت خداوند                       د)وصول به هدف مشخصی

18-پدیده های منظم همواره به سوی ــــــــــ در حرکتند.

الف)غایتی                           ب)خدایی

ج)نظم                                د)خوشبختی انسان

19-آن چه ـــــــــ و ـــــــــ نی تواند به سوی غایتی حرکت کند.

الف)عقل-تفکر                              ب)علم- اندیشه

ج)ایمان- هدف                                د)علم- آگاهی

20-موجودات خود فاقد علم و آگاهی هستند. بنابراین موجودی آگاه و ـــــــــ آن ها را به سوی غایت هدایت می کند.

الف)حکیم                                  ب)مدبر

ج)عالم                                      د)عاقل

21-اگر در آسمان  زمین خدایانی جز الله و جود داشته باشد می شود  به کدام برهان دلالت دارد؟

الف) برهان نظم                              ب)برهان عقل

ج)برهان فطرت                               د)برهان هماهنگی

 

باسمه تعالی

باسمه تعالی

سوالات تستی اندیشه 1  از بخش سوم فصل سوم : انواع صفات خداوند

1-   کدام گزینه در مورد عدل تشریعی صحیح نیست ؟

الف) تکالیف پیامبران بر مبنای عدل و دادگستری است .

ب) به این معناست خداوند در قیامت میان افراد به عدل داوری می کند .

ج) بر اساس این قسم از عدل، خداوند قابلیت و توانایی انسان را در نظر گرفته است .

د) بر اساس این قسم از عدل خداوند همه احکام لازم برای سعادت انسان را فرو فرستاده است .

2-   قراردادن هر چیزی در جای مناسب خود به کدامیک از صفات خداوند اشاره دارد ؟

    الف) حکمت      ب)اراده الهی     ج) عدل الهی            د) قدرت الهی

3-   حکمت خداوند اقتضا می کند که مرگ پایان زندگی نباشد زیرا ................؟

الف)انسان ظرفیت جاودانه زیستن را دارد .

ب)انسان می خواهد به کمال برسد .

ج) پیامبران بیم دهنده و بشارت دهنده اند.

د) انسان می خواهد جبران مافات کند .

4-   در کدام اراده امکان تخلف وجود ندارد ؟

الف) تکوینی           ب) تشریعی            ج) تشریفی              د) تکوینی و تشریعی

5-   آیه شریفه «الله لا اله الاّ هو الحیّ القیوم» بیانگر کدام صفت است ؟

الف) علم               ب) قدرت               ج) حیات             د) اراده

6-    معنای سمیع و بصیر بودن به کدام صفت الهی بر می گردد ؟

الف) علم             ب) قدرت                ج) اراده            د) وحی

7-   کدام یک از صفات زیر مشتمل بر نوعی اضافه به غیر (از ذات) می باشد ؟

الف) حیات الهی           ب) علم الهی              ج) قدرت الهی            د) رزاقیت

8-   قدرت خداوند به محالات ذاتی تعلق نمی گیرد نشان از چیست ؟

الف)محدودیت قدرت الهی                   ب)نقص فاعل                

          ج) نبود امکانات و نیز نقص قابل     د) عدم قابلیت داشتن ایجاد این امور (نقصان خودِ محال ذاتی)

9-   دو قسم اراده الهی عبارتند از:

الف)تکوینی- تشریعی                        ب) تشریعی – تکلیفی

ج) مشیت- رضایت                           د) محدود- نامحدود

10-کدام گزینه از دلایل و استدلال های مربوط به حکمت خدا نمی باشد ؟

        الف) تناسب اثر با موثر                      ب) نبودن علتی بر نا استواری

         ج) تناسب جهان تکوین و تشریح         د) مطالعه نظم و اسرار خلقت

 

 

   11- ارسال پیامبران برای هدایت انسان ها به اقتضای کدام صفت خداوند است ؟

        الف) عدالت              ب) حکمت               ج) رحمت                د) رحمانیت

   12- مقصود از این جمله از تعریف عدل«العدل یضع الامور مواضعها» چیست ؟

       الف) هر چیزی در جایگاه مناسب خود گذاشتن   

      ب) حق هر کس متناسب با استحقاقش به او دادن

       ج) متناسب با جرم، مجرمان را مجازات کردن  

       د) هر سه مورد

   13- کدام گزینه در مورد قدرت الهی درست است ؟

         الف) گستره قدرت الهی محدود به مخلوقات است .

         ب) قدرت خدا به هر امری تعلق می گیرد خواه امکان تحقق داشته باشد خواه نداشته باشد

         ج) اموری که قابلیت ایجاد ندارند برای قدرت الهی پدید نمی آورند .

          د) قدرت الهی آنقدر شامل است که به محالات ذاتی هم تعلق می گیرد .

    14- صفت عدل با کدام صفت پیوند نزدیکی دارد ؟

           الف) حاکمیت           ب) حکمت           ج) مالکیت         د) قدرت

    15- کدام یک از مفاهیم زیر در باب اراده الهی در واقع منکر اراده خداوند است؟

           الف) اراده الهی به معنای اعمال قدرت و حاکمیت است .

           ب) اراده الهی در مقام ذات به معنای رضایت خداوند به ذات خویش است .

            ج) اراده الهی در مقام فعل، رضایت الهی به فعل خدا است .

            د) اراده الهی به معنای علم خدا به نظام اصلح و احسن است .

    16- به طور خلاصه اگر بخواهیم دو نشانه از نشانه های حیاتی را در موجودات طبیعی نام ببرید آن دو کدام است ؟

          الف) رشد و ادراک  ب) رشد و فعالیت     ج) ادراک و فعالیت     د) ادراک امور جزئی و فعالیت

    17- «اتقان و استواری فعل خدا» و «قبیح و بیهوده نبودن فعل خداوند» به ترتیب بیانگر کدام صفات الهی اند ؟

          الف) حکمت-قدرت      ب) قدرت-حکمت      ج) حکمت-حکمت     د) قدرت-قدرت

   18- کدام یک از صفات زیر صفات نفسانی است ؟

          الف) حیات الهی         ب) علم الهی        ج) قدرت الهی       د) رزاقیت

   19- ادراک و فعالیت بر اساس چه چیزی افزوده یا کاسته می شود .

         الف) درجه وجودی      ب) عقل              ج) عالم بودن          د) نوع حیات

20- کدام مورد درباره صفات ذاتی درست است؟

       الف) برای انتزاع صفات ذاتی به وجود مخلوقات نیاز است                     

       ب) رازقیت خدا جز صفات ذاتی خداوند است .

       ج) قدرت جز صفات ذاتی خداوند است و صفات ذاتی همواره در ارتباط با مخلوقات نیست و تنها به ذات تکیه دارد.

       د) صفات ذاتی همواره در ارتباط با مخلوقات معنا می یابند .

   21- کدام از صفات خداوند در نظر امامیه از اصول دین و مذهب به شمار می رود؟

      الف) حیات        ب) حکمت      ج) عدالت     د) قدرت

   22- علم و قدرت الهی از کدام صفت است ؟

      الف) نفسی             ب) اضافی     ج) عدالت           د) سلبی

   23- چه دلایلی بر وجود صفت قدرت الهی است ؟

      الف) اعطای کننده کمال به همه موجودات                   ب) اتقان و نظم شگفت انگیز مخلوقات  

       ج) حیات مخلوقات                           د) الف و ب

  24- کدام مورد درباره ی عدل  الهی صحیح است ؟

   الف) عدالت جزائی خداوند ایجاب نمی کند که افرادی هم که به آنها تکلیفی ابلاغ نشده، در صورت لزوم مجازات شوند .

      ب) نظام حاکم به خلقت گواه و روشنی بر عدل الهی نیست .

   ج) خداوند با توجه ظرفیت وجود انسان، احکام را برای او مقرر ساخته است .

       د) این صفت جزء صفات ذات خداوند است .

 

شماره سوال

جواب سوال

شماره سوال

جواب سوال

شماره سوال

جواب سوال

1

ب

10

د

19

الف

2

ج

11

ب

20

ج

3

الف

12

الف

21

ج

4

الف

13

ج

22

ب

5

ج

14

ب

23

د

6

الف

15

د

24

ج

7

د

16

ج

 

 

8

د

17

ج

 

9

الف

18

الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم

1-مسئله شر یکی از صفات ...............،خدا..................،................،.................را به چالش می کشد.

الف)دوگانه، علم، قدرت مطلق                                  ب)سه گانه، علم، قدرت مطلق، خیرخواهی

ج)دوگانه، حکمت رحمت                                     ج)سه گانه ،حکمت، رحمت ،مغفرت

2-شر به طورکلی به دو قسمت .............،................تقسیم می شود؟

الف)اخلاقی،مادی                               ب)طبیعی،ذاتی

ج)اخلاقی،طبیعی                                    د)ذاتی،مادی

3-شر اخلاقی نتیجه عامل ...........است؟

الف)ظلم                       ب)بی فکری

ج)انسانی                       د)طبیعی

4-.............لازمه جهان مادی است؟

الف)شر                         ب)خیر

ج)قدرت                         د)وجدان

5-ابن سینا در کتاب الاهیات شفا در باب شرّیت عالم می گویند اگر عالم مادی به گونه ای خلق میشد که در آن ............نبود،دیگر..............نبود عالم دیگری بود که ............است؟

الف)خیر،مادی،شر             ب)شر،معنوی،خیرمحض

ج)خیر،معنوی،شر             د)شر،مادی،خیرمحض

6-این که می گویند:"خیرات این عالم نسبت به شرور آن کمتر است" نظری خلاف.................آدمی است.

الف)عزت نفس                        ب)وجدان

ج)عقل                                  د)عاطفه

7-کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

الف)شر ناشی از آزادی انسان است.                               ب)شر ناشی از جزئی نگری است.

ج)شر ناشی از جهل انسان است.                          د)الف و ب وج

8-این حدیث امام علی به کدام مورد اشاره دارد:بدانید که شاخه درختی که در بیابان می روید سخت تر وپوست سبزه های خوش نما نازک تر وآتش گیاهان صحرایی افروخته تر و خاموشی آن ها دیرتر است.

الف)شرور،علت شکوفا شدن استعدادها           ب)شر،عاملی برای بیداری از غفلت

ج)شر،هدیه ای به بندگان خالص                         د)شرور،آزمون الهی

9-آیه ی قرآنی زیر به چه موردی اشاره میکند:

وقطعا غیر از عذاب بزرگتر{عذاب آخرت}از عذاب نزدیکتر{عذاب دنیا} به آنان می چشانیم،غیرآنکه {به سوی خدا} بازگردند

الف)شرور،علت شکوفا شدن استعدادهاب)شرور،آزمون الهی

ج)شرور،هدیه ای به بندگان خالص              د)شر عاملی برای بیداری از غفلت

10-کدام گزینه برای(شرور،هدیه ای به بندگان خالص)نادرست است؟

الف)هنگامی که خدا به بنده ای لطف ویژه ای دارد او را غرق در آسایش می کند.

ب)چون خداوند بنده ای را دوست بدارد او را در دریای سختی ها غوطه ور می کند.

ج)پیامبران بیش تر از دیگر مردم به بلا دچار می شوند وسپس کسانی که بریشان شبیه ترند؛هرچه شبیه تر بلا هم بیشتر

د)بلا و مصیبت برای دوستان و بندگان خاص خدا لطفی است که بصورت مصیبت جلوه می نماید.

11-حدیث زیر از کیست؟

چون خداوند بنده ای را دوست بدارد او را در دریای سختی ها غوطه ور می سازد.

الف)امام صادق (ع)                     ب)امام علی(ع)

ج)امام حسن(ع)د)پیامبر(ص)

12-از ویژگی های ذاتی عالم ماده چیست؟

الف)تزاحم                     ب)تلازم

ج)تضاد                       د)الف و ج

13-ملاک سنجیدن خیرات با شرور چیست؟

     الف)کیفیت                ب)کمیت

ج)الف وب              د) کمیت و کیفیت

14-چرا خدا مانع شر در عالم نشد تا جهانی که خیر محض است متحقق شود؟

الف)چون قبلا چنین عالمی خلق شده

ب)چون به گونه ای بود که شری در آن متحقق نبود پس غیر مادی میشد.

ج)چون تزاح و تضاد لازمه ی عالم ماده است.

د)هر سه گزینه

15-شر در جهان از............انسان حاصل می شود و.............انسان ناشی از ................اوست.

الف)شرارت،بی فکری،آزادی و اختیارب)شرارت،بی فکری،عدم اختیار

ج)شرارت،شرارت؛آزادی و اختیار                  د)شرارت،شرارت،عدم اختیار

16-خداوند در قرآن می فرمایند:

مفهوم آیه=اگر انسان ها ایمان نیاورند و تقوا پیشه نکنند به عذاب الهی گرفتار می شوند که ریشه  در ........... و............ انسان دارد.

الف)اعمال زشت و نادرست                   ب)اعمال ناسنجیده و نابجا

ج)اعمال بی پایه و بی اساس                     د)اعمال ماتقدم و ماتاخر

17-آفرینش انسان ............بهتر است از آفرینش انسان............

الف)آزاد ومختار-آزاد ومختار                           ب)آزاد ومختار-مجبور

ج)مجبور- مجبور                                           د)مجبور-آزاد و مختار

18-جمله روبرو ناشی از کدام شر است: اموری که ریشه در قضاوت های سطحی و جزئی و تنگ نظرانه و شتاب زده دارد

الف)شر ناشی از جزئی نگری                ب)شر ناشی از جهل انسان

ج)شر ناشی از آزادی انسان                   د)هیچکدام

19-ترک خیر کثیر به سبب شر قلیل خلاف،.............است.

الف)لطف و حکمت الهی                       ب)قدرت الهی

ج)رحمت الهی                                       د)مغفرت

20-جمله ی"سختی و مشکلات،سبب استقامت و پایداری و آسانی اند و به تعبیری وجود بدی ها و زشتی ها در پدیدار  شدن مجموعه ی زیبای جهان ضروری است" بیانگر چیست؟

الف)شکوفا شدن استعدادها                       ب)بیداری از غفلت

ج)آزمون الهی                                          د)هدیه به بندگان خالص

 

 

فصل پنجم

1-..........و..........نقش اول را در زندگی انسان دارد.

الف)توحید و شرک                           ب)معاد و قیامت

ج)ایمان و تقوا                                                   د) توحید و یگانه پرستی

2-ذات خدا بگونه ای است که تعدد و کثرت بر نمیدارد و نمی توان در عالم خارج و ذهن برای او فرد دیگری تصور کرد.

الف)توحید در ذات                                      ب)توحید در صفات

ج)توحید در خالقیت                                         د)توحید در ربوبیت

3-کدام یک از گزینه ها آثار نماز است؟

الف)مایه ی پاگیزگی                                        ب)مایه انضباط و وقت شناسی

ج)مایه ی شادابی و نشاط                                  د)همه موارد

4-تثلیث چیست؟

الف)خدای پدر                                           ب)خدای پسر و خدای روح القدس

ج)الف و ب                                               د) خدا و خدای پسر و خدای روح القدس  

5-از دیدگاه اسلامی تثلیث ..........است.

الف)باطل                                             ب)جایز

ج)مکروه                                               د)هیچ کدام

6-خداوند واجد همه صفات کمال است و عقل و وحی بر وجود این کمالات در ذات خدا دلالت می کنند،بیانگر کدام توحید است؟

الف)صفاتی                       ب)ذاتی

ج)خالقیت                            د)ربوبیت

7)نوع توحید را مشخص کنید؟

توحید در..........بدین معناست که در عالم،آفریدگار و خالقی جز خدا وجود ندارد و هرموجودی که لباس هستی پوشیده است مخلوق وآفریدگار اوست.

الف)ذاتی                                                 ب)ربوبیت

ج)خالقیت                                             د)پرستش و عبادت

8-کدام گزینه جلوه توحید در ربوبیت است؟

الف)تدبیرتکوینی                                  ب)تدبیر تشریعی

ج)الف و ب                                    د)هیچ کدام

9-تدبیر تکوینی یعنی:

الف)کارگردانی جهان آفرینش                                         ب)اداره جهان همانند ایجاد و احداث آن

ج)فقط ایجاد و احداث آن                                              د)الف و ب

10-قانون گذاری و تشریع فقط ویژه ...........است.

الف)خدا                                                   ب)انسان

ج)پیامبران                                                 د)الف و ج

11-...........بهترین تجلی عبادت خداست.

الف)نماز                                               ب)روزه

ج)زکات                                                   د)خمس

12-یکی از اسرار نماز ........است.

الف)یاد خدا                                        ب)کم شدن گناهان

ج)تقویت روح                                     د)همه موارد

13-توحید در اطاعت یعنی چه؟

الف)که تنها باید خدا را اطاعت کرد                       ب)که در صورت لزوم از امیال خود اطاعت نکند

ج)در مواقع گرفتاری از خدا اطاعت کند                     د)هیچ کدام

14-قانون گذار باید چند ویژگی داشته باشد؟

الف)دو                                            ب)سه

ج)یک                                           د)پنج

15-ویژگی های فرد قانون گذار:

الف)انسان شناس باشد                           ب)از هر نوع سودجویی پیراسته باشد

ج)هیچ کدام                                        د)الف و ب

16-ویژگی رستگاران کدامند؟

الف)ایمان به پیامبر                                        ب)تکریم پیامبر

ج)یاری او و پیروی از آنچه بر او نازل شد             د)همه موارد

17-منظور از"عزروه" در آیه شریفه  چیست؟

الف)تکریم                                         ب)تعظیم

ج)تکریم و تعظیم                              د)هیچ کدام

18-{یوسف} گفت این پیراهن مرا ببرید و برصورت پدرم بیاندازید بینا می شود:

الف)تبرک جستن به آثار اولیای الهی                         ب)بزرگداشت اولیا و انبیای الهی

ج)توسل به اولیای الهی                                            د)الف و ب

 

 

تستهای اندیشه اسلامی(1)

فصل5                  

 

استاد: میناگر     

 

بحری

دانشگاه آیت الله بروجردی

 

1)از منظر قران کریم چه چیزی در زندگی انسان نقش اول را برعهده دارد؟

الف)توحید و شرک þ     ب)قران کریم   ج)خدا و امامان        د)قران و امامان

2)بهترین تجلی عبادت خدا چیست؟

الف)دعای ائمه         ب)احترام به پدر ومادر     ج)صدقه دادن        د)نمازþ

3)عامل برانداختن فاصله طبقاتی چه میباشد؟

الف)امربه معروف     ب)نهی ازمنکر            ج)نمازþ            د)صدقه دادن

4)اعمال انسان جلوه ................. میباشد؟

الف)عقیده و اندیشهþ        ب)توحید           ج)معاد         د)جهان شناسی

5)کدام یک از معصومین (ع)فرمودند:خداوند معلومومقدور است؟

الف)امام علی(ع)          ب)امام حسین(ع)      ج)امام باقر     د)امام صادق

6)تعریف معنای کدام یک ازمراتب توحید است؟(درعالم آفریدگاروخالقی جزخداوجودندارد)

الف)توحید ذاتی      ب)توحید صفاتی      ج)توحیددرخالقیتþ     د)توحید حاکمیت

7)کدام یک ازآیات الهی به توحید درخالقیت اشاره میکند؟

الف)قل الله خلق کل شی و هوالواحدالقهار

ب)ذلکم الله ربکم خالق کل شی لا الله هو

ج)الف و بþ

د) اذا اراد شیا ان یقول له کن فیکون

8)کدام یک از آیات زیر بر مفهوم توحید در خالقیت تاکید دارد؟

الف)خدا خالق همه چیز است واوست یکتا وپیروز

ب)این است خداوند وافریدگار شما که افریننده همه چیز است و جزاوخدایی نیست

ج)خداوند شنوا وبینا است

د)الف و بþ

9)تعریف به کدام یک از مراتب توحید اشاره دارد؟

الف)ربوبیتþ       ب)تشریع           ج)اطاعت      د)حاکمیت

10)کدام یک از موارد زیر از جلوه های توحید در ربوبیت است؟

الف)تدبیر درتکوین       ب)تدبیر درتشریع       ج)تدبیر در توحید        د)الف و بþ

11)براساس این مرتبه از توحید قانون گذاری فقط ویژه ...... است.

الف)خالقیت         ب)تشریع         ج)حاکمیتþ          د)اطاعت

12)تنها خداراباید اطاعت کرد انسان باید سخن اورابشنود وعمل کند،کدام مرتبه توحیداست؟

الف)خالقیت       ب)تشریع        ج)اطاعتþ           د)ذاتی

13)کدام یک ازگزینه های زیربیانگر توحید در خالقیت است؟

الف)حاکمیت برای کسی جز خدا نیست فرمان داده است که فقط اورا بپرستید

ب)انها به احکامی که خدا نازل کرده حکم نمیکنند کافرند

ج)هرکسی که به احکامی که خدا نازل کرده است حکم نکند کافراست

د)هرسه موردþ

14)بهترین جلوه توحید عملی کدام گزینه است؟

الف)نمازþ     ب)خمس      ج)زکات      د)حج

15)کذام مورد تجلی گر عبادت خدا است؟

الف)روزه         ب)نمازþ      ج)حج       د)خمس

16)غایت آفرینش آدمی......... است؟

الف) نمازþ      ب) زکات     ج)حج     د) خمس

17)نماز وجود انسان را از چه جهاتی در خدمت خود قرار میدهد؟

الف)بدنی وظاهری       ب)باطنی و روحی       ج)ذهنی       د)همه مواردþ

18)پس از معرفت به خدا  بهترین عمل در کدام یک از گزینه هاست؟

الف)خمس        ب)زکات        ج)نمازþ          د)حج

19)در دوران کدام یک از انبیای الهی نماز یک وظیفه بود؟

الف)حضرت عیسی      ب)حضرت ابراهیمþ     ج)حضرت یعقوب       د)موسی

20) این سخن از کیست؟(خدا مرا سفارش به نماز وزکات کرده است)

الف)حضرت ابراهیم       ب)حضرت عیسیþ       ج)یعقوب       د)حضرت موسی

21)نخستین سوال از بندگان در قیامت چیست؟

الف)نمازþ           ب) روزه       ج)حج         د)خمس

22)ارامش دهنده قلبها ........ است؟

الف) زکات و خمس           ب)اسلام           ج)اخلاص         د)یادخداþ

23)<اقم اصلاه للذکری> برکدام  یک از اسرار نماز دلالت دارد؟

الف)وحدت         ب)یاد خداþ           ج) رفع فاصله طبقاتی        د)پرهیزازگناه

24)این سخن(نماز ستون دین است) از کیست؟

الف)امام جعغر(ع)        ب)امام موسی کاظم(ع)        ج)امام محمد باقر(ع)þ    د)علی(ع)

25)تنها کتاب اسمانی که از تحریف دور مانده است؟

الف)تورات         ب)انجیل            ج)قرآنþ              د)زبور

26)از نظر قران کریم  اصل مشترک میان ادیان الهی..........است؟

الف)یکتا پرستیþ        ب)نبوت       ج)معاد         د)امامت

27)بوسیدن حجرالاسود و طواف خانه کعبه چه نوع عملی است؟

الف)مستحب         ب)واجب          ج)شرک           د)توحیدþ

28)با توجه به معنی عبادت توسل به غیرخدا چه زمانی شرک محسوب میشود؟

الف)همواره شرک است                                       ب)همواره توحید است

ج)هنگامی که از اذن خدا استقلال جوییمþ                د)عملی است مباح

29)کدام یک از گزینه های زیراز وسایل معنوی وتقرب به خدا است؟

الف)نماز و روزهþ        ب)سخاوتمندی        ج)بخشندگی        د)شکرنعمت

30)کدام یک از ویژگی های رستگاران است؟

الف)ایمان به پیامبر و تکریم اوþ                    ب)عفت و عزت مندی

ج)به یادپیامبر بودن                                      د)منکر سایرپیامبران بودن

31)چه سودی از مهر ورزیدن به پیامبروخاندان او عاید انسان میگردد؟

الف)محبت قلبی         ب)رسیدن به کمالþ       ج)تقوا        د)رستگاری

32)شیوه تکریم و مهر ورزیدن به پیامبر چگونه است؟

الف)عبادت زیاد       ب)محبت قلبیþ          ج)احادیث         د)نمازخواندن

 

 

33)کدام یک از نشانه های تکریم پیامبر است؟

الف)پیروی از دستورات                                         ب)خواندن احادیث  

ج)ساختن بنای یادبود مزار اوþ                               د)صلوات فرستادن

34)وسیله ای که میتواند بندگان خدا را تجلی ببخشد وبه کمال برساند چیست؟

الف)احترام به پدر و مادر         ب)توبه         ج)نمازþ           د)ترس ازقیامت

35)کدام یک از موارد زیر در قران بیش از همه سفارش شده؟

الف)ترک محرمات        ب)ترک گناه          ج)توبه             د) نمازþ

36)کدام یک جز اسرار نماز است؟

الف)تجلی یاد خدا       ب)وحدت        ج)الف و بþ         د)برپایی دین

37)نخستین سوال از بندگان در قیامت چیست؟

الف)نمازþ          ب)زکات و خمس         ج)نیکی و احسان        د)رفتار

38)کدام از دلایل عبادت خدا نیست؟

الف)حس تقدیر و شکرگذاری در انسان را زنده میکند

ب)عبادت فلسفه خلقت انس و جن است

ج)مایه تکامل روحی انسان است

د)موجب رفع بیماری میگرددþ

39)این سخن(ذات مقدس خداوند مطلق است پس یکتا است)کدام قسم توحید است؟

الف)توحید در عبادت             ب)صفاتی            ج)خالقیتþ            د)افعالی

40)مبنای دلیل عقلی بر توحید ذاتی چیست؟

الف)بینهایت بودن خدا       ب)حادث بودن خدا      ج)بیمانندبودن خداþ       د)توحیدعبادی

41)توحید در......یعنی فقط خدا در اداره جهان و انسان موثر است؟

الف)ربوبیتþ            ب)حاکمیت             ج)خالقیت              د) اطاعت

42)دو وجه توحید در ربوبیت چیست؟

الف)مادی وروحانی        ب)تکوینی و تشریحیþ         ج)ذاتی وصفاتی    د)ثبوتی وسلبی

43)مناظره حضرت ابراهیم با پرستندگان خورشید وماه وستاره کدام قسم توحید است؟

الف)خالقیت           ب)حاکمیت           ج)ربوبیتþ             د)صفاتی

 

 

فصل ششم

1-......... از نظر لغوی به معنای بازگشتن است.

الف)عدل                                        ب)معاد

ج)نبوت                                          د)عدل و معاد

2-انسان ذاتا علم دوست و حقیقت جوست،شناخت غایت و هدف برای انسان از اهمیت زیادی برخوردار است به ترتیب:

الف)اهمیت معاد-اهمیت معاد                                           ب)اهمیت معاد- شناخت معاد

ج)موضوع معاد-شناخت معاد                                            د)اهمیت معاد-موضوع معاد

3-علوم........که ابزار آن عقل . استدلال عقلانی است.

الف)تجربی                                               ب)عقلی

ج)فلسفی                                                 د)عرفانی

4-پس از توحید که موضوع مهمی که قرآن به آن اهتمامی ویژه دارد.........است.

الف)عدل                                              ب)معاد

ج) رسالت و نبوت                                                د)امامت

5-معاد ارتباط تنگاتنگی با......... دارد.

الف)حقیقت انسان                                      ب)وجود انسان

ج)روح انسان                                              د)جسم انسان

6)بازگشت و زنده شدن آدمی پس از مرگ:

الف)معاد                                           ب)عدل

ج)معاد وعدل                                 د)نبوت

7-دنیا شایستگی ابدیت ندارد بنابراین حیات جاویدان یا سرای آخرت و معاد ضروری خواهد بود کدام برهان است؟

الف)برهان فطرت                 ب)برهان حکمت

ج)برهان عدالت                      د)برهان معقولیت

8-جملات زیر به ترتیب گویای کدام گزینه هستند:

"خدا حکیم و بی نیاز مطلق است و هیچ کار بیهوده ای انجام نمی دهد.

«انسان به گونه ای آفریده شده است که میل به بقا و زندگی جاویدان دارد. خداوند به هیچ انسانی ظلم نمیکند».

الف)برهان حکمت،فطرت،عدالت                             ب)فطرت،عدالت،معقولیت

ج)حکمت،فطرت،معقولیت                                     د)فطرت، حکمت ،عدالت

9-دفع ضررمحتمل..........

الف)برهان حکمت                                        ب)برهان فطرت

ج)برهان معقولیت                                         د)برهان عدالت

10-جمله "حقیقت انسان همین بدن مادی است که با متلاشی شدن از بین خواهد رفت" کدام شبهه است؟

الف)شبهه قدرت فاعل                                      ب)شبهه اعاده معدوم

ج)شبهه علم فاعل                                            د)شبهه قدرت فاعل و علم فاعل

11-کدام گزینه جزء شبهه قدرت فاعل است؟

الف)پس از مرگ تنها بدن متلاشی می شود که با بازگشت اجزای مادی انسان به حیات خود ادامه می دهد.

ب)شنیدنی ها و دیدنی ها در پیشگاه خداوند ظاهر است و از این جهت هیچ مشکلی در حسابرسی اعمال ندارد

ج)قدرت خدا،نامتناهی است و به هر امر ممکن الوقوعی تعلق میگیرد.

د)هیچ کدام

12-از نظر قرآن معاد به معنای برانگیخته شدن و زنده شدن دوباره.......... است.

الف)جسم و روح                         ب)روح

ج)جسم                                         د)هیچ کدام

13-مرگ چیست؟

الف)از بین رفتن جسم                                   ب)از دست رفتن قدرت و توان جسم و بیرون رفتن جسم از بدن

ج)رفتن انسان به دنیای آخرت                          د)الف و ب

14-چند نوع مرگ در قرآن وجود دارد؟

الف)سه نوع                                       ب)چهار نوع

ج)یک نوع                                         د)دو نوع

15-هنگامی که انسان از نظر تفکر و تعقل در درجه ای بسیار پایین جای می گیرد برای سخنان حق گوش شنوا نداشته باشد کدام مرگ است؟

الف)مرگِ قلب                                       ب)مرگ تن

ج)مرگ تن وقلب                                   د)هیچ کدام

16-کدام گزینه مرگ است که شایسته است انسان به آن افتخار کند؟

الف)مرگ تن و قلب                              ب)مرگ آسان

ج)مرگ جسم                                       د)مرگ افتخار آمیز

17-اولین و دومین منزل انسان کدام است؟

الف)مرگ-برزخ                                   ب)برزخ-مرگ

ج)قبر-برزخ                                      د)برزخ-قبر

18-چیزی میان دو شی حایل است و از این رو به جهانی که میان دنیا و آخرت است..........می گویند.

الف)دوزخ                                        ب)برزخ

ج)قیامتد)برزخ و دوزخ

19-اولین نشانه رستاخیز چیست؟

الف)نفخ صور اول                                  ب)وضع آسمان و ستارگان

ج)وضع زمین و دریاها                            د)نفخ صور دوم

20-.................واقع شدنی و تردید ناپذیر است.

الف)رستاخیز                                        ب)قیامت

ج)برزخ                                                د)دوزخ

21-صحنه محشر را چه می گویند؟

الف)روز عذاب                                   ب)روز حسابرسی

ج)روز فرار                                        د)روز فریاد(یوم التناد)

22-میزان برای چه کسانی است؟

الف)اهل ایمان                                           ب)اهل تقوا

ج)اهل نماز                                              د)الف و ب

23-نخستین شاهد اعمال انسان کیست؟

الف)خودش                                ب)خدا

ج)خودش و خدا                          د)فرشتگان

24-..............عبارت است از آنچه انسان را از گنه حفظ می کند و موجب می شود که او به واجبات و مستحبات اهتمام بیشتری نشان دهد.

الف)تقوا               ب  )نماز

ج)روزه و نماز                                      د)ایمان

25-مقصود از (جنه الماوی) چیست؟

الف)بهشت                                      ب)بهشت موعود

ج)جهنم                                          د)جهنم موعود

 

 

 

 

 

 

                                                                  پایان

 

 

 

  • ۹۵/۰۲/۱۲
  • رصد

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی